POACEAE – GRAMINEAE - Buğdaygiller

Genellikle tek ya da çok yıllık otsular, nadiren çalılar ya da ağaçlar. Kökler fibrilli, rizom ya da yok. Gövde dik, yükselici, yatık ya da sürünücü, içi boş, sadece nodyumlarla dolu. Yapraklar gövde üzerinde iki sıralı, her nodyumda tek, kını gövdeyi sarıcı, ligulalı ve genellikle paralel damarlı ve çoğunlukla şeritsi. Çiçekler erdişi, bazen tek eşeyli spikula adı verilen özel yapılarda toplanmış, spikulalar spika, rasemus ya da panikula durumlarında. Her bir spikulada, spikula ekseninin dibinde brakteye karşılık gelen 2 gluma bulunur (alt ve üst gluma). Spikula ekseninde bulunan çiçekler glumella adı verilen 2 brakteolün koltuğundan çıkarlar. Alttaki glumellaya lemma (altglumella), üsttekine palea (üstglumella) adı verilir. Lemna ve palea arasında bulunan çiçeğin 2 lodikulustan meydana gelen bir periantı vardır. Stamenler genellikle 3, nadiren çok sayıda 1-6 adet. Ovaryum üst durumlu, 3 karpelli, 1 ovüllü. Stigma 2 ve tüylü. Meyve nişasta bakımından zengin bir karyopsis, nadiren fındıksı ve bakka.

Kozmopolit olan aile 650 cins ve 9000 tür içerir. Ülkemizde 142 cins ve 512 türü bulunur. Birçok türleri tahıl bitkisi olarak çok önemlidir. Şeker ve yağ içeren türleri de vardır. Diğer yandan çayır ve meraların en önemli bitkileri bu aileye aittir.

Arundo donax - kargı

Sulak yerlerde yetişen rizomlu çok yıllık büyük bitkiler. Çiçek durumu zengin dallanma gösteren gevşek bir panikula. Spikulalar basık, genellikle az sayıda ve erdişi çiçekli. Glumaların boyları eşit, 3-5 damarlı. Ülkemizde su kenarlarında ve hendeklerde oldukça yaygındır.

Aegilops sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

0494

0495

 

 

 

 

Aira elegantissima ssp ambigua

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5581

5582

 

 

 

 

Alopecurus davisii

Dağılım : Batı Anadolu  ve Ege Adaları

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0200

0201c

0201d

0202

 

 

Avena - yulaf

Bir yıllık otsular. Çiçek durumu panikula. Lemma genellikle kılçıklı. Ilıman bölgelerde yayılış gösterir. 60 tür içerir. A.sativa’nın ülkemizde geniş oranda kültürü yapılır.

Briza media – Zembil otu

İstanbul, mayıs 2010

 

 

9573

9574

9575

9576

 

 

Bafa

 

 

 

4028

4027

4026

 

 

 

Chynodon dactylon – domuzayrığı, bükükayrık, ayrıkotu

Sürünücü, stolonlu çok yıllık otsu. Çiçekler gövdenin ucunda 3-5 adet, digatat olarak düzenlenmiş tek taraflı spikalarda. Spikulalar yandan basık ve bir çiçekli. Glumalar zarsı omurgalı ve bir damarlı. Ülkemizde bahçe ve tarlalarda geniş yayılış alanı vardır.

Dactylis glomerata ssp hispanica

Bozdağ, mayıs 2011

 

 

 

 

5202c

5203c

 

 

 

 

Festuca sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

1103

1105

 

 

 

 

Hordeum - arpa

Bir ya da çok yıllık otsular. Çiçek durumu basık, lineardan oblonga kadar değişen bir spika, her nodyumda 3 spikulalı. Glumalar kılçıklı. Yarı kozmopolit olup 20 tür içerir. H.vulgare ülkemizde geniş oranda kültürü yapılan tek yıllık bir bitkidir.

Koeleria eriostachya ?

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0957

0958

0959

0961

 

 

Lolium temulentum - delice

20-120 cm boyunda bir yıllık otsu. Çiçekler 5-40 cm boyundaki spikalarda. Spikula 2-15 çiçekli. Ekin tarlalarında yayılış gösterir.

Melica ciliata ssp ciliata

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

0912

0913c

 

 

 

 

Oryza sativa - pirinç

Ülkemizde geniş oranda kültürü yapılan bir yıllık otsu. Çiçek durumu panikula, spikulalar bir çiçekli ve kuvvetli basık. Glumalar küçük ve yarı yuvarlak pul şeklinde.

Panicum miliaceum – darı, boza darısı, kumdarı, saçakdan

Bir yıllık otsu. Çiçek durumu panikula. Spikulalar basık ve 2 çiçekli, alttaki çiçek erkek ya da verimsiz, üstteki erdişi. Üst gluma spikula boyuna eşit. Ülkemizin tüm sıak yörelerinde kültürü yapılır.

Phragmites australis

Arundo’ya çok benzer. Spikulalar 10 kadar çiçekli ve glumaların boyları eşit değil. Ülkemizde su ve göl kenarlarında ve su içlerinde çok yaygındır.

Phleum sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0962

0963

0964c

0965

 

 

 

 

 

0966

0967c

0968

 

 

 

Sacharium officinarum – şeker kamışı

Tropik bölgelerde kültürü yapılan 3-5 m boyunda çok yıllık otsu. Özsuları sakaroz bakımından zengindir ve şeker elde edilmesinde kullanılır. Ülkemizde Adana yöresinde yetiştirilmektedir.

Secale cereale – çavdar

Ülkemizde geniş oranda kültürü yapılan yastıkçık şeklinde otsu bir bitkidir. Çiçek durumu basit bir spika. Spikulalar eksenin nodyumlarında tek, sapsız, genellikle 2, nadiren 3, erdişi çiçekli. Glumalar linear-subulat, gagalı, 1 damarlı. Lemna lanseolat, 5 damarlı ve uzun kılçıklı.

Sorghum - akdarı

Bir ya da çok yıllık otsular. Çiçekler uçta geniş panikula durumlarında. Spikula 2 çiçekli ve sırttan kuvvetli basık. Alttaki çiçekler indirgenmiş, üstteki çiçekler erdişi. S.bicolor ülkemizde hayvan yemi olarak kullanılmak üzere kültür edilmektedir.

Stipa sp

Bozdağ, haziran 2010

 

 

0914

0915

0917

0919c

 

 

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

1379c

1380c

1381

.

 

 

Triticum sativum - buğday

Bir yıllık otsu. Çiçek durumu yoğun bir spika. Spikulalar her nodyumda tek ve 2-6 (9) çiçekli, üstteki 7 ya da 2 çiçek genellikle verimsiz. Glumalar trunkat. Lemna derimsi, palea zarsı ve 2 gagalı. Ülkemizin özellikle iç kesimlerinde geniş oranda kültürü yapılır. Birçok kültür varyetesi vardır.

Zea mays - mısır

Bir yıllık otsu. Erkek çiçekler uçta panikulamsı durumlarda, dişi çiçek durumu yaprak koltuklartında, spikulalar etli bir eksen üzerinde sıralanmış ve bu çiçek durumu involukruma benzer bir yapı ile sarılmış. Erkek spikulalar 2 çiçekli. Dişi spikulalar 2 çiçekli, alttakiler verimsiz. Karyopsis genellikle kuneiform. Ülkemizde özellikle Kuzey Anadolu boyunca geniş oranda kültürü yapılır.

3099

 EÜBB, 2010

3099

3099c

3100

3101

3102

3103

5016

 EÜBB, 2010

 

 

5016

5017

5018

5019

 

 

 

 

 

5020

5021

5022

 

 

 

5064c

Plantae » Tracheobionta » Magnoliophyta » Liliopsida  » Commelinidae » Cyperales » Poaceae » … » …

 EÜBB, 2010

 

5064c

5065

5066c

5067c

5069

 

7582

 EÜBB, nisan 2010

 

 

 

7582

7583

7584

 

 

 

7585

Poaceae

 EÜBB, nisan 2010

 

 

 

7585

7586

7587

 

 

 

7588

 EÜBB, nisan 2010

 

 

 

7588

7589

7590c

 

 

 

5250

 Van, mart 2010

 

 

 

 

 

5250

 

 

 

 

 

0368

Bozdağ, haziran 2010

 

 

 

 

 

0368