Pittosporum tobira – Boylu PittosporumJapanese Mockorange

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Magnoliopsida » Rosidae » Apiales » Pittosporaceae » Pittosporum » Pittosorum tobira

Foto – Antalya

 

 

 

 

 

9623