Kazım Çapacı

“ Doğada tam olarak doğru çizgi, gerçek çember ve mutlak büyüklük olmadığı başlangıçta bilinseydi … Matematik var olmazdı.”

F. Nietzsche

“ Matematikte belki de hiçbir simge pi sayısı kadar gizem, romantizm, yanılgı ve insan ilgisi yaratmamıştır.”

William L. Scaaf

“ Şu gizemli 3.14159… Her kapıdan, pencereden ve bacadan içeri giriyor.”

Augustus de Morgan

“ Gizemli ve harikulade pi, hesap makinelerinin boğazlarını temizlemeye yarayan bir gargaraya indirgenmiştir.”

Philip J. Davis

Õ      Adını Yunanca περίμετρον (perimetro – çevre) sözcüğünün ilk harfi olan π ‘den alır. Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir. (İngiliz alfabesinin 16. harfi ise “p” dir). Pek çok insan, pi sembolünün neyi temil ettiğini bilmeseler de, bu sembolü tanır.

Õ      Eski Tynanlılar, Tomalılar, Çinliler, Araplar, Hintliler bir çemberin çevresinin çapına oranı için pi sembolünü kullanmamışlardır. Pi sembolü sadece 250 yıldır kullanılmaktadır.

Õ      Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

Õ      Pi, sonlu ile sonsuz arasındaki sınırı belirleyerek, kavrama yetimizin sınırlarını bize öğretir.

Õ      Tamamen rastlantısal özelliği bulunduğu varsayılırsa, pi sayısı yeterince uzun yazıldığında, her rakam dizisini içinde bulabilirsiniz : doğum gününüz, telefon numaranız, evlilik tarihiniz ya da rastgele yazacağınız herhangi bir dizi. Hatta, harflerle sayıları birbirine dönüştüren bir kod üretildiğinde, kuramsal olarak, herhangi bir kişinin ya da kurumun adını, bir sözü, hatta bir kitabın tamamını pi içinde bulabilirsiniz.

Õ     Pi ile turtanın İngilizcesi “Pie” ın okunuşları aynı olduğundan, yurt dışında pi ile turta (pie) arasında sıkı bir ilişki kurulur. Pi Günü, pi turtaları ile kutlanır.

Õ     Akarsular, düz alanlarda kıvrıla kıvrıla akarlar. Bu nedenle akarsuların uzunluğu iki şekilde ölçülür: kaynaktan, döküldüğü noktaya olan kuş uçuşu düz uzunluk ve akarsuyun kıvrılarak kat ettiği gerçek uzunluk. Hans-Henrik Stolum, Amazon’dan Thames’a kadar birçok akarsu için bu oranı hesaplamış ve ortalama 3,14 değerini bulmuştur.

Õ     Pi’yi en çok çember oranından tanırız. Matematiğin her alanı, fizik, istatistik, mimarlık, mühendislik, biyoloji, astronomi, hatta güzel sanatlarda hep karşımıza çıkar. Pi, hem ses dalgalarının, hem de okyanus dalgalarının ritminde gizlidir. Geometride olduğu gibi, doğanın da her yerinde hazır ve nazırdır.

Õ     Pi’nin basamakları tamamen rastlantısal görülen bir şekilde sonsuza doğru akar. Tek bir basamağı değiştirsek, o sayı artık pi olmaktan çıkar. Çünkü ondan sonra gelen basamakların tamamı değişecektir.

Õ     M.Ö. 1650’de Ahmes adlı bir Mısırlı katibin yazdığı Rhind Papirüsü adlı belge şöyle yazmaktadır : “Çapın 1/9’unu kes, kalanının üzerine bir kare çiz; bu alan, dairenin alanının aynısıdır.” . Bu öneriye göre, karenin kenarı x = 8(2r)/9 olduğundan, karenin alanı x2 = 64. (4r2)/81 olacaktır. Bu alan, dairenin alanına eşitlendiğinde 256r2/81 = πr2 ve buradan da π= 256/81 = 3,16049… olarak karşımıza çıkar. Bu değer 3,14159… doğru π değerinden %1’den daha az hata payı taşımaktadır.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Rhind_Mathematical_Papyrus.jpg

       Rhind Papirüsü, British Museum-Londra. Uzunluk 536 cm, genişlik 32 cm.

Õ     Eski Yunanlılar döneminde Anaksagoras (MÖ 500-428) ile başlayıp, Antiphon ve Bryson ile devam eden çalışmalarda, bir çember içine çizilen eşit kenarlı çokgenlerin alanıyla π sayısının hesaplanması çalışmalarına başlanmıştır.

Õ     Arkhimedes’in pi’ye biçtiği değer geometriktir. Yarıçapı 1 olan bir daire ve bu daireye teğet olarak çizilmiş bir üçgen kullanmıştır. Dıştaki eşkenar üçgenin kenar sayısını (3), her seferinde 2 ile çarparak genişletmiş ve 96 kenarlı bir çokgen elde etmiştir. Bu haliyle 96 kenarlı çokgen, hemen hemen bir daireye benzemektedir. Dairenin yarışapı 1 birim olduğundan, bu çokgen serilerinin limitinden dairenin alanı πr2= π.1 sayısını elde etmiştir. Bu yolla pi sayısını 3 10/71< π <3 1/7 olarak bulmuştur. Bu yöntem, sonraki 1800 yıl boyunca kullanılmıştır.

Pi’nin tanımları

Õ     Bir dairenin çevresinin çapına oranıdır.

Õ     0 ile 2 arasında ve kosinüsü sıfır olan bir sayının iki katı olan sayıdır.

A diagram of a circle, with the width labeled as diameter, and the perimeter labeled as circumference

Õ     Pi’nin basamaklarını onar sayılık bloklara ayırdığınızda, herhangi birinde on farklı rakamın tamamının yer alma olasılığı yaklaşık 40.000’de birdir.

İlginçtir ki, buna ilk kez onlu blokların yedincisinde rastlanmaktadır:

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899

Õ     Pi’nin ilk bir milyon basamağında 123456 dizisine hiç rastlanmaz. Rastlanan sekiz 12345’ten üçünün arkasından bir başka 5 gelir. 012345 dizisi iki kez görülür ve her ikisinde de ardından yine 5 gelir.

Õ     3333333 dizisi 710.000’üncü ve 3.204.765’inci basamaklarda görülür.

Õ     İlk bir milyon basamakta, 2 ve 4 dışındaki bütün rakamların uzunca tekrar eden dizileri yedi kez görülür.

Õ     XIX. yüzyılda Augustus De Morgan, ilk 600 basamakta beklenenden az (60 tane olması gerekirken 50 tane) 7 rakamı olduğunu fark etmiştir.

Õ     Pi’nin bir milyar basamağı normal büyüklükte punto ile yazılsaydı, uzunluğu 2000 km’ye yakın olurdu.

Õ     Bu dört sayı asaldır (kalansız olarak yalnız kendisine ve 1’e bölünür:

3

31

314159

31415926535897932384626433832795028841

Õ     Bunların ilk üçü, ters çevrilince de asaldır :

3

13

951413

Õ     XXII/VII=π

Õ     Uzay Yolu (Star Trek) dizisinin “Wolf in the Fold” (Sürüye Kurt Girdi) adlı bölümünde, Mr. Spock, kötü niyetli bilgisayarı “Pi’nin değerinin son basamağını hesapla” komutuyla engellemiştir.

Õ     Pi’nin 7, 22, 113 ve 355’inci basamaklarının hepsi 2’dir. Pi için en iyi yaklaşık değerler 22/7 ve 355/13’tür.

Õ     Bir dairede 360 derece bulunduğu ve pi de daire ile yakından bağlantılı bulunduğu için heyecanla 360. basamağı ararız ve 359. basamakta 360 ile karşılaşırız.

Õ     Kapalı halka: Pi’nin sonlu alt dizilerinin ilginçlikleriyle uğraşırken, Dan Skorski, şöyle bir halka keşfetmiş: 169 dizisini aradığında 40. pozisyonda bulmuş. 40'ı 70.'de, 70'i 96.'da ve böylece devam etmiş. Sonuç şöyle: 169, 40, 70, 96, 180, 3664, 24717, 15492, 84198, 65489, 3725, 16974, 41702, 3788, 5757, 1958, 14609, 62892, 44745, 9385, 169, 40... Bir kapalı halka. 
20 sayıdan oluşan bir döngü.

Õ     Yerinde oturanlar: 3 ve virgülü saymazsak, acaba hangi diziler, pi içinde kendi pozisyonlarında oturuyorlar? İlk sayı, yani 1 kendi pozisyonunu doldurur. İlk 100 milyon basamak içinde yerinde oturan sonlu sayı dizileri şunlardır: 1, 16470, 44899, 79873884.

Õ     İlk kez 1733’de bir Fransız matematikçi, Georges Buffon tarafından ortaya konan ve onun adıyla anılan deney 1812’de LaPlace tarafından bir probleme dönüştürülmüştür. Problem şöyle: Önünüze bir temiz kağıt alıp üstüne “a” aralıklarla paralel çizgiler çizin. Sonra elinize, boyu “a”dan küçük olan bir iğne alın. İğnenin boyuna da “b” diyelim. (b<a) İğneyi rasgele kağıdın üstüne çok kez atın. İğneyi kaç kez attığınızı ve kaç kez iğnenin çizgilere değip değmediğini not edin. Bir çizgiye değen iğnelerin, toplam sayıya oranı b2b/πa olarak verilmektedir. Bu deneyi 1901’de İtalyan matematikçi Lazarini yapmış ve 3408 iğneden sonra 3,1415929 oranını bulmuş. Ancak sonradan bu deneyin bağımsız gözlemcilerce görülmediği için, Lazzarini’nin sayımlarda taraflı davrandığı iddia edilmiştir.

Õ     Pi sayısının 1.24 trilyonuncu basamağını bilgisayara yazmak için 310 milyon sayfa, 2.4 TB harddisk yeri gerekir. Yani 1 milyon mp3 kadar.

Õ     Pi sayısının ilk 144 basamağının toplamı 666 eder ve 144 = (6+6) x (6+6)

Õ     Dünyanın çevresini pi sayısının sadece 9 basamağıyla hesaplarsak 25.000 mil buluruz ve sadece bir inçin dörtte biri kadar hata yapmış oluruz.

Õ     Pi’yi hesaplamak bilgisayarlar için bir tür stres testi olarak kullanılır : bir tür “dijital kardiyogram”

Õ     Pi’nin ilk 6 basamağı (314159), ilk on milyon basamakta 6 kez geçer.

En uzun tekrarlar

Sayı

Uzunluk

Konum

0

12

1.755.524.129.973

1

12

1.041.032.609.981

2

12

1.479.132.847.647

3

12

1.379.574.176.590

4

12

1.379.889.220.413

5

12

1.618.922.020.656

6

12

1.221.587.715.177

7

12

368.299.898.266

8

13

2.164.164.669.332

9

12

897.831.316.556

Pi Ezberleyenler

Õ     Simon Plouffe, pi’nin tam 4096 basamağını ezberlemişti. Aslında 4396 basamak ezberlemiş, ama bunu açıklamamıştı. Bir matematikçi olduğu için 4096 (212) sayısının daha zarif olduğunu düşünmüştü.

Õ     1955’te Zhang Zuo adlı 12 yaşındaki bir Çinli çocuk 4000 basamağını 25 dakikada ezberlemiştir.

Õ     Rajan Mahadevan, 1983’te 31.811 basamak ezberlemiştir.

Õ     1995’te 23 yaşındaki Hiroyuki Goto, 42.000 basamağını ezbere söylemiş ve bunu 9 saatte başarmıştır.

Õ     Luo Chao adlı Çinli, 24 saat 4 dakikada 67.890 basamağı ezbere söylemiştir.

Õ     2006’da Akira Haraguchi adlı Japon, pi’nin 100.000 rakamını ezberlediğini söylemişse de bu durum resmen izlenip bir rekor olarak kayda geçmemiştir.

Pilish

Õ     Pi edebiyata da girmiştir. İngilizcede “pilish” pi sayısı ile kısıtlamalı bir teknikle şiir veya yazı yazmaktır. Şiirde arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının pi sayısındaki sırada olması demektir. 

One

A Poem 

A Raven 

Midnights so dreary, tired and weary, 

Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore. 

During my rather long nap - the weirdest tap! 

An ominous vibrating sound disturbing my chamber's antedoor. 

"This", I whispered quietly, "I ignore".

Õ     Bu şiirin başlığındaki 5 kelimesinde harf sayısı 3,1415 olarak hemen görülür. Şiirin geri kalan kelimelerinin de pi ile nasıl uyuştuğu kolayca fark edilebilir.

Õ     En uzun philish metin, aynı yazar tarafından 2010’da yayınlanan “Not a wake” adlı kitaptır ve pi’nin ilk 10 000 rakamına karşı düşmektedir.

Sinemada Pi

Õ     1998 yapımı Pi (yönetmen Darren Aronofsky) sizi pi dünyasında yolculuğa çıkarabilir. http://www.imdb.com/title/tt0138704/

Õ     Life of Pi’yi ise adına aldanıp aynı amaçla izlemeye kalkmayın.

http://www.imdb.com/title/tt0454876/?ref_=fn_al_tt_1

Õ     ALfred Hitchcoc’un “Tom Curtain” ve Sandra Bullock’un oynadığı “The Net” filmlerinde pi, gizli koddur.

Edebiyatta pi

Õ     Umberto Eco, “Foucault Sarkacı” adlı kitabında pi sayısını, gizemli bir sarkaçla ilişkilendirir.

Pi Müziği

Õ     Pi’nin kendi müziği bile var J

https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU

Pi Günü

Her yıl 14 Mart’ta kutlanır. Bunun nedeni Amerikan tarih formatında 3/14 (mart/14)’ün, pi’nin en yaygın kullanılan şekli olmasıdır.

İlk resmi ya da büyük ölçekli kutlaması, Larry Shaw ve arkadaşları tarafından, fizikçi olarak çalıştıkları, San Francisko Exploratorium’sa yapılmıştır.

Ülkemizde de 2007 yılından beri pi günü kutlanmaktadır.

12 Mart 2009’da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etmiştir.

2010 Pi Günü için Google, “Google” sözcüğünü çemberler ve pi sembolü içeren çizimlerle şekillendirerek ana sayfasında yayımlamıştır.

Pi Formülleri

Nilakantha Somayaji

Isaac Newton

Leonhard Euler

Franciscus Vieta

Gregory-Leibniz

Bailey-Borwein-Plouffe

Fabrice Bellard

Adamchik-Wagon

Önemli Pi’ler (İlk 200 milyon basamakta)

Kazım Çapacı

12.474.928 - 14.801.511

Olcay Çapacı

4.114.971 - 92.649.058 - 122.412.397 - 130.201.669

Ege Çapacı

179.873.974

Selen Çapacı

37.918.140 - 89.756.647 - 95.178.730 - 167.597.271

29.10.1923

76.012.865 - 97.944.178 - 113.383.609

23.04.1920

131.228.287

19.05.1881

3.638.612 - 171.539.142 - 188.779.817 - 192.050.537

10.11.1938

76.198.411 - 140.622.643 - 179.081.428

19.05.1919

14.419.698 – 190.939.677

09.09.1922

8.058.824 – 47.709.270 – 58.367.845 – 184.267.310

30.08.1922

61.586.879 – 90.179.277 – 146.679.764

01234576789

13.387.594.880

Pİ TARİHİ

M.Ö. 2000

Babilliler   π = 3 1/8

M.Ö. 1650

Mısırlı katip Ahmes, Rhind Papirüsü π = 256/81 = 3,1605

M.Ö. 1100

Çinliler π = 3

M.Ö. 550

Tevrat’ta π = 3 olarak geçer.

Krallar; 7. Bölüm, 23. Ayet : “Hiram, dökme tunçtan, on arşın çapında, beş arşın derinliğinde, çevresi otuz arşın, yuvarlak bir havuz yaptı.”

Eski Ahit’te pi sayısının değerinin 3 olduğu ima edildiğinden, köktendinci Hristiyanlar arasında pi’nin okullarda 3 olarak öğretilmesi gerektiğini savunanlar bile vardır.

M.Ö. 434

Anaksagoras (MÖ 500-428), çemberi karelemeyi denedi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Anaxagoras.png

Anaksagoras, Klozomenai’li olup, Sokrates öncesi düşünürlerden biridir. Bir daireye eşit alana sahip bir kare çizmenin yöntemini geliştirmiştir. Fakat bunu nasıl yaptığını açık olarak bilmiyoruz.

M.Ö. 430

Heaclea’lı Antiphon ve Bryson, tüketme ilkesini buldu :

Bir altıgen alınıp kenar sayısı ikiye katlanıp ve sonra yine sürekli ikiye katlanırsa sonunda (onlara göre) o kadar çok kenar olacaktır ki bu altıgen bir daire haline gelecektir.

Antiphon, önce bir çokgen çizip, artarda gelen çokgenler bir daireye yaklaşırken her birinin alanını hesapladı ve böylece dairenin yaklaşık değerini buldu.

Bryson ise, biri dairenin içine, diğeri dışına olmak üzere iki çokgenin alanını hesapladı. Daire alanının bu iki çokgen alan arasında bir yerde olacağını düşünüyordu.

Bu hesaplamalar o çağ için çok karışık bir işti. Giderek küçülen yüzlerce üçgenin alanını hesaplamayı gerektiriyordu. Ne kadar karışık olursa olsun, Antiphon ve Bryson yine de pek çok basamağa ulaşmayı başardılar.

M.Ö. 335

Dinostratos, çemberi karelemek için özel bir eğri olan kuadratriksi kullandı.

M.Ö. 300

Siracusa’lı Archimedes (M.Ö. 287-212) ise, alana değil çevreye odaklandı. İki altıgen aldı ve bunların kenar sayılarını dört kere iki katına çıkararak 96 kenarlı bir çokgen elde etti. bunlardan yola çıkarak çevrenin çapa oranına (yani pi sayısına) bir alt ve bir üst sınır belirleyebildi.

Arkhimedes, 96 kenarlı bir çokgen kullanarak 3 10/71 < π < 3 1/7 olduğunu buldu. Bu iki değerin ortalaması 3,1419 eder ki, gerçek değerinden sapması onbinde üçten daha azdır.

Ayrıca, çemberi karelemek için bir sarmaldan yararlandı.

File:Domenico-Fetti Archimedes 1620.jpg

?

Çinli matematikçi ve astronom Zu Chonzghi, pi’yi Arkhimedes’in yöntemiyle daha net bir aralıkta gösterdi: 3.1415926 < π < 3,1415927

M.S. 2. yy

Çinli Ch’ang hong, pi için yaklaşık kök 10 (3,162) değerini buldu.

liu_hui2

M.S. 200

Claudius Ptolemaios π = 3o 8’ 30” = 377/120 = 3,14166 kullandı.

300

Wang Fau π = 142/45 = 3,1555… kullandı.

263

Liu Hui π = 157/50 = 3,14 kullandı.

Bir çember içine 192 kenarlı bir çokgen çizerek pi’nin 3,141024 ile 3,142704 değerleri arasında bulunduğunu belirledi. Daha sonra 3075 kenarlı bir çokgen kullanarak pi’nin yaklaşık 3,1416 değerinde olduğunu saptadı.

Liu_Hui

450

Tsu Ch’ung-chih ve oğlu Tsu Keng-chih, çemberin içine tam 24.526 köşeli bir çokgen çizdiler ve pi’nin değerini 355/113 (3,1415929) olarak buldular. Olasılıkla düzgün bir altıgenle başlayıp, köşe sayısını artarda 12 kez ikiye katlamışlardı. Buldukları değer gerçek değerden çok az farklıdır (on milyonda birden az). Öyle yaklaşmışlardı ki, pi rekoru bin yıldan fazla bir süre kırılamadı.  

530

Hintli astronom ve matematikçi Aryabhata π = 62.832/20.000 = 3,1416 kullandı.

650

Hintki Bragmagupta π = √¯10 = 3,162 … kullandı. Bu kök 10 değeri çok yanlış bir değer olmasına rağmen, Hindistan’dan Avrupa’ya kadar yayıldı. Bu olasılıkla kök 10 değerinin anımsanması ve iletilmesinin kolay olmasından kaynaklanmaktadır.

mathematics

1220

Leonardo de Pisa (Fşbonacci) π = 3,141818… buldu.

14.yy

Hintli astronom ve matematikçi Madhava Sangamagrama sınırsız seriyi oluşturdu :

π/4=1-1/3+1/5-1/7+….(+,-) 1/(2n-1) (+,-)…

Bu seri ile 3,14159265359 sonucuna ulaştı.

1424

Fars matematikçi ve gökbilimci Gyhath ad-dim Jamshid Kashani 2π= 6.2831853071795865’in π = 3.14159265355979325 ile uyuştuğunu gösterdi. Gyhath ayrıca, çokgenlerin çevresini 3.2.1018 şeklinde doğruladı.

1579

Francois Viete, 393.216 kenarlı çokgenlerle 3,1415926535 < π < 3,1415926537 olduğunu buldu. İlk 10 basamağı doğru hesaplamanın ötesinde Viete’nin daha önemli bir başarısı pi’yi ifade edebilen ilk sonsuz çarpımı bulmuş olmasıdır. Viete, içe ve dışa çizilen çokgenler yardımıyla yeni bir kural buldu ve o güne kadar bulunan en hassas pi değerini hesapladı. Viete’ye göre pi, şu formülle hesaplanabilirdi :

pi1

Bu, büyük olasılıkla bir değeri tanımlamak için kullanılan ilk sonsuz çarpımdı. Viete’nin bu buluşuyla çokgen devri kapanmış, sonsuz çarpımlar devri başlamıştı. Ne yazık ki bu sonsuz çarpım, gerçek bir atılım olmasına karşın, pi’yi hesaplamak için pek bir işe yaramıyordu. Pi’nin az sayıda basamağı için bile giderek karmaşıklaşan kareköklerin hesaplanması gerektiği için, bu formül çok kullanışlı değildi.

viete

 

Adriaen Romanus, pi’yi 15 ondalık haneye kadar hesapladı.

1596

Ludolp Van Ceulen (1540-1610) çebmeri kareleme yöntemiyle 32 milyardan fazla kenara sahip çokgenler kullanarak pi’yi 20 haneye kadar hesapladı.

200px-Ludolf_van_Ceulen

1610

Van Leuen pi’yi 35 haneye kadar hesapladı ancak yayınlanışını göremeden öldü. Mezar taşında pi’nin ilk 35 hanesi yazılıdır. Almanya’da pi sayısına Ludolphine sayısı da denirdi.

1621

Willebroad Snell, Arkhimedes’in yöntemini geliştirdi.

1654

Huygens, Snell’in tezlerinin geçerliliğini kanıtladı.

1600-1900

Bu dönemde çemberi kareleme dönemi yavaşça kapandı ve integral kalkülüsü adı verilen yeni bir aşama başladı.

pi2

Matematiksel analizin (ing. Calculus) gelişmesiyle hesaplamalar daha kolay hale geldi. Artık amaç sadece daha fazla basamak hesaplamanın ötesinde, belli bir sayıda basamağı en az sayıda terimle üretebilecek formüller bulmaktı. Bunların arasında en hızla yakınsayanlardan olmasa da, en çok bilinenlerden biri de, John Wallis’in (1616-1713) formülüdür :

1655

John Wallis, pi için sonsuz bir rasyonel çarpım buldu.

 

Brouckner bunu sürekli bir kesire dönüştürdü.

1663

Muramatsu Shigekiyo, Japonya’da çok genler kullanarak yedi doğru basamak buldu. Nasıl bulduğunu açıklayan Sanso adlı eserini yayımladı.

1655-56

1665?

Isaac Newton kalkülüsü keşfetti ve pi’yi on altı haneye kadar hesapladı. Bu buluşu, ölümünden sonra 1737’de yayımlandı.

1665’te Londra veba salgınıyla kırılırken Newton, Woolsthrope’a çekildi ve günlerini kalkülüs ile düşünerek geçirdi. Bu sırada pi için iki sonsuz terimli seri buldu.

 

File:GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg 

1671

Gottfried Wilhelm Leibniz, pi için arktanjant serisini keşfetti.

1675

James Gregory, arktanjantları hesaplamak için yeni bir yol buldu.

540px-James_Gregory

eqn014

Arktanjant : Tanjantı verilen bir sayıya eşit olan, radyan cinsinden ölçülen açıdır.

1678

Alman Gottfried Wilhelm Leibnitz, Gregory’den bağımsız olarak aynı arktanjant serisini buldu ve buna bir de özel durum ekledi. Bu, serinin içine 1 eklenmesiyle pi/4 için yaklaşık olarak bir değer bulunabilmesiydi.

Ancak Gregory ve Leibniz serileri, pi için basamak hesaplamakta hiçbir işe yaramaz. Bu serinin pi için gerçekten yararlı olabilmesi için binlerce terim gereklidir; bu da çok fazla emek isteyen bir uğraştır.

James Gregory, Gottfried Leibnitz, Isaac Newton gibi matematik tarihinin çok ünlü isimleri, kendi ürettikleri formüllerle pi’nin hesaplanmasına katkıda bulunmuşlardır. Yine de bu konuda, çok sayıda formül, sonsuz seri ve çarpım üreten Euler, açık ara öndedir.

1699

Sharp, 71 basamağı hesapladı.

1699

John Machin pi’yi 72 ondalık haneye kadar hesapladı.

1706

William Jones, basılmış bir yayınında, çemberin oranını ifade etmek için π simgesini kullandı. Jones, önceleri ticaretle uğraşırken sonraları yaşamını matematik öğretmenliğiyle kazanmış, kariyerinin ileriki dönemlerinde Royal Society’de başkan yardımcılığı da yapmıştı. O devirlerde “perimeter” çember uzunluğu anlamında kullanılıyordu. Jones, bu sözcüğün baş harfinin Yunan alfabesindeki karşılığını, çember çevre/çap oranını temsil etmesi için önermişti.Ancak o dönemde bu sembol çok fazla kabul edilmedi. Matematik dünyasını etkilemek için Jones’un etkisi ne kadar küçükse, Euler’ın etkisi de o kadar büyüktü. Euler, 1737’de sembolü sahiplendi ve belirsizliğe son verdi. Euler’ın pi’yi kullanmasıyla tüm dünyaya yayıldı.

Aslen İsviçreli olan, ama akademik yaşamının büyük kısmını St Peterburg ve Berlin’de geçirmiş olan Euler, matematik tarihinin en üretken dâhilerindendir. Toplam yayın sayısı 886’dır. Analiz, sayı kuramı, topoloji, çizge kuramı, müzik matematiği, mekanik, astronomi gibi pek çok alanda bilime katkıda bulunmuş olan Euler’in pi ile ilgili de söyleyecek çok şeyi olmuştu.

1712

Seki Kowa 16 doğru basamak buldu.

seki kowa

1713

Çin Sarayı, pi’yi 19 basmağa kadar gösteren “Su-li Ching-yun” adlı eseri yayımladı.

1719

Thomas Fantet de Lagny, pi’yi 127 haneye kadar hesapladı.

1722

Tatabe Kenko, Japonya’da 40 basamak buldu.

1722

Kamata Toshikiyo, çokgenler yardımıyla ve yaptıklarını kanıtlayarak 24 basamak buldu.

1748

Leonhard Euleri Euler Teoremi ile π ve π2 serilerinin de yer aldığı “Introductio in analysin infiniyorum”u yayımladı.

1755

Euler, çok hızlı yakındayan bir arktanjant serisi buldu.

1761

Tarih boyunca pi’nin giderek daha çok basamağı hesaplanırken, bir yandan da kuşkular beliriyordu. Bu sayının sonu var mıydı? Pi’yi sonlu sayıda basamak ile ya da hiç olmazsa sonlu sayıda basamağı olan iki tam sayının oranı olarak ifade etmek mümkün müydü? Aslında, Jones’da bu sayıyı ifade etmeye rakamların yetmeyeceğini düşünenlerdendi ve çok yaklaşılsa da tam olarak ulaşılamayacak bu idealin özel bir sembolle gösterilmesi gerektiğini düşünerek “π “ adını önermişti. Ancak, pi’nin irrasyonelliğini, yani iki tam sayının oranı olarak yazılamayacağını kanıtlamak 1761’de İsviçreli bir başka matematikçiye kısmet oldu. Johann Heinrich Lambert, π/4=1 sonucuna dayanarak pi’nin irrasyonel bir sayı olduğunu kanıtladı. Böylece, pi’nin değerini bütün basamaklarıyla hesaplamanın boş bir hayal olduğu da anlaşılmış oldu.

1775

Euler, pi’nin aşkın (cebirsel olmayan) sayı olduğunu öne sürdü.

 

Matematikte cebirsel olmayan herhangi bir (muhtemelen) kompleks sayıya aşkın sayı denir. Bir sayı rasyonel katsayılara sahip herhangi bir polinomun köküne sahipse ona cebirsel sayı denir; eğer sahip değilse aşkın (cebirsel olmayan) sayıdır. Diğer bir deyişle, katsayıları tamsayı (ya da rasyonel) olan bir polinomun kökü olamayan reel sayılara aşkın sayı denir. Buradan, tüm aşkın sayıların irrasyonel olduğu sonucuna varılabilir. Ancak tüm irrasyonel sayılar aşkın sayı değildir, örneğin \sqrt 2  irrasyoneldir, ancak x^2 - 2 = 0 \! polinomunun bir köküdür. Şu sayılar, aşkın olarak bilinir : π , e

1794

Georg Vega pi’yi 140 haneye kadar hesapladı.

 

A.M. Legendre π ve π2 nin irrasyonel olduğunu kanıtladı.

1841

William Rutherford (1798-1871), 208 basamak hesapladı. Ancak daha sonra bunun 152’sinin doğru olduğu saptandı.

rutherfords sery

1844

L.K. Schulz von Stassinitzky ve Johann Dasei 2 aydan kısa sürede pi’yi 200 haneye kadar hesapladı.

1844

Zacharias Dase, 200 basamağı doğru olarak buldu.

1847

Thomas Clausen, daha önce bulunmuş formülleri kullanarak 248 basamak hesapladı.

Clausen

1853

William Rutherford, 400 basamağı doğru olarak elde etti.

1855

Richter, pi’yi 500 haneye kadar hesapladı.

1873

Charles Hermite, π nin aşkın sayı olduğunu kanıtladı.

1873-74

William Shanks pi’nin 707 ondalık haneye kadar yaptığı hesaplamayı yayımladı. 1945’te 527. basamaktaki hata nedeniyle bundan sonraki 180 basamağın da yanlış olduğu gösterildi.

1874

Tseng Chi-hung Çin’de 100 basamak buldu.

1882

Carl Louis Ferdinand von Lindemann pi’nin irrasyonel bir sayı olmasından başka daha da bir ilginç özelliğini gösterdi.  Pi’nin aşkın (ing. Trancendental) sayı olduğunu kanıtladı. Yani, iki tam sayının oranı olabilmesinden vaz geçtik; sayısı, rasyonel sayıların kullanıldığı sonlu sayıda cebirsel işlemlerle bile ifade edilemiyordu. Bu anlamda pi, diğer bazı sıradan irrasyonel sayılardan da ayrılıyordu. Bu kanıtlama, 200 yıllık matematiksel katkılar ele alınarak yapılmıştır.

1940

Kasner ve Newman, “Mathematics and Imagination” adlı kitapta şöyle yazmışlardı : “Günümüzde pi sayısının ilk 1000 basamağını bulmak için yaklaşık 10 yıllık bir çalışma gerekmektedir.”

Oysa pi, bundan 9 yıl sonra bilgisayarla tanıştı ve ENIAC 2037 basamak hesapladı.

1945

D.G. Ferguson, eline kağır t kalem alıp arktanjant formülünü kullanarak, Shanks’ın hesaplarının 527. haneden sonra yanlış olduğunu buldu.

1947

Ferguson, masaüstü hesap makinesiyle 808 hane hesapladı. Bu sonuca, günde ortalama bir hane ile yaklaşık bir yılda ulaştı.

Hesap makinelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Levi Smith ve John Wrench, arktanjant formülünü kullanarak Ferguson’un bulduğu basamakları doğruladı.

1946_eniac_large

1948

Smith ve Wrench, 1000 basamak hesapladı. Ancak hesap makinelerinin tışları çok gürültü çıkarıyordu ve gerekli arktanjantların hesaplanması için çok uzun ve yorucu işlemlerin yapılması gerekiyordu. Günde hesaplanabilen bir iki basamak ise bu çabaya değmiyordu.

1949

George Reitwiesner ve John von Neumann, 19.000 lamba, yüzlerce rezistans ve kapasitöre sahip olan ilk programlanabilir, elektronik bilgisayar ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) ile 2037 haneyi 72 saatte hesapladı. Bu hesaplama süresine delgi kağıtlarını hazırlamak ve makineye vermek de dahildi.

Bilgisayarlar sayesinde hesaplama karmaşıklığı sorun olmaktan çıkınca, artık matematikçiler dehesaplanan basamak sayısının en hızlı nasıl arttırılabileceği üzerinde kafa yormaya başladılar.

eniac3

ilk bilgisayar

1953

Kurt Mahler, pi’nin Lioville sayısı olmadığını kanıtladı.

1955

NORC (Deniz Kuvvetleri Mühimmat Araştırma Hesaplayıcısı), 3089 haneyi 13 dakikada hesapladı.

norc 11111

1959

IBM 709 (Paris) 16.167 hane hesapladı.

norc

1961

Daniel Shanks ve John Wrench, IBM 7090 (New York) kullanarak 100.265 haneyi 8.72 saatte hesapladı.

1966

IBM 7030 (Paris) 250.000 haneyi hesapladı.

1967

CDC 6600 (Paris) 500.000 hane hesapladı.

1973

Jean Guilloud ve M. Bovyer CDC 7600 (paris) kullanarak 1 milyon haneyi 23,3 saatte hesapladı.

1981

Tsukuba Üniversitesi’nden iki Japon matematikçi FACOM-2000 bilgisayarı ile 137,30 saatte 2.000.038 basamağa ulaştı.

1983

Y. Tamura ve Y. Kanada, HITAC M-280 H kullanarak 30 saatten kısa sürede 16 milyon hane hesapladı.

1988

Kanada, Hitachi S-820 ile 201.326.000 basamağı 6 saatte hesapladı.

1989

Chudnovsky kardeşler 480 milyon; Kanada 536 milyon basamak hesapladı. Chudnovsky’ler 1 milyar basamak hesapladı.

Chudnovsky kardeşler, pi’yi tanımlamak için incelikle denklemler de geliştirmişlerdir. Rekor kıran ilk deneyimlerinden (480 milyon basamağı hesapladıktan) sonra, oturdukları apartman dairesinde kendilerine bir bilgisayar yapmaya başladılar.

chudnovskys

Ve inanılmaz hızlı, saniyede birçok milyar işlem yapabilen, çok işlemcili bir bilgisayar yaptılar : M.Zero.

Gregory, pi’yi hesaplamanın ileri düzeyde bir spor olduğunu, David ise bu sporu evde yapmaya kalkışmamak gerektiğini söylemiştir.

Chudnovsky

En sonunda bilgisayarları ile 1 haftada tam 8 milyar hesapladılar ve bir dünya rekoruna imza attılar.

1995

Kanada, 6 milyar basamak (6.442.450.000) hesapladı.

1996

Chudnovsky’ler 8 milyardan fazla basamağı hesapladı.

1997

Kanada ve Takahashi 51.5 milyar (3x234) basamağı, Hitachi SR 2201 ile 29 saati biraz aşan sürede hesapladı.

1999

Kanada – 206 milyar basamak

2002 Ekim

Kanada – 1.24 trilyon basamak

Ekvatorda durup bu sayıyı yazmaya başlasak, dünya çevresinde 62 tur atmamız gerekir.

2009

Kanada – 2.5 trilyon basamak

2010, Ağustos 2

Alexander j. Tee & Shigeru Kondo – 5 trilyon basamak

2013, Aralık 28

Shigeru Kondo – 12.100.000.000.050 basamak

2014, Ekim 8

“Houkouonchi” – 13.3 trilyon basamak

En garip pi olayı J

Pi’yle ilgili tarihteki belki de en garip olay ABD’de Indiana eyalet meclisinin pi’nin değerini kararname ile belirleme girişimidir. Bu olay 19. yüzyılda tıp doktoru Dr. E. J. Goodwin’in pi’yi daha kullanılabilir hale getirmek adına yaptığı tasarı sonucu yaşanır. Tasarının yaşama geçirilmesindeki sorunlardan biri, öneriyi hazırlayan kişinin pi’yi istediği değerde sabitlemedeki başarısızlığı olmuştur. neyse ki pi’nin değerini yasayla sabitlemeye çalışmanın ne kadar ahmakça bir çaba olduğunun son anda farkına varan meclis tasarıyı reddetmişti.

Daha daha neler …

Õ     Albert Einstein, Pi Günü’nde doğmuştur : 3/14/1879

Neden?

Pi sayısının 13 trilyon basamağı neden hesaplanır ve daha da ileri gitmek için bunca uğraş verilir?

Aslında, evrenin çapını bir hidrojen atomunun çapından daha az bir yanılgıyla hesaplamak için ilk 40 basamak yeterliyken, neden “Pi Çılgınlığı” devam etmektedir?

Günümüzde pi hesaplamaları artık bilgisayarların limitlerini test etmekte kullanılmaktadır.

Louis Armstrong, kendisine cazın ne olduğunu soranlara şu yanıtı vermiştir:

“Bunu sorma gereği duyuyorsanız, yanıtını hiçbir zaman bilemeyeceksiniz demektir.”

Minik bir başlangıç için ilk 200.000 basamak

1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 : 1

8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 : 2

4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 : 3

7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 : 4

3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 : 5

9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 : 6

0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 : 7

4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 : 8

5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 : 9

5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 : 10

3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 : 11

5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 : 12

8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 : 13

9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 : 14

6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 : 15

3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 : 16

8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 : 17

4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 : 18

8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 : 19

0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 : 20

9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 : 21

4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 : 22

6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 : 23

4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 : 24

0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 : 25

1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 : 26

9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 : 27

5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 : 28

0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 : 29

8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 : 30

5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 : 31

0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 : 32

1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 : 33

2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 : 34

7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 : 35

6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 : 36

8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 : 37

2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 : 38

1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 : 39

2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 : 40

6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 : 41

3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 : 42

7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 : 43

6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 : 44

0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 : 45

9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 : 46

8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 : 47

9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 : 48

6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 : 49

6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 : 50

5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435 : 51

4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 : 52

5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 : 53

3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332 : 54

3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 : 55

9456127531 8134078330 3362542327 8394497538 2437205835 3114771199 2606381334 6776879695 9703098339 1307710987 : 56

0408591337 4641442822 7726346594 7047458784 7787201927 7152807317 6790770715 7213444730 6057007334 9243693113 : 57

8350493163 1284042512 1925651798 0694113528 0131470130 4781643788 5185290928 5452011658 3934196562 1349143415 : 58

9562586586 5570552690 4965209858 0338507224 2648293972 8584783163 0577775606 8887644624 8246857926 0395352773 : 59

4803048029 0058760758 2510474709 1643961362 6760449256 2742042083 2085661190 6254543372 1315359584 5068772460 : 60

2901618766 7952406163 4252257719 5429162991 9306455377 9914037340 4328752628 8896399587 9475729174 6426357455 : 61

2540790914 5135711136 9410911939 3251910760 2082520261 8798531887 7058429725 9167781314 9699009019 2116971737 : 62

2784768472 6860849003 3770242429 1651300500 5168323364 3503895170 2989392233 4517220138 1280696501 1784408745 : 63

1960121228 5993716231 3017114448 4640903890 6449544400 6198690754 8516026327 5052983491 8740786680 8818338510 : 64

2283345085 0486082503 9302133219 7155184306 3545500766 8282949304 1377655279 3975175461 3953984683 3936383047 : 65

4611996653 8581538420 5685338621 8672523340 2830871123 2827892125 0771262946 3229563989 8989358211 6745627010 : 66

2183564622 0134967151 8819097303 8119800497 3407239610 3685406643 1939509790 1906996395 5245300545 0580685501 : 67

9567302292 1913933918 5680344903 9820595510 0226353536 1920419947 4553859381 0234395544 9597783779 0237421617 : 68

2711172364 3435439478 2218185286 2408514006 6604433258 8856986705 4315470696 5747458550 3323233421 0730154594 : 69

0516553790 6866273337 9958511562 5784322988 2737231989 8757141595 7811196358 3300594087 3068121602 8764962867 : 70

4460477464 9159950549 7374256269 0104903778 1986835938 1465741268 0492564879 8556145372 3478673303 9046883834 : 71

3634655379 4986419270 5638729317 4872332083 7601123029 9113679386 2708943879 9362016295 1541337142 4892830722 : 72

0126901475 4668476535 7616477379 4675200490 7571555278 1965362132 3926406160 1363581559 0742202020 3187277605 : 73

2772190055 6148425551 8792530343 5139844253 2234157623 3610642506 3904975008 6562710953 5919465897 5141310348 : 74

2276930624 7435363256 9160781547 8181152843 6679570611 0861533150 4452127473 9245449454 2368288606 1340841486 : 75

3776700961 2071512491 4043027253 8607648236 3414334623 5189757664 5216413767 9690314950 1910857598 4423919862 : 76

9164219399 4907236234 6468441173 9403265918 4044378051 3338945257 4239950829 6591228508 5558215725 0310712570 : 77

1266830240 2929525220 1187267675 6220415420 5161841634 8475651699 9811614101 0029960783 8690929160 3028840026 : 78

9104140792 8862150784 2451670908 7000699282 1206604183 7180653556 7252532567 5328612910 4248776182 5829765157 : 79

9598470356 2226293486 0034158722 9805349896 5022629174 8788202734 2092222453 3985626476 6914905562 8425039127 : 80

5771028402 7998066365 8254889264 8802545661 0172967026 6407655904 2909945681 5065265305 3718294127 0336931378 : 81

5178609040 7086671149 6558343434 7693385781 7113864558 7367812301 4587687126 6034891390 9562009939 3610310291 : 82

6161528813 8437909904 2317473363 9480457593 1493140529 7634757481 1935670911 0137751721 0080315590 2485309066 : 83

9203767192 2033229094 3346768514 2214477379 3937517034 4366199104 0337511173 5471918550 4644902636 5512816228 : 84

8244625759 1633303910 7225383742 1821408835 0865739177 1509682887 4782656995 9957449066 1758344137 5223970968 : 85

3408005355 9849175417 3818839994 4697486762 6551658276 5848358845 3142775687 9002909517 0283529716 3445621296 : 86

4043523117 6006651012 4120065975 5851276178 5838292041 9748442360 8007193045 7618932349 2292796501 9875187212 : 87

7267507981 2554709589 0455635792 1221033346 6974992356 3025494780 2490114195 2123828153 0911407907 3860251522 : 88

7429958180 7247162591 6685451333 1239480494 7079119153 2673430282 4418604142 6363954800 0448002670 4962482017 : 89

9289647669 7583183271 3142517029 6923488962 7668440323 2609275249 6035799646 9256504936 8183609003 2380929345 : 90

9588970695 3653494060 3402166544 3755890045 6328822505 4525564056 4482465151 8754711962 1844396582 5337543885 : 91

6909411303 1509526179 3780029741 2076651479 3942590298 9695946995 5657612186 5619673378 6236256125 2163208628 : 92

6922210327 4889218654 3648022967 8070576561 5144632046 9279068212 0738837781 4233562823 6089632080 6822246801 : 93

2248261177 1858963814 0918390367 3672220888 3215137556 0037279839 4004152970 0287830766 7094447456 0134556417 : 94

2543709069 7939612257 1429894671 5435784687 8861444581 2314593571 9849225284 7160504922 1242470141 2147805734 : 95

5510500801 9086996033 0276347870 8108175450 1193071412 2339086639 3833952942 5786905076 4310063835 1983438934 : 96

1596131854 3475464955 6978103829 3097164651 4384070070 7360411237 3599843452 2516105070 2705623526 6012764848 : 97

3084076118 3013052793 2054274628 6540360367 4532865105 7065874882 2569815793 6789766974 2205750596 8344086973 : 98

5020141020 6723585020 0724522563 2651341055 9240190274 2162484391 4035998953 5394590944 0704691209 1409387001 : 99

2645600162 3742880210 9276457931 0657922955 2498872758 4610126483 6999892256 9596881592 0560010165 5256375678 : 100

5667227966 1988578279 4848855834 3975187445 4551296563 4434803966 4205579829 3680435220 2770984294 2325330225 : 101

7634180703 9476994159 7915945300 6975214829 3366555661 5678736400 5366656416 5473217043 9035213295 4352916941 : 102

4599041608 7532018683 7937023488 8689479151 0716378529 0234529244 0773659495 6305100742 1087142613 4974595615 : 103

1384987137 5704710178 7957310422 9690666702 1449863746 4595280824 3694457897 7233004876 4765241339 0759204340 : 104

1963403911 4732023380 7150952220 1068256342 7471646024 3354400515 2126693249 3419673977 0415956837 5355516673 : 105

0273900749 7297363549 6453328886 9844061196 4961627734 4951827369 5588220757 3551766515 8985519098 6665393549 : 106

4810688732 0685990754 0792342402 3009259007 0173196036 2254756478 9406475483 4664776041 1463233905 6513433068 : 107

4495397907 0903023460 4614709616 9688688501 4083470405 4607429586 9913829668 2468185710 3188790652 8703665083 : 108

2431974404 7718556789 3482308943 1068287027 2280973624 8093996270 6074726455 3992539944 2808113736 9433887294 : 109

0630792615 9599546262 4629707062 5948455690 3471197299 6409089418 0595343932 5123623550 8134949004 3642785271 : 110

3831591256 8989295196 4272875739 4691427253 4366941532 3610045373 0488198551 7065941217 3524625895 4873016760 : 111

0298865925 7866285612 4966552353 3829428785 4253404830 8330701653 7228563559 1525347844 5981831341 1290019992 : 112

0598135220 5117336585 6407826484 9427644113 7639386692 4803118364 4536985891 7544264739 9882284621 8449008777 : 113

6977631279 5722672655 5625962825 4276531830 0134070922 3343657791 6012809317 9401718598 5999338492 3549564005 : 114

7099558561 1349802524 9906698423 3017350358 0440811685 5265311709 9570899427 3287092584 8789443646 0050410892 : 115

2669178352 5870785951 2983441729 5351953788 5534573742 6085902908 1765155780 3905946408 7350612322 6112009373 : 116

1080485485 2635722825 7682034160 5048466277 5045003126 2008007998 0492548534 6941469775 1649327095 0493463938 : 117

2432227188 5159740547 0214828971 1177792376 1225788734 7718819682 5462981268 6858170507 4027255026 3329044976 : 118

2778944236 2167411918 6269439650 6715157795 8675648239 9391760426 0176338704 5499017614 3641204692 1823707648 : 119

8783419689 6861181558 1587360629 3860381017 1215855272 6683008238 3404656475 8804051380 8016336388 7421637140 : 120

6435495561 8689641122 8214075330 2655100424 1048967835 2858829024 3670904887 1181909094 9453314421 8287661810 : 121

3100735477 0549815968 0772009474 6961343609 2861484941 7850171807 7930681085 4690009445 8995279424 3981392135 : 122

0558642219 6483491512 6390128038 3200109773 8680662877 9239718014 6134324457 2640097374 2570073592 1003154150 : 123

8936793008 1699805365 2027600727 7496745840 0283624053 4603726341 6554259027 6018348403 0681138185 5105979705 : 124

6640075094 2608788573 5796037324 5141467867 0368809880 6097164258 4975951380 6930944940 1515422221 9432913021 : 125

7391253835 5915031003 3303251117 4915696917 4502714943 3151558854 0392216409 7229101129 0355218157 6282328318 : 126

2342548326 1119128009 2825256190 2052630163 9114772473 3148573910 7775874425 3876117465 7867116941 4776421441 : 127

1112635835 5387136101 1023267987 7564102468 2403226483 4641766369 8066378576 8134920453 0224081972 7856471983 : 128

9630878154 3221166912 2464159117 7673225326 4335686146 1865452226 8126887268 4459684424 1610785401 6768142080 : 129

8850280054 1436131462 3082102594 1737562389 9420757136 2751674573 1891894562 8352570441 3354375857 5342698699 : 130

4725470316 5661399199 9682628247 2706413362 2217892390 3176085428 9437339356 1889165125 0424404008 9527198378 : 131

7386480584 7268954624 3882343751 7885201439 5600571048 1194988423 9060613695 7342315590 7967034614 9143447886 : 132

3604103182 3507365027 7859089757 8272731305 0488939890 0992391350 3373250855 9826558670 8924261242 9473670193 : 133

9077271307 0686917092 6462548423 2407485503 6608013604 6689511840 0936686095 4632500214 5852930950 0009071510 : 134

5823626729 3264537382 1049387249 9669933942 4685516483 2611341461 1068026744 6637334375 3407642940 2668297386 : 135

5220935701 6263846485 2851490362 9320199199 6882851718 3953669134 5222444708 0459239660 2817156551 5656661113 : 136

5982311225 0628905854 9145097157 5539002439 3153519090 2107119457 3002438801 7661503527 0862602537 8817975194 : 137

7806101371 5004489917 2100222013 3501310601 6391541589 5780371177 9277522597 8742891917 9155224171 8958536168 : 138

0594741234 1933984202 1874564925 6443462392 5319531351 0331147639 4911995072 8584306583 6193536932 9699289837 : 139

9149419394 0608572486 3968836903 2655643642 1664425760 7914710869 9843157337 4964883529 2769328220 7629472823 : 140

8153740996 1545598798 2598910937 1712621828 3025848112 3890119682 2142945766 7580718653 8065064870 2613389282 : 141

2994972574 5303328389 6381843944 7707794022 8435988341 0035838542 3897354243 9564755568 4095224844 5541392394 : 142

1000162076 9363684677 6413017819 6593799715 5746854194 6334893748 4391297423 9143365936 0410035234 3777065888 : 143

6778113949 8616478747 1407932638 5873862473 2889645643 5987746676 3847946650 4074111825 6583788784 5485814896 : 144

2961273998 4134427260 8606187245 5452360643 1537101127 4680977870 4464094758 2803487697 5894832824 1239292960 : 145

5829486191 9667091895 8089833201 2103184303 4012849511 6203534280 1441276172 8583024355 9830032042 0245120728 : 146

7253558119 5840149180 9692533950 7577840006 7465526031 4461670508 2768277222 3534191102 6341631571 4740612385 : 147

0425845988 4199076112 8725805911 3935689601 4316682831 7632356732 5417073420 8173322304 6298799280 4908514094 : 148

7903688786 8789493054 6955703072 6190095020 7643349335 9106024545 0864536289 3545686295 8531315337 1838682656 : 149

1786227363 7169757741 8302398600 6591481616 4049449650 1173213138 9574706208 8474802365 3710311508 9842799275 : 150

4426853277 9743113951 4357417221 9759799359 6852522857 4526379628 9612691572 3579866205 7340837576 6873884266 : 151

4059909935 0500081337 5432454635 9675048442 3528487470 1443545419 5762584735 6421619813 4073468541 1176688311 : 152

8654489377 6979566517 2796623267 1481033864 3913751865 9467300244 3450054499 5399742372 3287124948 3470604406 : 153

3471606325 8306498297 9551010954 1836235030 3094530973 3583446283 9476304775 6450150085 0757894954 8931393944 : 154

8992161255 2559770143 6858943585 8775263796 2559708167 7643800125 4365023714 1278346792 6101995585 2247172201 : 155

7772370041 7808419423 9487254068 0155603599 8390548985 7235467456 4239058585 0216719031 3952629445 5439131663 : 156

1345308939 0620467843 8778505423 9390524731 3620129476 9187497519 1011472315 2893267725 3391814660 7300089027 : 157

7689631148 1090220972 4520759167 2970078505 8071718638 1054967973 1001678708 5069420709 2232908070 3832634534 : 158

5203802786 0990556900 1341371823 6837099194 9516489600 7550493412 6787643674 6384902063 9640197666 8559233565 : 159

4639138363 1857456981 4719621084 1080961884 6054560390 3845534372 9141446513 4749407848 8442377217 5154334260 : 160

3066988317 6833100113 3108690421 9390310801 4378433415 1370924353 0136776310 8491351615 6422698475 0743032971 : 161

6746964066 6531527035 3254671126 6752246055 1199581831 9637637076 1799191920 3579582007 5956053023 4626775794 : 162

3936307463 0569010801 1494271410 0939136913 8107258137 8135789400 5599500183 5425118417 2136055727 5221035268 : 163

0373572652 7922417373 6057511278 8721819084 4900617801 3889710770 8229310027 9766593583 8758909395 6881485602 : 164

6322439372 6562472776 0378908144 5883785501 9702843779 3624078250 5270487581 6470324581 2908783952 3245323789 : 165

6029841669 2254896497 1560698119 2186584926 7704039564 8127810217 9913217416 3058105545 9880130048 4562997651 : 166

1212415363 7451500563 5070127815 9267142413 4210330156 6165356024 7338078430 2865525722 2753049998 8370153487 : 167

9300806260 1809623815 1613669033 4111138653 8510919367 3938352293 4588832255 0887064507 5394739520 4396807906 : 168

7086806445 0969865488 0168287434 3786126453 8158342807 5306184548 5903798217 9945996811 5441974253 6344399602 : 169

9025100158 8827216474 5006820704 1937615845 4712318346 0072629339 5505482395 5713725684 0232268213 0124767945 : 170

2264482091 0235647752 7230820810 6351889915 2692889108 4555711266 0396503439 7896278250 0161101532 3516051965 : 171

5904211844 9499077899 9200732947 6905868577 8787209829 0135295661 3978884860 5097860859 5701773129 8155314951 : 172

6814671769 5976099421 0036183559 1387778176 9845875810 4466283998 8060061622 9848616935 3373865787 7359833616 : 173

1338413385 3684211978 9389001852 9569196780 4554482858 4837011709 6721253533 8758621582 3101331038 7766827211 : 174

5726949518 1795897546 9399264219 7915523385 7662316762 7547570354 6994148929 0413018638 6119439196 2838870543 : 175

6777432242 7680913236 5449485366 7680000010 6526248547 3055861598 9991401707 6983854831 8875014293 8908995068 : 176

5453076511 6803337322 2651756622 0752695179 1442252808 1651716677 6672793035 4851542040 2381746089 2328391703 : 177

2754257508 6765511785 9395002793 3895920576 6827896776 4453184040 4185540104 3513483895 3120132637 8369283580 : 178

8271937831 2654961745 9970567450 7183320650 3455664403 4490453627 5600112501 8433560736 1222765949 2783937064 : 179

7842645676 3388188075 6561216896 0504161139 0390639601 6202215368 4941092605 3876887148 3798955999 9112099164 : 180

6464411918 5682770045 7424343402 1672276445 5893301277 8158686952 5069499364 6101756850 6016714535 4315814801 : 181

0545886056 4550133203 7586454858 4032402987 1709348091 0556211671 5468484778 0394475697 9804263180 9917564228 : 182

0987399876 6973237695 7370158080 6822904599 2123661689 0259627304 3067931653 1149401764 7376938735 1409336183 : 183

3216142802 1497633991 8983548487 5625298752 4238730775 5955595546 5196394401 8218409984 1248982623 6737714672 : 184

2606163364 3296406335 7281070788 7581640438 1485018841 1431885988 2769449011 9321296827 1588841338 6943468285 : 185

9006664080 6314077757 7257056307 2940049294 0302420498 4165654797 3670548558 0445865720 2276378404 6682337985 : 186

2827105784 3197535417 9501134727 3625774080 2134768260 4502285157 9795797647 4670228409 9956160156 9108903845 : 187

8245026792 6594205550 3958792298 1852648007 0683765041 8365620945 5543461351 3415257006 5974881916 3413595567 : 188

1964965403 2187271602 6485930490 3978748958 9066127250 7948282769 3895352175 3621850796 2977851461 8843271922 : 189

3223810158 7444505286 6523802253 2843891375 2738458923 8442253547 2653098171 5784478342 1582232702 0690287232 : 190

3300538621 6347988509 4695472004 7952311201 5043293226 6282727632 1779088400 8786148022 1475376578 1058197022 : 191

2630971749 5072127248 4794781695 7296142365 8595782090 8307332335 6034846531 8730293026 6596450137 1837542889 : 192

7557971449 9246540386 8179921389 3469244741 9850973346 2679332107 2686870768 0626399193 6196504409 9542167627 : 193

8409146698 5692571507 4315740793 8053239252 3947755744 1591845821 5625181921 5523370960 7483329234 9210345146 : 194

2643744980 5596103307 9941453477 8457469999 2128599999 3996122816 1521931488 8769388022 2810830019 8601654941 : 195

6542616968 5867883726 0958774567 6182507275 9929508931 8052187292 4610867639 9589161458 5505839727 4209809097 : 196

8172932393 0106766386 8240401113 0402470073 5085782872 4627134946 3685318154 6969046696 8693925472 5194139929 : 197

1465242385 7762550047 4852954768 1479546700 7050347999 5888676950 1612497228 2040303995 4632788306 9597624936 : 198

1510102436 5553522306 9061294938 8599015734 6610237122 3547891129 2547696176 0050479749 2806072126 8039226911 : 199

0277722610 2544149221 5765045081 2067717357 1202718024 2968106203 7765788371 6690910941 8074487814 0490755178 : 200

2038565390 9910477594 1413215432 8440625030 1802757169 6508209642 7348414695 7263978842 5600845312 1406593580 : 201

9041271135 9200419759 8513625479 6160632288 7361813673 7324450607 9244117639 9759746193 8358457491 5988097667 : 202

4470930065 4634242346 0634237474 6660804317 0126005205 5928493695 9414340814 6852981505 3947178900 4518357551 : 203

5412522359 0590687264 8786357525 4191128887 7371766374 8602766063 4960353679 4702692322 9718683277 1739323619 : 204

2007774522 1262475186 9833495151 0198642698 8784717193 9664976907 0825217423 3656627259 2844062043 0214113719 : 205

9227852699 8469884770 2323823840 0556555178 8908766136 0130477098 4386116870 5231055314 9162517283 7327286760 : 206

0724817298 7637569816 3354150746 0883866364 0693470437 2066886512 7568826614 9730788657 0156850169 1864748854 : 207

1679154596 5072342877 3069985371 3904300266 5307839877 6385032381 8215535597 3235306860 4301067576 0838908627 : 208

0498418885 9513809103 0423595782 4951439885 9011318583 5840667472 3702971497 8508414585 3085781339 1562707603 : 209

5639076394 7311455495 8322669457 0249413983 1634332378 9759556808 5683629725 3867913275 0555425244 9194358912 : 210

8405045226 9538121791 3191451350 0993846311 7740179715 1228378546 0116035955 4028644059 0249646693 0707769055 : 211

4810288502 0808580087 8115773817 1917417760 1733073855 4758006056 0143377432 9901272867 7253043182 5197579167 : 212

9296996504 1460706645 7125888346 9797964293 1622965520 1687973000 3564630457 9308840327 4807718115 5533090988 : 213

7025505207 6804630346 0865816539 4876951960 0440848206 5967379473 1680864156 4565053004 9881616490 5788311543 : 214

4548505266 0069823093 1577765003 7807046612 6470602145 7505793270 9620478256 1524714591 8965223608 3966456241 : 215

0519551052 2357239739 5128818164 0597859142 7914816542 6328920042 8160913693 7773722299 9833270820 8296995573 : 216

7727375667 6155271139 2258805520 1898876201 1416800546 8736558063 3471603734 2917039079 8639652296 1312801782 : 217

6797172898 2293607028 8069087768 6605932527 4637840539 7691848082 0410219447 1971386925 6084162451 1239806201 : 218

1318454124 4782050110 7987607171 5568315407 8865439041 2108730324 0201068534 1947230476 6667217498 6986854707 : 219

6781205124 7367924791 9315085644 4775379853 7997322344 5612278584 3296846647 5133365736 9238720146 4723679427 : 220

8700425032 5558992688 4349592876 1240075587 5694641370 5625140011 7971331662 0715371543 6006876477 3186755871 : 221

4878398908 1074295309 4106059694 4315847753 9700943988 3949144323 5366853920 9946879645 0665339857 3888786614 : 222

7629443414 0104988899 3160051207 6781035886 1166020296 1193639682 1349607501 1164983278 5635316145 1684576956 : 223

8710900299 9769841263 2665023477 1672865737 8579085746 6460772283 4154031144 1529418804 7825438761 7707904300 : 224

0156698677 6795760909 9669360755 9496515273 6349811896 4130433116 6277471233 8817406037 3174397054 0670310967 : 225

6765748695 3587896700 3192586625 9410510533 5843846560 2339179674 9267844763 7084749783 3365557900 7384191473 : 226

1988627135 2595462518 1604342253 7299628632 6749682405 8060296421 1463864368 6422472488 7283434170 4415734824 : 227

8183330164 0566959668 8667695634 9141632842 6414974533 3499994800 0266998758 8815935073 5781519588 9900539512 : 228

0853510357 2613736403 4367534714 1048360175 4648830040 7846416745 2167371904 8310967671 1344349481 9262681110 : 229

7399482506 0739495073 5031690197 3185211955 2635632584 3390998224 9862406703 1076831844 6607291248 7475403161 : 230

7969941139 7387765899 8685541703 1884778867 5929026070 0432126661 7919223520 9382278788 8098863359 9116081923 : 231

5355570464 6349113208 5918979613 2791319756 4909760001 3996234445 5350143464 2686046449 5862476909 4347048293 : 232

2941404111 4654092398 8344435159 1332010773 9441118407 4107684981 0663472410 4823935827 4019449356 6516108846 : 233

3125678529 7769734684 3030614624 1803585293 3159734583 0384554103 3701091676 7763742762 1021370135 4854450926 : 234

3071901147 3184857492 3318167207 2137279355 6795284439 2548156091 3728128406 3330393735 6242001604 5664557414 : 235

5881660521 6660873874 8047243391 2129558777 6390696903 7078828527 7538940524 6075849623 1574369171 1317613478 : 236

3882719416 8606625721 0368513215 6647800147 6752310393 5786068961 1125996028 1839309548 7090590738 6135191459 : 237

1819510297 3278755710 4972901148 7171897180 0469616977 7001791391 9613791417 1627070189 5846921434 3696762927 : 238

4591099400 6008498356 8425201915 5937037010 1104974733 9493877885 9894174330 3178534870 7603221982 9705797511 : 239

9144051099 4235883034 5463534923 4982688362 4043327267 4155403016 1950568065 4180939409 9820206099 9414021689 : 240

0900708213 3072308966 2119775530 6659188141 1915778362 7292746156 1857103721 7247100952 1423696483 0864102592 : 241

8874579993 2237495519 1221951903 4244523075 3513380685 6807354464 9951272031 7448719540 3976107308 0602699062 : 242

5807602029 2731455252 0780799141 8429063884 4373499681 4582733720 7266391767 0201183004 6481900024 1308350884 : 243

6584152148 9912761065 1374153943 5657211390 3285749187 6909441370 2090517031 4877734616 5287984823 5338297260 : 244

1361109845 1484182380 8120540996 1252745808 8109948697 2216128524 8974255555 1607637167 5054896173 0168096138 : 245

0381191436 1143992106 3800508321 4098760459 9309324851 0251682944 6726066613 8151745712 5597549535 8023998314 : 246

6982203613 3808284993 5670557552 4712902745 3977621404 9318201465 8008021566 5360677655 0878380430 4134310591 : 247

8046068008 3459113664 0834887408 0057412725 8670479225 8319127415 7390809143 8313845642 4150940849 1339180968 : 248

4025116399 1936853225 5573389669 5374902662 0923261318 8558915808 3245557194 8453875628 7861288590 0410600607 : 249

3746501402 6278240273 4696252821 7174941582 3317492396 8353013617 8653673760 6421667781 3773995100 6589528877 : 250

4276626368 4183068019 0804609849 8094697636 6733566228 2915132352 7888061577 6827815958 8669180238 9403330764 : 251

4191240341 2022316368 5778603572 7694154177 8826435238 1319050280 8701857504 7046312933 3537572853 8660588890 : 252

4583111450 7739429352 0199432197 1171642235 0056440429 7989208159 4307167019 8574692738 4865383343 6145794634 : 253

1759225738 9858800169 8014757420 5429958012 4295810545 6510831046 2972829375 8416116253 2562516572 4980784920 : 254

9989799062 0035936509 9347215829 6517413579 8491047111 6607915874 3698654122 2348341887 7229294463 3517865385 : 255

6731962559 8520260729 4767407261 6767145573 6498121056 7771689348 4917660771 7052771876 0119990814 4113058645 : 256

5779105256 8430481144 0261938402 3224709392 4980293355 0731845890 3553971330 8844617410 7959162511 7148648744 : 257

6861124760 5428673436 7090466784 6867027409 1881014249 7111496578 1772427934 7070216688 2956108777 9440504843 : 258

7528443375 1088282647 7197854000 6509704033 0218625561 4733211777 1174413350 2816088403 5178145254 1964320309 : 259

5760186946 4908868154 5285621346 9883554445 6024955666 8436602922 1951248309 1060537720 1980218310 1032704178 : 260

3866544718 1260397190 6884623708 5751808003 5327047185 6594994761 2424811099 9288679158 9690495639 4762460842 : 261

4065930948 6215076903 1498702067 3533848349 5508363660 1784877106 0809804269 2471324100 0946401437 3603265645 : 262

1845667924 5666955100 1502298330 7984960799 4988249706 1723674493 6122622296 1790814311 4146609412 3415935930 : 263

9585407913 9087208322 7335495720 8075716517 1876599449 8569379562 3875551617 5754380917 8052802946 4200447215 : 264

3962807463 6021132942 5591600257 0735628126 3873310600 5891065245 7080244749 3754318414 9401482119 9962764531 : 265

0680066311 8382376163 9663180931 4446712986 1552759820 1451410275 6006892975 0246304017 3514891945 7636078935 : 266

2855505317 3314164570 5049964438 9093630843 8744847839 6168405184 5273288403 2345202470 5685164657 1647713932 : 267

3775517294 7951261323 9822960239 4548579754 5865174587 8771331813 8752959809 4121742273 0035229650 8089177705 : 268

0682592488 2232215493 8048371454 7816472139 7682096332 0508305647 9204820859 2047549985 7320388876 3916019952 : 269

4091893894 5576768749 7308569559 5801065952 6503036266 1597506622 2508406742 8898265907 5106375635 6996821151 : 270

0949669744 5805472886 9363102036 7823250182 3237084597 9011154847 2087618212 4778132663 3041207621 6587312970 : 271

8112307581 5982124863 9807212407 8688781145 0165582513 6178903070 8608701989 7588980745 6643955157 4153631931 : 272

9198107057 5336633738 0382721527 9884935039 7480015890 5194208797 1130805123 3933221903 4662499171 6915094854 : 273

1401871060 3546037946 4337900589 0957721180 8044657439 6280618671 7861017156 7409676620 8029576657 7051291209 : 274

9079443046 3289294730 6159510430 9022214393 7184956063 4056189342 5130572682 9146578329 3340524635 0289291754 : 275

7087256484 2600349629 6116541382 3007731332 7298305001 6025672401 4185152041 8907011542 8857992081 2198449315 : 276

6999059182 0118197335 0012618772 8036812481 9958770702 0753240636 1259313438 5955425477 8196114293 5163561223 : 277

4966615226 1473539967 4051584998 6035529533 2924575238 8810136202 3476246690 5581643896 7863097627 3655047243 : 278

4864307121 8494373485 3006063876 4456627218 6661701238 1277156213 7974614986 1328744117 7145524447 0899714452 : 279

2885662942 4402301847 9120547849 8574521634 6964489738 9206240194 3518310088 2834802492 4908540307 7863875165 : 280

9113028739 5878709810 0772718271 8745290139 7283661484 2142871705 5317965430 7650453432 4600536361 4726181809 : 281

6997693348 6264077435 1999286863 2383508875 6683595097 2655748154 3194019557 6850437248 0010204137 4983187225 : 282

9677387154 9583997184 4490727914 1965845930 0839426370 2087563539 8216962055 3248032122 6749891140 2678528599 : 283

6734052420 3109179789 9905718821 9493913207 5343170798 0023736590 9853755202 3891164346 7185582906 8537118979 : 284

5262623449 2483392496 3424497146 5684659124 8918556629 5893299090 3523923333 3647435203 7077010108 4388003290 : 285

7598342170 1855422838 6161721041 7603011645 9187805393 6744747205 9985023582 8918336929 2233732399 9480437108 : 286

4196594731 6265482574 8099482509 9918330069 7656936715 9689364493 3488647442 1350084070 0660883597 2350395323 : 287

4017958255 7036016936 9909886711 3210979889 7070517280 7558551912 6993067309 9250704070 2455685077 8679069476 : 288

6126298082 2516331363 9952117098 4528092630 3759224267 4257559989 2892783704 7444521893 6320348941 5521044597 : 289

2618838003 0067761793 1381399162 0580627016 5102445886 9247649246 8919246121 2531027573 1390840470 0071435613 : 290

6231699237 1694848132 5542009145 3041037135 4532966206 3921054798 2439212517 2540132314 9027405858 9206321758 : 291

9494345489 0684639931 3757091034 6332714153 1622328055 2297297953 8018801628 5907357295 5416278867 6498274186 : 292

1642187898 8574107164 9069191851 1628152854 8679417363 8906653885 7642291583 4250067361 2453849160 6741373401 : 293

7357277995 6341043326 8835695078 1493137800 7362354180 0706191802 6732855119 1942676091 2210359874 6924117283 : 294

7493126163 3950012395 9924050845 4375698507 9570462226 6461900010 3500490183 0341535458 4283376437 8111988556 : 295

3187777925 3720116671 8539541835 9844383052 0376281944 0761594106 8207169703 0228515225 0573126093 0468984234 : 296

3315273213 1361216582 8080752126 3154773060 4423774753 5059522871 7440266638 9148817173 0864361113 8906942027 : 297

9088143119 4487994171 5404210341 2190847094 0802540239 3294294549 3878640230 5129271190 9751353600 0921971105 : 298

4120966831 1151632870 5423028470 0731206580 3262641711 6165957613 2723515666 6253667271 8998534199 8952368848 : 299

3099930275 7419916463 8414270779 8870887422 9277053891 2271724863 2202889842 5125287217 8260305009 9451082478 : 300

3572905691 9885554678 8607946280 5371227042 4665431921 4528176074 1482403827 8358297193 0101788834 5674167811 : 301

3989547504 4833931468 9630763396 6572267270 4339321674 5421824557 0625247972 1997866854 2798977992 3395790575 : 302

8189062252 5473582205 2364248507 8340711014 4980478726 6919901864 3882293230 5382318559 7328697809 2225352959 : 303

1017341407 3348847610 0556401824 2392192695 0620831838 1454698392 3664613639 8910121021 7709597670 4908305081 : 304

8547041946 6437131229 9692358895 3849301363 5657618610 6062228705 5994233716 3102127845 7446463989 7381885667 : 305

4626087948 2018647487 6727272220 6267646533 8099801966 8836809941 5907577685 2639865146 2533363124 5053640261 : 306

0569605513 1838131742 6118442018 9088853196 3569869627 9503673842 4313011331 7533053298 0201668881 7481342988 : 307

6815855778 1034323175 3064784983 2106297184 2518438553 4427620128 2345707169 8853051832 6179641178 5796088881 : 308

5032960229 0705614476 2209150947 3903594664 6916235396 8092013945 7817589108 8931992112 2600739281 4916948161 : 309

5273842736 2642980982 3406320024 4024495894 4561291670 4950823581 2487391799 6486411334 8032475777 5219708932 : 310

7722623494 8601504665 2681439877 0516153170 2669692970 4928316285 5042128981 4670619533 1970269507 2143782304 : 311

7687528028 7354126166 3917082459 2517001071 4180854800 6369232594 6201900227 8087409859 7719218051 5853214739 : 312

2653251559 0354102092 8466592529 9914353791 8253145452 9059841581 7637058927 9069098969 1116438118 7809435371 : 313

5213322614 4362531449 0127454772 6957393934 8154691631 1624928873 5747188240 7150399500 9446731954 3161938554 : 314

8520766573 8825139639 1635767231 5100555603 7263394867 2082078086 5373494244 0115799667 5073607111 5935133195 : 315

9197120948 9647175530 2453136477 0942094635 6969822266 7377520994 5168450643 6238242118 5353488798 9395673187 : 316

8066061078 8544000550 8276570305 5874485418 0577889171 9207881423 3511386629 2966717964 3468760077 0479995378 : 317

8338787034 8718021842 4373421122 7394025571 7690819603 0920182401 8842705704 6092622564 1783752652 6335832424 : 318

0661253311 5294234579 6556950250 6810018310 9004112453 7901533296 6156970522 3792103257 0693705109 0830789479 : 319

9990049993 9532215362 2748476603 6136776979 7856738658 4670936679 5885837887 9562594646 4891376652 1995882869 : 320

3380183601 1932368578 5585581955 5604215625 0883650203 3220245137 6215820461 8106705195 3306530606 0650105488 : 321

7167245377 9428313388 7163139559 6905832083 4168984760 6560711834 7136218123 2462272588 4199028614 2087284956 : 322

8796393254 6428534307 5301105285 7138296437 0999035694 8885285190 4029560473 4613113826 3878897551 7885604249 : 323

9874831638 2804046848 6189381895 9054203988 9872650697 6202019955 4841265000 5394428203 9301274816 3815853039 : 324

6439925470 2016727593 2857436666 1644110962 5663373054 0921951967 5148328734 8089574777 7527834422 1091073111 : 325

3518280460 3634719818 5655572957 1447476825 5285786334 9342858423 1187494400 0322969069 7758315903 8580393535 : 326

2135886007 9600342097 5473922967 3331064939 5601812237 8128545843 1760556173 3861126734 7807458506 7606304822 : 327

9409653041 1183066710 8189303110 8871728167 5195796753 4718853722 9309616143 2040063813 2246584111 1157758358 : 328

5811350185 6904781536 8938137718 4728147519 9835050478 1297718599 0847076219 7460588742 3256995828 8925350419 : 329

3795826061 6211842368 7685114183 1606831586 7994601652 0577405294 2305360178 0313357263 2670547903 3840125730 : 330

5912339601 8801378254 2192709476 7337191987 2873852480 5742124892 1183470876 6296672072 7232565056 5129333126 : 331

0595057777 2754247124 1648312832 9820723617 5057467387 0128209575 5443059683 9555568686 1188397135 5220844528 : 332

5264008125 2027665557 6774959696 2661260456 5245684086 1392382657 6858338469 8499778726 7065551918 5446869846 : 333

9478495734 6226062942 1962455708 5371272776 5230989554 5019303773 2166649182 5781546772 9200521266 7143463209 : 334

6378918523 2321501897 6126034373 6840671941 9303774688 0999296877 5824410478 7812326625 3181845960 4538535438 : 335

3911449677 5312864260 9252115376 7325886672 2604042523 4910870269 5809964759 5805794663 9734190640 1003636190 : 336

4042033113 5793365424 2630356145 7009011244 8008900208 0147805660 3710154122 3288914657 2239314507 6071670643 : 337

5568274377 4396578906 7972687438 4730763464 5167756210 3098604092 7170909512 8086309029 7385044527 1828927496 : 338

8921210667 0081648583 3955377359 1913695015 3162018908 8874842107 9870689911 4804669270 6509407620 4650277252 : 339

8650728905 3285485614 3316081269 3005693785 4178610969 6920253886 5034577183 1766868859 2368148847 5276498468 : 340

8219497397 2970773718 7188400414 3231276365 0481453112 2850990020 7424092558 5925292610 3021067368 1543470152 : 341

5234878635 1643976235 8604191941 2969769040 5264832347 0099111542 4260127343 8022089331 0966863678 9869497799 : 342

4001260164 2276092608 2349304118 0643829138 3473546797 2539926233 8791582998 4864592717 3405922562 0749105308 : 343

5315371829 1168163721 9395188700 9577881815 8685046450 7699343940 9874335144 3162633031 7247747486 8979182092 : 344

3948083314 3970840673 0840795893 5810896656 4775859905 5637695252 3265361442 4780230826 8118310377 3588708924 : 345

0613031336 4773710116 2821461466 1679404090 5186152603 6009252194 7218890918 1073358719 6414214447 8654899528 : 346

5823439470 5007983038 8538860831 0357193060 0277119455 8021911942 8999227223 5345870756 6246926177 6631788551 : 347

4435021828 7026685610 6650035310 5021631820 6017609217 9846849368 6316129372 7951873078 9726373537 1715025637 : 348

8733579771 8081848784 5886650433 5824377004 1477104149 3492743845 7587107159 7315594394 2641257027 0965125108 : 349

1155482479 3940359768 1188117282 4721582501 0949609662 5393395380 9221955919 1818855267 8062149923 1727631632 : 350

1833989693 8075616855 9117529984 5013206712 9392404144 5938623988 0938124045 2191484831 6462101473 8918251010 : 351

9096773869 0664041589 7361047643 6500068077 1056567184 8628149637 1118832192 4456639458 1449148616 5500495676 : 352

9826903089 1118568798 6929470513 5248160917 4324301538 3684707292 8989828460 2223730145 2655679898 6277679680 : 353

9146979837 8268764311 5988321090 4371561129 9766521539 6354644208 6919756737 0005738764 9784376862 8768179249 : 354

7469438427 4652563163 2300555130 4174227341 6464551278 1278457777 2457520386 5437542828 2567141288 5834544435 : 355

1325620544 6424101103 7955464190 5811686230 5964476958 7054072141 9852121067 3433241075 6767575818 4569906930 : 356

4604752277 0167005684 5439692340 4171108988 8993416350 5851578873 5343081552 0811772071 8803791040 4698306957 : 357

8685473937 6564336319 7978680367 1873079693 9242363214 4845035477 6315670255 3900654231 1792015346 4977929066 : 358

2415083288 5839529054 2637687668 9688050333 1722780018 5885069736 2324038947 0047189761 9347344308 4374437599 : 359

2503417880 7972235859 1342458131 4404984770 1732361694 7197657153 5319775499 7162785663 1190469126 0918259124 : 360

9890367654 1769799036 2375528652 6375733763 5269693443 5440047306 7198868901 9681474287 6779086697 9688522501 : 361

6369498567 3021752313 2529265375 8964151714 7955953878 4278499866 4563028788 3196209983 0494519874 3963690706 : 362

8276265748 5810439112 2326187940 5994155406 3270131989 8957037611 0532360629 8674803779 1537675115 8304320849 : 363

8720920280 9297526498 1256916342 5000522908 8726469252 8466610466 5392171482 0801305022 9805263783 6426959733 : 364

7070539227 8915351056 8883938113 2497570713 3102950443 0346715989 4487868471 1643832805 0692507766 2745001220 : 365

0352620370 9466023414 6489983902 5258883014 8678162196 7751945831 6771876275 7200505439 7944124599 0077115205 : 366

1546199305 0983869825 4284640725 5540927403 1325716326 4079293418 3342147090 4125425335 2324802193 2277075355 : 367

5467958716 3835875018 1593387174 2360615511 7101312352 5633485820 3651461418 7004920570 4372018261 7331947157 : 368

0086757853 9336078622 7395581857 9758725874 4102542077 1054753612 9404746010 0094095444 9596628814 8691590389 : 369

9071865980 5636171376 9222729076 4197755177 7201042764 9694961105 6220592502 4202177042 6962215495 8726453989 : 370

2276976603 1052498085 5759471631 0758701332 0886146326 6412591148 6338812202 8444069416 9488261529 5776253250 : 371

1987035987 0674380469 8219420563 8125583343 6421949232 2759372212 8905642094 3082352544 0841108645 4536940496 : 372

9271494003 3197828613 1818618881 1118408257 8659287574 2638445005 9944229568 5864604810 3301538891 1499486935 : 373

4360302218 1094346676 4000022362 5505736312 9462629609 6198760564 2599639461 3869233083 7196265954 7392346241 : 374

3459779574 8524647837 9807956931 9865081597 7675350553 9189911513 3525229873 6112779182 7485420086 8953965835 : 375

9421963331 5028695611 9201229888 9887006079 9927954111 8826902307 8913107603 6176347794 8943203210 2773359416 : 376

9086500719 3280401716 3840644987 8717537567 8118532132 8408216571 1075495282 9497493621 4608215583 2056872321 : 377

8557406516 1096274874 3750980922 3021160998 2633033915 4694946444 9100451528 0925089745 0748967603 2409076898 : 378

3652940657 9201983152 6541065813 6823791984 0906457124 6894847020 9357761193 1399802468 1340520039 4781949866 : 379

2026240089 0215016616 3813538381 5150377350 2296607462 7952910384 0686855690 7015751662 4192987244 4827194293 : 380

3100485482 4454580718 8976330032 3252582158 1280327467 9620028147 6243182862 2171054352 8983482082 7345168018 : 381

6131719593 3247110746 6222850871 0666117703 4653528395 7762599774 4672185715 8161264111 4327179434 7885990892 : 382

8084866949 1413909771 6736900277 7585026866 4654056595 0394867841 1107901161 0400857274 4562938425 4941675946 : 383

0548711723 5946429105 8509099502 1495879311 2196135908 3158826206 8233215615 3086833730 8381732793 2819698387 : 384

5087083483 8804638847 8441884003 1847126974 5437093732 9836240287 5197920802 3218787448 8287284372 7378017827 : 385

0080587824 1074935751 4889978911 7397461293 2035108143 2703251409 0304874622 6294234432 7571260086 6425083331 : 386

8768865075 6429271605 5252895449 2153765175 1492196367 1810494353 1785838345 3865255656 6406572513 6357506435 : 387

3236508936 7904317025 9787817719 0314867963 8408288102 0946149007 9715137717 0990619549 6964007086 7667102330 : 388

0486726314 7551053723 1757114322 3174114116 8062286420 6388906210 1923552235 4671166213 7499693269 3217370431 : 389

0598722503 9456574924 6169782609 7025335947 5020913836 6737728944 3869640002 8110344026 0847128990 0074680776 : 390

4844088711 3413525033 6787731679 7709372778 6821661178 6534423173 2264637847 6978751443 3209534000 1650692130 : 391

5464768909 8505020301 5044880834 2618452087 3053097318 9492916425 3229336124 3151430657 8264070283 8984098416 : 392

0295030924 1897120971 6016492656 1341343342 2298827909 9217860426 7981245728 5345801338 2609958771 7811310216 : 393

7340256562 7440072968 3406619848 0676615805 0216918337 2368039902 7931606420 4368120799 0031626444 9146190219 : 394

4582296909 9212278855 3948783538 3056468648 8165556229 4315673128 2743908264 5061162894 2803501661 3366978240 : 395

5177015521 9626522725 4558507386 4058529983 0379180350 4328767038 0925216790 7571204061 2375963276 8567484507 : 396

9151147313 4400018325 7034492090 9712435809 4479004624 9431345502 8900680648 7042935340 3743603262 5820535790 : 397

1183956490 8935434510 1342969617 5452495739 6062149028 8728932792 5206965353 8639644322 5388327522 4996059869 : 398

7475988232 9916263545 9733244451 6375533437 7492928990 5811757863 5555562693 7426910947 1170021654 1171821975 : 399

0519831787 1371060510 6379555858 8905568852 8879890847 5091576463 9074693619 8815078146 8526213325 2473837651 : 400

1929901561 0918977792 2008705793 3964638274 9068069876 9168197492 3656242260 8715417610 0430608904 3779766785 : 401

1966189140 4144925270 4808819714 9880154205 7787006521 5940092897 7760133075 6847966992 9554336561 3984773806 : 402

0394368895 8876460549 8387147896 8482805384 7017308711 1776115966 3505039979 3438693391 1978988710 9156541709 : 403

1330826076 4740630571 1411098839 3880954814 3782847452 8838368079 4188843426 6622207043 8722887413 9478010177 : 404

2139228191 1992365405 5163958934 7426395382 4829609036 9002883593 2774585506 0801317988 4071624465 6399794827 : 405

5783650195 5142215513 3928197822 6984278638 3916797150 9126241054 8725700924 0700454884 8569295044 8110738087 : 406

9965474815 6891393538 0943474556 9721289198 2717702076 6613602489 5814681191 3361412125 8783895577 3571949863 : 407

1721084439 8901423948 4966592517 3138817160 2663261931 0653665350 4147307080 4414939169 3632623737 6777709585 : 408

0313255990 0957627319 5730864804 2467701212 3270205337 4266705314 2448208168 1303063973 7873664248 3672539837 : 409

4876909806 0218278578 6216512738 5635132901 4890350988 3270617258 9325753639 9397905572 9175160097 6154590447 : 410

7169226580 6315111028 0384360173 7474215247 6085152099 0161585823 1257159073 3421736576 2671423904 7827958728 : 411

1505095633 0928026684 5893764964 9770232973 6413190609 8274063353 1089792464 2421345837 4090116939 1964250459 : 412

1288134034 9881063540 0887596820 0544083643 8651661788 0557608956 8967275315 3808194207 7332597917 2784376256 : 413

6118431989 1025007491 8290864751 4979400316 0703845549 4653859460 2745244746 6812314687 9434416109 9333890899 : 414

2638411847 4252570445 7251745932 5738989565 1857165759 6148126602 0310797628 2541655905 0604247911 4016957900 : 415

3383565748 6925280074 3025623419 4982864679 1447632277 4005529460 9039401775 3633565547 1931000175 4300475047 : 416

1914489984 1040015867 9461792416 1001645471 6551337074 0739502604 4276953855 3834397550 5488710997 8520540117 : 417

5169747581 3449260794 3368954378 3221172450 6873442319 8987884412 8542064742 8097356258 0706698310 6979935260 : 418

6933921356 8588139121 4807354728 4632277849 0808700246 7776303605 5512323866 5629517885 3719673034 6347012229 : 419

3958160679 2509153217 4890308408 8651606111 9011498443 4123501246 4692802880 5996134283 5118847154 4977127847 : 420

3361766285 0621697787 1774382436 2565711779 4500644777 1837022199 9106695021 6567576440 4499794076 5037999954 : 421

8450027106 6598781360 3802314126 8369057831 9046079276 5297277694 0436130230 5178708054 6511542469 3952651271 : 422

0105292707 0306673024 4471259739 3995051462 8404767431 3637399782 5918454117 6413327906 4606365841 5292701903 : 423

0276017339 4748669603 4869497654 1752429306 0407270050 5903950314 8522921392 5755948450 7886797792 5253931765 : 424

1564161971 6844352436 9794447355 9642606333 9105512682 6061595726 2170366985 0647328126 6724521989 0605498802 : 425

8078288142 9796336696 7441248059 8219214633 9565745722 1022986775 9974673812 6069367069 1340815594 1201611596 : 426

0190237753 5255563006 0624798326 1249881288 1929373434 7686268921 9239777833 9107331065 8825681377 7172328315 : 427

3290825250 9273304785 0724977139 4483338925 5208117560 8452966590 5539409655 6854170600 1179857293 8139982583 : 428

1929367910 0391844099 2865756059 9359891000 2969864460 9747147184 7010153128 3762631146 7742091455 7404181590 : 429

8800064943 2378558393 0853082830 5476076799 5243573916 3122188605 7549673832 2431956506 5546085288 1201902363 : 430

6447127037 4863442172 7257879503 4284863129 4491631847 5347531435 0413920961 0879605773 0987201352 4840750576 : 431

3719925365 0470908582 5139368634 6386336804 2891767107 6021111598 2887553994 0120076013 9470336617 9371539630 : 432

6139863655 4922137415 9790511908 3588290097 6566473007 3387931467 8913181465 1093167615 7582135142 4860442292 : 433

4453041131 6065270097 4330088499 0346754055 1864067734 2603583409 6086055337 4736276093 5658853109 7609942383 : 434

4738222208 7292464497 6845605795 6251676557 4088410321 7313456277 3585605235 8236389532 0385340248 4227337163 : 435

9123973215 9954408284 2166663602 3296545694 7035771848 7344203422 7706653837 3875061692 1276801576 6181095420 : 436

0977083636 0436111059 2409117889 5403380214 2652394892 9686439808 9261146354 1457153519 4342850721 3534530183 : 437

1587562827 5733898268 8985235577 9929572764 5229391567 4775666760 5108788764 8453493636 0682780505 6462281359 : 438

8885879259 9409464460 4170520447 0046315137 9754317371 8775603981 5962647501 4109066588 6616218003 8266989961 : 439

9655805872 0863972117 6995219466 7898570117 9833244060 1811575658 0742841829 1061519391 7630059194 3144346051 : 440

5404771057 0054339000 1824531177 3371895585 7603607182 8605063564 7997900413 9761808955 3636696031 6219311325 : 441

0223851791 6720551806 5926351803 6251214575 9262383693 4822266589 5576994660 4919381124 8660909979 8128571823 : 442

4940066155 5219611220 7203092277 6462009993 1524427358 9488710576 6238946938 8944649509 3960330454 3408421024 : 443

6240104872 3328750081 7491798755 4387938738 1439894238 0117627008 3719605309 4383940063 7561164585 6094312951 : 444

7597713935 3960743227 9248922126 7045808183 3137641658 1826956210 5872892447 7400359470 0926866265 9651422050 : 445

6300785920 0248829186 0839743732 3538490839 6432614700 0532423540 6470420894 9921025040 4726781059 0836440074 : 446

6638002087 0126664209 4571817029 4675227854 0074508552 3777208905 8168391844 6592829417 0182882330 1497155423 : 447

5235911774 8186285929 6760504820 3864343108 7795628929 2540563894 6621948268 7110428281 6389397571 1757786915 : 448

4301650586 0296521745 9581988878 6804081103 2843273986 7198621306 2055598552 6603640504 6282152306 1545944744 : 449

8990883908 1999738747 4529698107 7620148713 4000122535 5222466954 0931521311 5337915798 0269795557 1050850747 : 450

3874750758 0687653764 4578252443 2638046143 0428892359 3485296105 8269382103 4980004052 4840708440 3561167817 : 451

1705128133 7880570564 3450616119 3304244407 9826037795 1198548694 5591520519 6009304127 1007277849 3015550388 : 452

9536033826 1929343797 0818743209 4991415959 3396368110 6275572952 7800425486 3060054523 8391510689 9891357882 : 453

0019411786 5356821491 1852820785 2130125518 5184937115 0342215954 2244511900 2073935396 2740020811 0465530207 : 454

9328672547 4054365271 7595893500 7163360763 2161472581 5407642053 0200453401 8357233829 2661915308 3540951202 : 455

2632916505 4426123619 1970516138 3935732669 3760156914 4299449437 4485680977 5696303129 5887191611 2929468188 : 456

4936338647 3927476012 2696415884 8900965717 0861605981 4720446742 8664208765 3347998582 2209061980 2173211614 : 457

2304194777 5499073873 8567941189 8246609130 9169177227 4207233367 6350326783 4058630193 0193242996 3972044451 : 458

7928812285 4478211953 5308989101 2534297552 4727635730 2262813820 9180743974 8671453590 7786335301 6082155991 : 459

1314144205 0914472935 3502223081 7193663509 3468658586 5631485557 5862447818 6201087118 8976065296 9899269328 : 460

1787055764 3514338206 0141077329 2610634315 2533718224 3385263520 2177354407 1528189813 7698755157 5745469397 : 461

2715048846 9793619500 4777209705 6179391382 8989845327 4262272886 4710888327 0173723258 8182446584 3624958059 : 462

2560338105 2156062061 5571329915 6084892064 3403033952 6226345145 4283678698 2880742514 2256745180 6184149564 : 463

6861116354 0497189768 2154227722 4794740335 7152743681 9409892050 1136534001 2384671429 6551867344 1537416150 : 464

4256325671 3430247655 1252192180 3578016924 0326699541 7460875924 0920700466 9340396510 1781348578 3569444076 : 465

0470232540 7555577647 2845075182 6890418293 9661133101 6013111907 7398632462 7782190236 5066037404 1606724962 : 466

4901374332 1724645409 7412995570 5291424382 0807609836 4823465973 8866913499 1978401310 8015581343 9791948528 : 467

3043673901 2482082444 8141280954 4377389832 0059864909 1595053228 5791457688 4962578665 8859991798 6752055455 : 468

8099004556 4611787552 4937012455 3217170194 2828846174 0273664997 8475508294 2280202329 0122163010 2309772151 : 469

5694464279 0980219082 6689868834 2630716092 0791408519 7695235553 4886577434 2527753119 7247430873 0436195113 : 470

9611908003 0255878387 6442060850 4473063129 9277888942 7291897271 6989057592 5244679660 1897074829 6094919064 : 471

8764693702 7507738664 3239191904 2254290235 3189233772 9316673608 6996228032 5571853089 1928440380 5071030064 : 472

7768478632 4319100022 3929785255 3723755662 1364474009 6760539439 8382357646 0699246526 0089090624 1059042154 : 473

5392790441 1529580345 3345002562 4410100635 9530039598 8644661695 9562635187 8060688513 7234627079 9732723313 : 474

4693971456 2855426154 6765063246 5676620279 2452085813 4771760852 1691340946 5203076733 9184114750 4140168924 : 475

1213198268 8156866456 1485380287 5393311602 3229255561 8941042995 3356400957 8649534093 5115266454 0244187759 : 476

4931693056 0448686420 8627572011 7231952640 5023099774 5676478384 8897346431 7215980626 7876718380 0524769688 : 477

4084989185 0861490034 3240347674 2686245952 3958903585 8213500645 0998178244 6360873177 5437885967 7672919526 : 478

1112138591 9472545140 0301180503 4378752776 6440276261 8941017576 8726804281 7662386068 0477885242 8874302591 : 479

4524707395 0546525135 3394595987 8961977891 1041890292 9438185672 0507096460 6263541732 9446495766 1265195349 : 480

5701860015 4126239622 8641389779 6733329070 5673769621 5649818450 6842263690 3678495559 7002607986 7996261019 : 481

0393312637 6855696876 7029295371 1625280055 4310078640 8728939225 7145124811 3577862766 4902425161 9902774710 : 482

9033593330 9304948380 5978566288 4478744146 9841499067 1237647895 8226329490 4679812089 9848571635 7108783119 : 483

1848630254 5016209298 0582920833 4813638405 4217200561 2198935366 9371336733 3924644161 2522319694 3471206417 : 484

3754912163 5700857369 4397305979 7097197266 6664226743 1117762176 4030686813 1035189911 2271339724 0368870009 : 485

9686292254 6465006385 2886203938 0050477827 6912835603 3725482557 9391298525 1506829969 1077542576 4748832534 : 486

1412132800 6267170940 0909822352 9657957997 8030182824 2849022147 0748111124 0186076134 1515038756 9830918652 : 487

7806588966 8236252393 7845272634 5304204188 0250844236 3190383318 3845505223 6799235775 2929106925 0432614469 : 488

5010986108 8899914658 5518818735 8252816430 2520939285 2580779697 3762084563 7482114433 9881627100 3170315133 : 489

4402309526 3519295886 8069082135 5853680161 0002137408 5115448491 2685841268 6958991741 4913382057 8492800698 : 490

2551957402 0181810564 1297250836 0703568510 5533178784 0829000041 5525118657 7945396331 7538532092 1497205266 : 491

0783126028 1961164858 0986845875 2512999740 4092797683 1766399146 5538610893 7587952214 9717317281 3151793290 : 492

4431121815 8710235187 4075722210 0123768721 9447472093 4931232410 7065080618 5623725267 3254073332 4875754482 : 493

9675734500 1932190219 9119960797 9893733836 7324257610 3938985349 2787774739 8050808001 5544764061 0535222023 : 494

2540944356 7718794565 4304067358 9649101761 0775948364 5408234861 3025471847 6485189575 8366743997 9150851285 : 495

8020607820 5544629917 2320202822 2914886959 3997299742 9747115537 1858924238 4938558585 9540743810 4882624648 : 496

7880533042 7146301194 1589896328 7926783273 2245610385 2197011130 4665871005 0008328517 7311776489 7352309266 : 497

6123458887 3102883515 6264460236 7199664455 4727608310 1187883891 5114934093 9344750073 0258558147 5619088139 : 498

8752357812 3313422798 6650352272 5367171230 7568610450 0454897036 0079569827 6263923441 0714658489 5780241408 : 499

1584052295 3693749971 0665594894 4592462866 1996355635 0652623405 3394391421 1127181069 1052290024 6574236041 : 500

3009369188 9255865784 6684612156 7955425660 5416005071 2766417660 5687427420 0329577160 6434486062 0123982169 : 501

8271723197 8268166282 4993871499 5449137302 0518436690 7672357740 0053932662 6227603236 5975171892 5901801104 : 502

2903842741 8550789488 7438832703 0632832799 6300720069 8012244365 1163940869 2222074532 0244624121 1558043545 : 503

4206421512 1585056896 1573564143 1306888344 3185280853 9759277344 3365538418 8340303517 8229462537 0201578215 : 504

7373265523 1857635540 9895403323 6382319219 8921711774 4946940367 8296185920 8034038675 7583411151 8824177439 : 505

1450773663 8407188048 9358256868 5420116450 3135763335 5509440319 2367203486 5101056104 9872726472 1319865434 : 506

3545040913 1859513145 1812764373 1043897250 7004981987 0521762724 9406521461 9959232142 3144397765 4670835171 : 507

4749367986 1865527917 1582408065 1063799500 1842959387 9915835017 1580759883 7849622573 9851212981 0326379376 : 508

2183224565 9423668537 6799113140 1080431397 3233544909 0824910499 1433258432 9882103398 4698141715 7560108297 : 509

0658306521 1347076803 6806953229 7199059990 4451209087 2757762253 5104090239 2888779424 6304832803 1913271049 : 510

5478599180 1969678353 2146444118 9260631526 6181674431 9355081708 1875477050 8026540252 9410921826 4858213857 : 511

5266881555 8411319856 0022135158 8872103656 9608751506 3187533002 9421186822 2189377554 6027227291 2905042922 : 512

5978771066 7873840000 6167721546 3844129237 1193521828 4998243509 2089180168 5572798156 4218581911 9749098573 : 513

0570332667 6464607287 5743056537 2602768982 3732597450 8447964954 5648030771 5981539558 2777913937 3601717422 : 514

9960273531 0276871944 9444917939 7851446315 9731443535 1850491413 9415573293 8204854212 3508173912 5497498193 : 515

0871439661 5132942045 9193801062 3142177419 9184060180 3479498876 9105155790 5554806953 8785400664 5337598186 : 516

2846419905 2204528033 0626369562 6490910827 6271159038 5699505124 6529996062 8554438383 3032763859 9800792922 : 517

8466595035 5121124528 4087516229 0602620118 5777531374 7949362055 4964010730 0134885315 0735487353 9056029089 : 518

3352640071 3274732621 9603117734 3394367338 5759124508 1493357369 1166454128 1788171454 0230547506 6713651825 : 519

8284898099 5121391939 9563324133 6556777098 0030819102 7204099714 8687418134 6670060940 5102146269 0280449159 : 520

6465453301 0775469541 3088714165 3125448130 6119240782 1188690056 0277818242 3502269618 9344352547 6335735364 : 521

8561936325 4417756613 9817039306 3287216690 5722259745 2091929172 6219984440 9646158269 4563802395 0283712168 : 522

6446561785 2355651641 2771282691 8688615572 7162014749 3405227694 6595712198 3149433816 2211400693 6307430444 : 523

1732847861 0177774383 7977037231 7952554341 0722344551 2555589998 6461838767 6490397246 1167959018 1000350989 : 524

2864120419 5163551108 7632042676 1297982652 9425882951 1412758412 6273279079 8807559751 8515768412 6474220947 : 525

9721843309 3529726652 1001566251 4552994745 1276315509 1763673025 9462132930 1904028379 5424632325 8550301096 : 526

7069227202 2707486341 9005438302 6506812141 4213505715 4175057508 6399076739 4633514620 9082888934 9383764393 : 527

9925690060 4067311422 0933121959 3620298297 2351163259 3867722414 7791162957 2780752395 0562515816 0313335938 : 528

2311500518 6268905306 5836812998 8108663263 2719806112 7154885879 8093487912 9137074982 3057592909 1862939195 : 529

0147211975 8606727009 2547718025 7503377307 9939713453 9532646195 2699965963 8565491759 0458333585 7991020127 : 530

1320458390 3200853878 8816336376 8518208372 7885131175 2277696097 8796214237 2162545214 5912818317 9821604411 : 531

1311671406 9148271709 8101545778 1939202311 5638719508 0502467972 5792497605 7726259133 2855972637 1211201905 : 532

7207714091 4864507409 4926718035 8151575715 1405039761 0963846755 5692989703 8354731410 0223802583 4687673501 : 533

2977541327 9532060971 1545064842 1218593649 0997917766 8747744818 8287063231 5515865032 8981642282 8823274686 : 534

6106592732 1979071623 8464215348 9852476216 7890502609 9804526648 3929542357 2873439776 8049577409 1449538391 : 535

5755654854 5905897649 5198513801 0079580107 8375994577 5299196700 5476022525 5203445398 8712538780 1719607181 : 536

6407812484 7847257912 4078245443 6168234523 9570689514 2722697504 3187363326 3011103053 4233358216 0933319121 : 537

8806608268 3414289104 1517324721 6053355849 9932245487 3077882290 5252324234 8615315209 7693846104 2582849714 : 538

9634753418 3756200301 4915703279 6853018686 3157248840 1526639835 6895636346 5743532178 3493199825 5421173084 : 539

6774529708 5839507616 4582296303 2442432823 7737450517 0285606980 6788952176 8198156710 7816334052 6675953942 : 540

4926280756 9683261074 9532339053 6223090807 0814559198 3735537774 8742029039 0181429373 1152933464 4468151212 : 541

9450975965 3430628421 5319445727 1186149000 1765055817 7095302468 8752632501 1970520947 6159416768 7277844720 : 542

0019278913 7251841622 8577837922 8443908430 1181121496 3664246590 3363419454 0657183544 7719124466 2125939265 : 543

6620306888 5200555991 2123536371 8226922531 7814587925 9375044144 8933981608 6579008761 6502463519 7045828895 : 544

4817937566 8104647461 4105142498 8702521399 3687050937 2305447734 1126413548 9280684105 9107716677 8212383328 : 545

1026218558 7751312721 1793444482 0144042574 5083063944 7383637939 0628300897 3306241380 6145894142 2769474793 : 546

1665717623 1824721683 5067807648 7573420491 5576282175 8397297513 4478990696 5895325489 4033561561 3167403276 : 547

4724692125 0575911625 1529654568 5446334981 1431767025 7295661844 7754874693 7846423373 7238981920 6620485118 : 548

9437886822 4807279352 0225017965 4534375727 4163910791 9729529508 1294292220 5347717304 1844779156 7399173841 : 549

8311710362 5243957161 5271466900 5814700002 6330104526 4354786590 3290733205 4683388720 7873544476 2647925297 : 550

6901709120 0787418373 6735087713 3769776834 9634425241 9949951388 3150748775 3743384945 8259765560 9965559543 : 551

1804092017 8497184685 4973706962 1208852437 7013853757 6814166327 2241263442 3982152941 6453780004 9250726276 : 552

5150789085 0712659970 3670872669 2764308377 2296859851 6912230503 7462744310 8529343052 7307886528 3977335246 : 553

0174635277 0320593817 9125396915 6210636376 2588293757 1373840754 4064689647 8310070458 0613446731 2715911946 : 554

0843593582 5987782835 2665311510 6504162329 5329047772 1740835593 4972375855 2138048305 0900096466 7608830154 : 555

0612824308 7406455944 3185341375 5220166305 8121110334 5312074508 6824339432 1590435944 3031243122 7471385842 : 556

0303901060 7094031523 5556172767 9941600203 9397509989 7629335325 8555756248 0899669182 9864222677 5023601932 : 557

5797472674 2578211119 7347094023 5745722227 1212526852 3842958742 7350156366 0093188045 4933389897 4157149054 : 558

4182559738 0808715652 8143010267 0460284316 8192303925 3529779576 5862414392 7015497408 7927313105 1636119137 : 559

5770089295 6482332364 8298263024 6079758757 6774537716 0102490804 6243018565 2416175665 5600160859 1215345562 : 560

6760219268 9982855377 8725831451 4408265458 3484409478 4631787773 7479465358 0169960779 4055687011 9232860804 : 561

1130904629 3508718271 2593466871 2766694873 8998245985 2778649956 9165464029 4589350649 6433580982 4765965165 : 562

1420909867 5520380830 9203230487 3427034682 8875160407 1546653834 6196112230 1375945157 9252696743 6425319273 : 563

9003603860 8236450762 6988274976 1872357547 6762889950 7521148048 5252795084 5033958570 8381304769 3788132112 : 564

3674281319 4879502280 6632017002 2460331989 6719706491 6374117585 4851878484 0120548446 7258885140 1562725019 : 565

8217190669 6081262778 5485964818 3696214107 2171421498 6361918774 7545096503 0895709947 0934337856 9816744658 : 566

2826791194 0611956037 8453978558 3924076127 6344105766 7510243075 5981455278 6167815949 6570625597 5507430652 : 567

1085301597 9080733437 3607943286 6757890533 4836695554 8680391343 3720156498 8342208933 9997164147 9746938696 : 568

9054800891 9306713805 7171505857 3071488156 4992071408 6758259602 8760564597 8242377024 2469805328 0566327870 : 569

4192676846 7116266879 4634869504 6450742021 9373945259 2626686135 5294062478 1361206202 6364981999 9949840514 : 570

3868285258 9563422643 2870766329 9304891723 4007254717 6418868535 1372332667 8779217383 4754148002 2803392997 : 571

3579361524 1275582956 9276837231 2347989894 4627433045 4566790062 0324205163 9628258844 3085438307 2014956721 : 572

0646053323 8537203143 2421126074 2448584509 4580494081 8209276391 4000854042 2023556260 2185643489 9414543995 : 573

0410980591 8179488826 2805206644 1086319001 6885681551 6922948620 3010738897 1810077092 9059048074 9092427141 : 574

0189335428 1842999598 8169660993 8369616443 8152887721 4085268088 7574882932 5873580990 5670755817 0179491619 : 575

0611400190 8553744882 7262009366 8560447559 6557476485 6740081773 8170330738 0305476973 6097865438 5938218722 : 576

0583902344 4435088674 9986650604 0645874346 0053318274 3629617786 2518081893 1443632512 0510709469 0813586440 : 577

5192295129 3245007883 3398788429 3393424351 2634336520 4385812912 8343452973 0865290978 3300671261 7981303167 : 578

9438553572 6296998740 3595704584 5223085639 0098913179 4759487521 2639707837 5944861139 4519602867 5121056163 : 579

8976008880 0927461158 6080020780 3341591451 7970730368 3519697776 6076373785 3330120241 2011204698 8609209339 : 580

0853657732 2239241244 9051532780 9509558664 5947763448 2269986074 8132973026 3097502881 2103517723 1244650953 : 581

4965369309 0018637764 0940943498 3731325132 1862080214 8099226855 0294845466 1814715557 4447096695 3017769043 : 582

4272031892 7706047177 8452793916 0472281534 3798035396 7986142437 0956683221 4914654380 1459382927 7393396032 : 583

7540480095 5223181666 7380357183 9327570771 4204672383 8624617803 9762923771 3120958078 9363841447 9298025880 : 584

6552212926 2093623930 6373134966 4018661951 0811583471 1733120258 0586672763 9992763579 0780638188 1306915636 : 585

6274125431 2595899361 1964762610 1405563503 3995231403 2311381965 6236327198 9618372548 4533370206 2563464223 : 586

9527669435 6837676136 8711962921 8187545760 8161705303 1590728828 7007123136 6630872275 4918661395 7737305460 : 587

6599743781 0987649802 4140112421 4277366808 2751390959 3134041558 2626678951 0846776118 6659576601 6599817808 : 588

9414985754 9762843878 5610026379 6543178313 6340251358 1416115190 2096499133 5487331311 1502270068 1930135929 : 589

5959716401 9719605362 5033558479 9809634887 1803911161 2813595968 5654788683 2585643789 6173159762 0024196215 : 590

5289629790 4819822199 4622694871 3746244472 9093456470 0285376949 5885959160 6789282491 0544125159 9630078136 : 591

8367490209 3749157328 9627002865 6829344431 3423473512 3929825916 6739503425 9958689706 9726733258 2735903121 : 592

2887466604 5146148785 0346142827 7659916080 9039865257 5717263081 8334944418 2019353338 5071292345 7743755793 : 593

4406217871 1330063106 0033240539 9169368260 3746176638 5657588775 8020122936 6353270267 1006812618 2517291460 : 594

8202541892 8859352444 9107013820 6211553827 7935652969 1457650204 8643282865 5579347072 0963480737 2692141186 : 595

8954673227 6775133569 0190153723 6690368653 8916129168 8887876407 5254934942 4973342718 1178892759 9315967193 : 596

5475898809 7924525262 3636590363 2007085444 0784544797 3482918020 8204492667 0634420437 5553250505 2752283377 : 597

8887040804 0335319234 0768563010 9347772125 6390886404 1310107381 7853338316 0381352808 2811904083 2564401842 : 598

0537467929 9262203769 8718018061 1226244909 0924264198 5820861751 1771137890 5160914038 1575003366 4241560952 : 599

1632819712 2335023167 4226005679 4128140621 7219641842 7057843289 5980288233 5059828208 1966662490 3585778994 : 600

0333152274 8177769528 4368163008 8531769694 7836905806 7106482808 3598046698 8410981351 5865490693 3319522394 : 601

3632879239 9053481098 7830274500 1720654336 9906611778 4554364687 7236318444 6476806914 2828004551 0746866453 : 602

9280539940 9108754939 1660957316 1971503316 6968309929 4663491427 9878084225 7220697148 8755806374 8030886299 : 603

5118473187 1247772919 1007022758 8893486939 4562895158 0296537215 0409603107 7612898312 6358996489 3410247036 : 604

0366450586 8728758905 1406841238 1242473863 8542790828 2733827973 3268855049 3587430316 0274749063 1295723497 : 605

4261122151 7417153133 6186224109 1386950068 8835898962 3492763173 1647834007 7460886655 5987333821 1382992877 : 606

6911495492 1841920877 7160606847 2874673681 8861675072 2101726110 3830671787 8566948129 4878504894 3063086169 : 607

9487987031 6051588410 8282351274 1535385133 6589533294 8629494495 0618685147 7910580469 6039069372 6626703865 : 608

1290520113 7810858616 1888869479 5760741358 5534585151 7680519733 3443349523 0120395770 7396237713 1603024288 : 609

7200537320 9982530089 7761897312 9817881944 6717311606 4723147624 8457551928 7327828251 2718244680 7824215216 : 610

4695678192 9409823892 6284943760 2488522790 0362021938 6696482215 6280936053 7317804086 3727268426 6964219299 : 611

4681921490 8701707533 3610947913 8180406328 7387593848 2695355830 7739576144 7997270003 4728801827 8528138950 : 612

3217986345 2161110666 0883931405 3226944905 4555278678 9441757920 2440021450 7801920998 0446138254 7805858048 : 613

4424164047 7503153605 4906591430 0781583724 3012313751 1562284015 8386442708 9071828481 6757527123 8467824595 : 614

3433444962 2010096071 0513706084 6180118754 3120725491 3349942476 1711563332 1408934609 1565615506 0031738421 : 615

8701570226 1031019166 0388706466 1438897736 3187809407 1152752817 4689576401 5810470169 6524755774 0891644568 : 616

6777171585 0058326994 3401677202 1567677240 6812836656 5264122982 4394651331 9735919970 9403275938 5026695574 : 617

7023181320 3243716420 5861410336 0652453693 9160050644 9530601612 6782264894 2437397166 7176612310 4897503188 : 618

5732165554 9883421218 0284691252 9086101485 5278152776 2562375045 6375769497 7343368460 1560772703 5509629049 : 619

3924870884 0628106794 3622418704 7470083688 4267102255 8302403599 8416459511 2248527263 3632645114 0173952480 : 620

8619463584 0783753556 8856223171 1552094722 3065437092 6067973510 0056554938 1224575483 7285457117 9739361575 : 621

6167641692 8958052572 9752233855 8611388322 1711073622 6581621884 2443178857 4887981090 2665379342 6664216990 : 622

9140565364 3224930133 4867988154 8866286650 5234699723 5574738424 8305904236 7714327879 2316422403 8777643301 : 623

9260019228 4778313837 6325361210 2533693581 2624086866 6997382759 7736568222 7907215832 4788886423 6934639616 : 624

4363308730 1398142114 3030600873 0666164803 6789840913 3592629340 2304324974 9268878316 4360268101 1309570716 : 625

1419128306 8657732353 2639653677 3903176613 6131596555 3584999398 6005651559 2193675997 7717933019 7446881483 : 626

7110320650 3693192894 5214026509 1546518430 9936553493 3371834252 9843367991 5939417466 2239003895 2767381333 : 627

0617747629 5749438687 1697845376 7219493506 5908757119 1772087547 7107189937 9608947745 1265475750 1871194870 : 628

7387367858 9020061737 3321075693 3022163206 2843206567 1192096950 5857611739 6163232621 7708945426 2146098584 : 629

1023781321 5817727602 2227381334 9541048100 3073275107 7999489919 7796388353 0734443457 5329759142 6376840544 : 630

2264784216 0631227696 4696715647 3999043715 9033239065 6072664411 6438605404 8388471619 1210900870 1019130726 : 631

0710441141 4324197679 6828547885 5247794764 8180295973 6049439700 4795960402 9274629920 3572099761 9501403483 : 632

1538094771 4601056333 4469988208 2212058728 1510729182 9712119178 7642488035 4672316916 5418522567 2923442918 : 633

7128163232 5969654135 4858957713 3208339911 2887759172 2611527337 9010341362 0856145779 9239877832 5083550730 : 634

1998184590 2595835598 9260553299 6737704917 2245493532 9683300002 2301815172 2657578752 4058832249 0858212800 : 635

8974790932 6100762578 7704286560 0699617621 2176845478 9964407050 6624171021 3327486796 2374302291 5535820078 : 636

0141165348 0656474882 3061500339 2068983794 7662550365 4982280532 9662862117 9306284301 7049240230 1985719978 : 637

9488368971 8304380518 2174419147 6604297524 3725168343 5411217038 6313794114 2209529588 5798060152 9387527537 : 638

9903093887 1683572095 7607152219 0027937929 2786303637 2687658226 8124199338 4808166021 6037221547 1014300737 : 639

7537792699 0695871212 8928801905 2031601285 8618254944 1335382078 4883465311 6326504076 4242839087 0121015194 : 640

2319616522 6842200371 1230464300 6734420647 4771802135 3070124098 8603533991 5266792387 1101706221 8658835737 : 641

8121093517 9775604425 6346949997 8725112544 0854522274 8109148743 0725986960 2040275941 1789425812 8188215995 : 642

2359658979 1811440776 5335432175 7595255536 1581280011 6384672031 9346507296 8079907939 6371496177 4312119402 : 643

0212975731 2516525376 8017359101 5573381537 7200195244 4543620071 8484756634 1540744232 8621060997 6132434875 : 644

4884743453 9665981338 7174660930 2053507027 1952983943 2714253711 5576660002 5784423031 0734295515 3394506048 : 645

6222764966 6876240793 2435319299 2639253731 0768921353 5257232108 0889819339 1686682789 4828117047 2624501948 : 646

4097009757 6092098372 4090074717 9733407881 4182519584 2598096241 7476101382 5264395513 5259311885 0456362641 : 647

8830033853 9652435997 4169313228 9471987830 8427600401 3680747039 0409723847 3945834896 1865397905 9411859931 : 648

0356168436 8692194853 8205578039 5773881360 6795499000 8512325944 2529724486 6667668346 4140218991 5944565309 : 649

4234406506 6785194841 7766779470 4720419588 2204329538 0326310537 4948831221 8039127967 8446100139 7267538921 : 650

9511911783 6587662528 0836900532 4900459741 0947068772 9123282143 0463533728 3519953648 2743258331 1914445901 : 651

7809607782 8835837301 1185754365 9958982724 5319253105 8811502630 7542571493 9430244539 3187017992 3608166611 : 652

3054262539 9583389794 2971602070 3387678150 3301028012 0095997252 2222808014 2357109476 0351925544 4349299867 : 653

6781789104 5559063015 9538097618 7592035893 7341978962 3589311259 8390259831 0267193304 1892151096 8915622506 : 654

9659119828 3234555030 5908173073 5195503721 6658702880 5399213857 6037035377 1051780212 8012956684 1984140362 : 655

8727256232 1442875430 2210909472 7210734741 3497551419 0737043318 2766261772 7599688882 6027225247 1336833534 : 656

5281669277 9591328861 3817663498 5772893690 0965749562 2871030243 6259077241 2219094300 8717556926 2575806570 : 657

9912016659 6224360802 4287002454 7362036394 8412559548 8172727247 3653467783 6472019183 0399871762 7037515724 : 658

6499222894 6793232269 3619177641 6146187956 1395669956 7783068290 3165896994 3076733350 8234990790 6241002025 : 659

0613405734 4300695745 4746821756 9044165154 0636584680 4636926212 7421107539 9042188716 1276177870 1425886482 : 660

5775223889 1845995233 7629237791 5585744549 4773612955 2595222657 8636462118 3775984737 0034797140 8206994145 : 661

5807190802 1359073226 9233100831 7595106590 1912129479 5408603640 7573587502 0589020870 4579670007 0552625058 : 662

1142066390 7459215273 3094068236 4944159089 1009220296 6805233252 6619891131 1842016291 6310768940 8472356436 : 663

6808182168 6572196882 6835840278 5500782804 0434537101 8365109695 1782335743 0305048526 5373807353 1074185917 : 664

7056103973 9506264035 5442275156 1011072617 7937063472 3804990666 9221619711 9425912044 5084641746 3835899382 : 665

3994651739 5509000859 4799901360 2667426149 4290066467 1150671754 2217703877 4507673563 7421547829 0591101261 : 666

9157555870 2389570014 0511782264 6989944917 9083017954 7587676016 8094100135 8376135785 9135692445 5647764464 : 667

1786671153 9195135769 6104864922 4900834467 1548638305 4477914330 0976804868 7834818467 2733758436 8927243104 : 668

4740680768 5278625585 1650920882 6381323362 3148733336 7147645204 5087662761 4950389949 5048095604 6098960432 : 669

9123358348 8599902945 2640028499 4280878624 0398118148 8476730121 6754161106 6299955536 6819312328 7425702063 : 670

7383520200 8686369131 1733469731 7412191536 3324674532 5630871347 3027921749 5622701468 7325867891 7345583799 : 671

6435135880 0959350877 5563562488 1049385299 9007675135 5135277924 1242927748 8565888566 5132473025 1471021057 : 672

5352516511 8148509027 5047684551 8252096331 8990685276 1443513821 3662152368 8905787866 9943228881 6028377482 : 673

0355060160 2989400911 9713850179 8716836337 4413927597 3644017007 0147637066 5570350433 8121113576 4150184518 : 674

2141361982 3495159601 0647527125 7593518530 4332875537 7830575095 6742544268 4712219618 7091785607 8393614451 : 675

1383335649 1032564057 3389866717 8123972237 5193164306 1701385953 9474367843 3926709867 1245221118 9690840236 : 676

3274114966 0124348309 8929941738 0305884171 6661307304 0067588380 4321115553 7944060549 7721705942 8215148861 : 677

6567277124 0903387727 7456290971 1013488518 4374118695 6554497457 3684521806 6982911045 0580042998 8795389902 : 678

7804383596 2824094218 6055628778 8428802127 5538848037 2864001944 1614257499 9042720095 9520465417 0598104989 : 679

9675045119 3647117277 2220436102 6140797508 0968697517 6600237187 7483480161 2031023468 0567112644 7661237476 : 680

2785219024 1202569943 5347162266 6089367521 9833111813 5111465038 5489502512 0655772636 1454736044 2685949807 : 681

4396932331 2971273771 5734709971 3952291182 6534851555 8713733662 9120242714 3025037632 6950135091 1612952993 : 682

7858646813 0722648600 8270881333 5381937036 8259886789 3321238327 0532976258 5738279009 7826460545 5985551318 : 683

3668884462 8265133798 4916678394 0976135376 6251798258 2496634587 7195012438 4040359140 8492097337 5464247448 : 684

8176184070 0235695801 7741017769 6925077814 8933866725 5789856458 9851056891 9609243988 4156928069 6983352240 : 685

2256345704 9731224526 9354193837 0048431833 5719651662 6721575524 1934019330 9901831930 9196582920 9696562476 : 686

6768365964 7019595754 7393455143 3741370876 1517323677 2042273856 7427917069 8204549953 0959188724 3493952409 : 687

4441678998 8463198455 0485239366 2972079777 4528143994 1825678945 7795712552 4268260899 4086331737 1538896262 : 688

8896294021 1210888442 7376568624 5276121303 7101730078 5135715404 5330415079 5944777614 3597437803 7424366469 : 689

7324713841 0492124314 1389035790 9241603640 6314038149 8314819052 5172093710 3964026808 9948325722 9795456404 : 690

2701757722 9041732347 9607361878 7889913318 3058430693 9482596131 8713816423 4672187308 4513387721 9086975104 : 691

9428437693 2502498165 6673816260 6159417682 5250999374 1672883951 7440669325 4965340310 1452225316 1890092353 : 692

7648637848 2881344209 8700480962 2717122640 7489571939 0029185733 0746010436 0729190945 7679946149 2929042798 : 693

1687729426 4877299528 5843464777 5386906950 1489841339 2454039414 4680263625 4021186143 1703125111 7577642829 : 694

9146445334 0892097696 1699098372 6523617687 4560589470 4968170136 9749095230 7208268288 7890730190 0182534258 : 695

0534342170 5928713931 7379931424 1085264739 0948284596 4180936141 3847583113 6130576108 4623668372 3769591349 : 696

2615824516 2215521348 7924414504 1756848064 1206365201 7038633012 9532777699 0231186480 2006755690 5682295016 : 697

3549319923 0591424639 6217025329 7475731140 9422018019 9368035026 4956369558 6642590676 2685687372 1103391567 : 698

9383989576 5565193177 8830002416 1353956243 7777840801 7488193730 9502069990 0890899328 0883974303 6773659552 : 699

4891300156 6332940779 0713961546 4534088791 5103006513 2193448667 3248275907 9468078798 1942501958 2622320395 : 700

1312520141 0996053126 0696555404 2486705499 8678692302 1746989009 5478507256 7297879476 9888831093 4874644264 : 701

0071818316 0331655511 5342761556 2240547447 3378049246 2149521332 5852769884 7336269182 6491743389 8782478927 : 702

8468918828 0546699823 0368993978 3413747587 0258057163 4941356843 3929396068 1920617733 3179173820 8562436433 : 703

6353598634 9449689078 1064019674 0744365836 6707158692 4521182997 8938040771 3750129085 8646578905 7714268335 : 704

8276897855 4717687184 4277261205 0926648610 2051535642 8406323684 8180728794 0717127966 8200607275 5955590404 : 705

0233178749 4473464547 6062818954 1512139162 9184442976 5106694796 9354016866 0100551960 7768733539 6511614930 : 706

9375709685 5455938151 3789569039 2510149532 6562814701 1998326992 2000663928 7537471313 5236421589 2651262040 : 707

7288771657 8358405219 6460541054 3544364216 6562244565 0429990102 5658692727 9142752931 1720827939 3775132610 : 708

6052881235 3734510683 7293989358 0871243869 3859343891 7571337630 0720319760 8166044646 8393772580 6909237297 : 709

5234867029 1691042636 9262090199 6052041210 2407764819 0316014085 8635584276 0953708655 8164273995 3493465463 : 710

1450404019 9528537252 0049578052 5465625115 4109252437 9913262627 1360909940 2902262062 8367521323 0506518393 : 711

4057450112 0993414649 1843332364 6569371725 9144893241 5900624202 0612885732 9261335968 0872650004 5628284557 : 712

5745965921 2053034131 0111827501 3069615098 3551563200 4310784601 9065654938 0654252522 9161991819 9596027523 : 713

2770224985 5738824899 8827074659 3635576858 2560518068 9642853768 5077201222 0347920993 9361792682 0659014216 : 714

5615925306 7379445689 4907085326 3568196831 8617722682 4991147261 5732035807 6462981162 4401331673 7892788689 : 715

2290325933 4986179702 1994981925 7396176730 7583441709 8559222170 1718257127 7753449150 8205278430 9046194608 : 716

3521740200 5838672849 7094110232 6695392144 5461066215 0064106747 4020700918 9911951376 4669044812 6725369153 : 717

7162290791 3854039375 6007783515 3374167747 9421003840 0230895185 0994548779 0393461222 2086506016 0500351776 : 718

2648316111 5332558770 5073541279 2499098593 7347378708 1194253055 1214369797 4991495186 0535920403 8302357163 : 719

5272763087 4693219622 1900642608 8618367610 3346002255 4774778136 4101269190 6569686495 0126883762 9690723396 : 720

1276287223 0411418136 1006026404 4030035996 9889199458 2739762411 4613744804 0596970625 7676472376 6065541618 : 721

5746905272 2923822827 5186799156 9833907476 7114610302 2776606020 0612468764 7772881909 6791613354 0198814027 : 722

5799217416 7678799231 6039635694 9285151363 3647219540 6111717673 8737255572 8522940054 3617851765 0230754469 : 723

3869307873 4991103521 8253292972 6044553210 7978877114 4989887091 1511237250 6042387537 3484125708 6064069052 : 724

0584521227 5453384800 8205302450 4565176695 1857691320 0042816758 0549248117 8051983264 6032445792 8297301291 : 725

0531838563 6821206215 5312886685 6495651261 3892261367 0640939533 3457052698 6959692350 3530942245 4386527867 : 726

7673027540 4027022463 8448355323 9914751363 4410440500 9233036127 1496081355 4905315390 2100229959 5756583705 : 727

3812619656 8314428605 7956696622 1547216956 2087001372 7768536960 8407048333 2513279311 2232507148 6302069512 : 728

4539500373 5723346807 0946564830 8920980153 4878705633 4910923660 5755405086 4111521441 4814346304 3727327104 : 729

5027768661 9531078583 2333485784 0297160925 2153260925 5893265560 0672124359 4642550659 9677177038 8445396181 : 730

6328796144 6081778927 2171836908 8801267782 0743010642 2524634807 4543004764 9288555340 9062185153 6543554741 : 731

2547615276 9772667769 7727770583 1580141218 5688011705 0283652755 4321480348 8004442979 9980621579 0456416195 : 732

7212784508 9284898064 2649742709 0579129069 2178072987 6947797511 2447305991 4060506299 4689428093 1034216416 : 733

6299356148 2813099887 0745292716 0484336308 1840412646 9637925843 0941854422 1635908457 6146078558 5624738149 : 734

3142707826 6215185541 6038702068 7698046174 7400808324 3436653823 5455510944 9498431093 4947599446 7267366535 : 735

2517662706 7721941831 9197719637 8015702169 9336750837 6005716345 4643671776 7233875886 4340564487 1566964321 : 736

0412825956 4534984138 8412890420 6820470076 1559691684 3038999348 3667935425 4921032811 3363184722 5923055543 : 737

8305820694 1675629992 0133731754 8912203723 0349072681 0685344540 3599356182 3576312837 7676406310 1312533521 : 738

2141994611 8693508331 7658785204 7112364331 2267651299 6417132521 7513553261 8676819423 3879036546 8908001827 : 739

1352835848 8844411176 1234101179 9187092365 0718485785 6221021104 0097769944 5312179502 2479578069 5065329659 : 740

4038398736 9907240797 6790408267 9400761872 9547835963 4927939045 7697366164 3405359792 2192858705 7495748169 : 741

6694062334 2726197335 1813662606 3735982575 5524965098 0726012366 8283605928 3418558480 2695841377 2558970883 : 742

7899429105 4980033111 3884603401 9391661221 8669605849 1571485733 5682861495 0001909759 1125218800 3964197621 : 743

6355937574 3718011480 5594422987 3041819680 8085647265 7135476128 3162920044 9880315402 1055305970 7666636274 : 744

9328308916 8809323592 9008178741 1985738317 1926167288 3491840242 9721290434 9655269427 2640255964 1463525914 : 745

3484006758 6769035038 2320572934 1329815935 3304444649 6829441367 3234421583 8076169483 1219333119 8190610961 : 746

4295220153 6170298575 1055943264 6146850545 2684975764 8078080092 2133581137 8197749271 7685450755 3832876887 : 747

4474591593 7311624706 0109124460 9829424841 2875202244 6259447763 8749491997 8404468292 5736096853 4549843266 : 748

5368628444 8936570411 1817793806 4416165312 2360021491 8768769467 3984075171 7630751684 9856359201 4868929431 : 749

0594020245 7969622924 5666448819 6757629434 9535326382 1716133957 5779076637 0764569570 2597388004 3841580589 : 750

4336137106 5518599876 0075492418 7211714889 2952217377 2114608115 4344982665 4798725800 5667472405 1122007383 : 751

4592715757 2771521858 9946948117 9406444663 9943237004 4291140747 2181802248 2583773601 7346685300 7449855647 : 752

1542003612 3593397312 9144585915 2288740871 9508708632 2188372882 6282288463 1843717261 9033057771 4765156414 : 753

3822306791 8473860391 4768310814 1358275755 8536435977 2165002827 7803713422 8696887873 4979509603 1108899196 : 754

1433866640 6845069742 0787700280 5093672033 8723262963 7856038653 2164323488 1555755701 8469089074 6478791224 : 755

3637555666 8678067610 5449550172 6079114293 0831285761 2544819444 4947324481 9093795369 0082063846 3167822506 : 756

4809531810 4065702543 2760438570 3505922818 9198780658 6541218429 9217273720 9551032422 5107971807 7833042609 : 757

0867942734 2895573555 9252723805 5114404380 0123904168 7716445180 2264916816 4192740110 6451622431 1017000566 : 758

9112173318 9423400547 9596846698 0429801736 2570406733 2821299621 5368488140 4102194463 4246462207 4557564396 : 759

0452985313 0714090846 0849965376 7803793201 8991408658 1466217531 9337665970 1143306086 2500982956 6917638846 : 760

0567629729 3146491149 3704624469 3519840395 3444913514 1193667933 3019366176 6365255514 9174982307 9870722808 : 761

6085962611 2660504289 2969665356 5251668888 5572112276 8027727437 0891738963 9772257564 8905334010 3885593112 : 762

5679991516 5890250164 8696142720 7005916056 1661597024 5198905183 2969278935 5503039346 8121976158 2183980483 : 763

9605625230 9146263844 7386296039 8489243861 8729850777 5928792722 0685548072 1049781765 3286210187 4767668972 : 764

4884113956 0349480376 7270363169 2100735083 4073865261 6845074824 9644859742 8134936480 3724261167 0426687083 : 765

1925040997 6153190768 5577032742 1785010006 4419841242 0739640013 9603601583 8105659284 1368457411 9102736420 : 766

2741637234 8821452410 1347716529 6031284086 5841978795 1116511529 8278146203 7913985500 6399960326 5912485253 : 767

0849369031 3130100799 9771913622 3086601109 9929142871 2493885416 1203802041 1340188887 2196934779 0449752745 : 768

4288072803 5093058287 5442075513 4816660927 8793535665 2125562013 9988249628 4787262144 3236285367 6502591450 : 769

4683776352 8258765213 9156480972 1419296755 4938437558 2600253168 5363567313 7926247587 8049445944 1834291727 : 770

5698837622 6261846365 4527434976 6241113845 1305481449 8363117897 8448973207 6719508784 1586188796 9295581973 : 771

3250699951 4026015116 7552975057 5437810242 2389579257 8656212843 2731202200 7167305740 6928686936 3930186765 : 772

9582513264 9914595026 0917069347 5194089753 5746401683 0811798846 4524736189 5605647942 6358070562 5632811892 : 773

6966302647 9535951097 1276591362 3318086692 1535788607 8127599105 3717140220 4506186075 3748663063 5059148391 : 774

6467656723 2057145168 8617079098 4695932236 7249467375 8309960704 2589220481 5507991327 5208858378 1117685214 : 775

2693347869 2189524062 2657921043 6203488529 2626798401 3953216458 7911515790 5046057971 0838983371 8640380244 : 776

1751134722 6472547010 7947939969 5355466961 9726763255 2299146549 3349966323 4185951450 3609803440 9221220671 : 777

2567698723 4279407088 5707047429 3173329188 5238967219 7135392449 2426178641 1886377909 6281448691 7869468177 : 778

5917171506 6911148002 0759432012 0619696377 9510322708 9029566085 5622254526 0261046073 6131368869 0092817210 : 779

6819861855 3780982018 4711541636 3032626569 9283424155 0236009780 4641710852 5537612728 9053350455 0613568414 : 780

3775854429 6779770146 6029438768 7225115363 8011917581 5402812081 8255606485 4107879335 9892106442 7244898618 : 781

9616294134 1800129513 0683638609 2941000831 3667337215 3008352696 2357371753 3073865333 8204842190 3081864491 : 782

8409372394 4033405244 9095545580 1640646076 1581010301 7674884750 1766190869 2946098769 2016912021 8168829104 : 783

0870709560 9514704169 2114702741 3390052253 3408348128 7035303102 3919699978 5974139085 9360543359 9697075604 : 784

4601342424 5368249609 8772581311 0247327985 6207212657 2499003468 2938868723 0489556225 3204463602 6398542252 : 785

5841646432 4271611419 8178024825 9556354490 7219226583 8636626637 5083594431 4877635156 1457107455 2801615967 : 786

7048442714 1944351832 7569840755 2677926411 2617652506 1596523545 7187956673 1709133193 5876162825 5920783080 : 787

1852068901 5150471334 0386100310 0559148178 5211038475 4542933389 1884441205 1794396997 0194112695 1195265649 : 788

1959418997 5418393234 6474242907 0271887522 3534393673 6336632003 0723274703 7407123982 5620246626 5197409019 : 789

9762452056 1985576257 6000870817 3083288344 3818310700 5451449354 5885422678 5785519153 7229237955 5494333410 : 790

1744201696 0009069641 5612732297 7702212179 5186837635 9082255128 8164700219 9234886404 3959153018 4640047143 : 791

2118636062 2527011541 1222838027 7853891109 8490201342 7410141215 5976996543 8877197485 3764311582 2983853312 : 792

3071751132 9619045590 0793806427 6695819014 8426279912 2179294798 7348901868 4716765038 2732855205 9082984529 : 793

8062592503 5212845192 5927986593 5061329619 4679625237 3972565584 1578537445 6755899803 2405492186 9628884903 : 794

3256085145 5344391660 2262577755 1291620077 2796852629 3879375304 5418108072 9285891989 7153817973 4349618723 : 795

2927614747 8501926114 5041327487 3242970583 4084711123 3374627461 7274626582 4153242710 5932250625 5302314738 : 796

7592517247 8732288149 1455915605 0363345754 2423377916 0374952502 4930223514 8196138116 2563911415 6103268449 : 797

5807250827 3431765944 0540982697 6526934457 9863479709 7431244982 7193311386 3873159636 3612186234 9726140955 : 798

6079920628 3169994200 7205481152 5353393946 0768500199 0988655386 1433495781 6500899616 4907967814 2901148387 : 799

6456821749 1407562376 7618453775 1440314754 1120676016 0726460556 8592577993 2207033733 3398916369 5043466906 : 800

9482843662 9980037414 5276277165 4762382554 6170883189 8108688068 4785370553 6480469350 9588180253 6052974079 : 801

3538676511 1950793732 8208314626 8960071075 1755206144 3378411454 9950136432 4463281933 4638905093 6545714506 : 802

9008644834 4018042836 3390513578 1572739733 3453728426 3372174065 7757710798 3051755572 1036795976 9018899584 : 803

9413019599 9573017901 2401939086 8135658553 9661941371 7944876320 7986880037 1607303220 5474235722 6689680188 : 804

2123424391 8859841689 7227765219 4032493227 3147936692 3400484897 6059037958 0946960417 5427961378 2553781223 : 805

9476461478 3292697654 5162290281 7011004378 4603875654 4151739433 9600489153 1881757665 0500951697 4024156447 : 806

7129365661 4253949368 8842305174 0012992055 6854289853 8979426699 5677702708 9146513736 8922061044 1548166215 : 807

6804219838 4767308717 8759027920 9175900695 2734566820 2651337311 1518000181 4341209626 0165862982 1076663523 : 808

3617740078 3778342370 9152644063 0540718078 4335806107 2961105550 0204151316 9637304684 9213356837 2654003075 : 809

0982908936 4612047891 1147530370 4989395283 3457824082 8173864413 2271000296 8311940203 3234564208 2647327623 : 810

3830294639 3789983758 3655455991 9340866235 0909679611 3400486702 7123176526 6637107787 2511186035 4037554487 : 811

4186935197 3365662177 2359229396 7764632515 6202348757 0113795712 0962377234 3137021203 1004965152 1119760131 : 812

7641940820 3437348512 8526029133 3491512508 3119802850 1778557107 2537314913 9215709105 1309650598 8599993156 : 813

0863655477 4035518981 6673353588 0048214665 0997414337 6118277772 3351910741 2175728415 9258087259 1315074606 : 814

0256349037 7726337391 4461377038 0213183474 4730111303 2670296917 3350477016 3210661622 7830027269 2833655840 : 815

1179141944 7808748253 3607144032 9625228577 5009808599 6090409363 1263562132 8162071453 4061042241 1208301000 : 816

8587264252 1122624801 4264751942 6184325853 3867538740 5474349107 2710049754 2811594660 1713612259 0440158991 : 817

6002298278 0179603519 4080046513 5347526987 7760952783 9984368086 9089891978 3969353217 9980139135 4425527179 : 818

1022539701 0810632143 0485113782 9149851138 1969143043 4975001899 8068164441 2123273328 3071928243 6240673319 : 819

6554692677 8511931527 7511344646 8905504248 1133614349 8460484905 1258345683 2664415284 8971397237 6040328212 : 820

6602535166 9391408204 9947320486 0216277597 9177123475 1097502403 0789357599 3771509502 1751693555 8270725339 : 821

1189233407 0223832077 5858021371 7477837877 8391015234 1320984894 2345961369 2340497998 2793041444 6316270721 : 822

4796117456 9757196812 3929191374 0982925805 5619552074 3424329598 2898980529 2333664154 1925636738 0689494201 : 823

4712413405 2507220406 1794355252 5552250087 4879008656 8314542835 1677505422 9480327478 3044056438 5815919526 : 824

6675828292 9705226127 6287110401 3480178722 4801789684 0524079243 6058274246 7443076721 6452703134 5135416764 : 825

9668901274 7868010102 9513386269 8649748212 1186290403 3769156857 6240699296 3724930972 0162870720 0189835423 : 826

6903641492 7023696193 8547372480 3298550451 1208919287 9829874467 8641291594 1753167560 2533435310 6267452545 : 827

0711418148 3239880607 2971402347 2552071349 0798398982 3552687239 5090936566 7878992383 7125789762 4875599044 : 828

3228895388 3773173489 4112275707 1410959790 0479193010 4674075041 1435381782 4646307959 8955563899 1884773781 : 829

3413470702 4674736211 2048986226 9918885174 5625173251 9341352038 1158633501 2391305444 1910073628 4475675141 : 830

6105041097 3505852762 0444891909 7890198431 5485280533 9857778443 1393388399 4310444465 6692445508 8594631408 : 831

1751220331 3906815965 9251054685 8013133838 1521764182 1043342978 8826119630 4431113887 9625874609 0226130900 : 832

8499754303 9577124323 0616906262 9194039214 3974027089 4777663702 4881554993 2245882597 9020631257 4369109463 : 833

9325280624 1642476868 4954553249 3801763937 1615636847 8598237159 0238542126 5840615367 2286071317 0267474013 : 834

1145261063 7653833903 1592194346 9817605358 3803106128 8785205154 6933639241 0884676320 0956708971 8367490578 : 835

1630851581 3816196688 2222047570 4375906143 3804072585 3862083565 1769984267 7452319582 4182683698 2701602374 : 836

1493836349 6629351576 8540613973 4274647089 9685618170 1605511048 8097155485 9118617189 6680259735 4170542398 : 837

5135560018 7203350790 6094642127 1143993196 0465274240 5088222535 9773481519 1354385712 5325854049 3946010865 : 838

7937980586 2014336607 8825219717 8090258173 7087091646 0452727977 1535099103 4073642502 0386386718 2205228796 : 839

9445838765 2947951048 6607173902 2932745542 6785669776 8659399234 1683412227 4663015062 1553205026 5534146099 : 840

5249356050 8549217565 4913483095 8906536175 6938176374 7364418337 8974229700 7035452066 6317092960 7591989627 : 841

7324230902 5239744386 1014263098 6877339138 8251868431 6501027964 9114977375 8288891345 0341148865 9486702154 : 842

9210108432 8080783428 0894172980 0898329753 6940644969 9031253998 6391958160 1468995220 8806622854 0841486427 : 843

4786281975 5466292788 1462160717 1381880180 8405720847 1586890683 6919393381 8642784545 3795671927 2397972364 : 844

6516675920 1105799566 3962598535 5127635587 6814021340 9829016296 8734298507 9247184605 6874828331 3812591619 : 845

6247615690 2875901072 7331032991 4062386460 8333378638 2579263023 9159000355 7609032477 2813388873 3917809696 : 846

6601469615 0317542267 5112599331 5529674213 3363002229 6490648093 4582008181 0618021002 2766458040 0278213336 : 847

7585730190 1137175467 2763059044 3531313190 3609248909 7246427928 4555499134 9000518029 5707082919 0525567818 : 848

8991389962 5138662319 3800536113 4622429461 0248954072 4048571232 5662888893 1722116432 9478161905 5486805494 : 849

3441034090 6807160880 2822795968 6950133643 8142682521 7047287086 3010137301 1552368614 1690837567 5747637239 : 850

7631857570 3810944339 0564564468 5241830281 4810799837 6918512127 2019350440 4180460472 1626939445 7883770901 : 851

0597469321 9720558114 0787759897 7207200968 9382249303 2368305158 6265728111 4637996983 1375179376 2321511125 : 852

2349734305 2406221052 4423435373 2905655163 4066695061 6589287821 8707756794 1760807129 7378133518 7117931650 : 853

0331555238 2248773065 3444179453 4153952024 2444970341 0120874072 1881093882 6816751204 2299404948 1794494727 : 854

3289477011 1574139441 2284555218 2842492224 0658752689 1722727806 0711675404 6973008037 0396187877 9669488255 : 855

5614674384 3925701158 2954666135 8678671897 6612973112 6720007297 1553613027 5035561678 1776544228 7442114729 : 856

8816148027 0524380681 7653573275 5786025058 4708401320 8837932816 0087690813 0049249147 3682517035 3822196190 : 857

3901499952 3495387105 9973511434 7829233949 9187936608 6923013755 9636853237 3806703591 1442432685 6151210940 : 858

4259582639 3016780171 2866923928 3231057658 8517140202 1119695706 4799814031 5056330451 4156441462 3163763809 : 859

9044028162 5691757648 9142569714 1635984393 1743327023 7812336938 0430128926 2637538266 7795034169 3343236075 : 860

0024817574 1808750388 4750949394 5489620974 0485442635 6371649959 4992098088 4294790363 6662975260 0324385635 : 861

2945844728 9445471662 0929749549 6616877414 1208821304 7702281611 6456044007 2363515811 4972973921 8966737382 : 862

6472047226 4222124201 6560150284 9713063327 9581430251 6013694825 5670147809 3579088965 7134926158 1613469018 : 863

0696508955 6310121218 4918058479 2272069187 1696316330 0448580201 0286065785 8591269974 6376617414 6393415956 : 864

9539554203 3146280265 1895116793 8074573315 7598460861 7370268786 7602943677 7805002446 7339133243 1669880354 : 865

0732323882 8184750105 1641331189 5370364884 2269027047 8052742490 6034920829 5475505400 3457160184 0725745369 : 866

3814553117 5354210726 5578356154 9987444748 0427323457 8800618731 4934156604 6352979779 4550753593 0479568720 : 867

9316724536 5472083816 8585560604 3801977030 7642460834 8987610134 5709394877 0029461757 9206195254 9255757109 : 868

0385251714 8852526567 1045349813 4198033906 4152987634 3695420256 0802776144 2191431892 1393908834 5431317696 : 869

8510184010 3844472348 9488695209 8194353190 6506555354 6173358140 4554483788 4752526253 9496658699 9205841765 : 870

2780125341 0338964698 1864243003 4146791380 6190280596 0785488801 0789705516 9462152287 7309010446 7462497979 : 871

9926271209 5168477956 8482583341 4022664772 1084336243 7593741610 5367340419 5473896419 7895425335 0363018614 : 872

0095153476 6961476255 6518738232 9246854735 6935802896 0115367917 8730355315 9378363082 2486151777 7054157757 : 873

6561759358 5120166929 4311113886 3582159667 6188303261 0416465171 4846979385 4226216871 6140012237 8213779774 : 874

1312689772 6671299202 5922017408 7700769562 8347393220 1088159356 2862819285 6357189338 4958850603 8531581797 : 875

6067947984 0878360975 9601497334 2057270460 3521790605 6476032855 6927627349 5182203236 1441125841 8242624771 : 876

2012035776 3888959743 1823282787 1314608053 5335744942 9762179678 9034568169 8895535185 0447832561 6380709476 : 877

9516990862 4710001974 8809205009 5219436323 7871976487 0339223811 5403634754 8862684595 6159755193 7654101150 : 878

1406700122 6927474393 8885899438 5973024541 4801061235 9080362745 8528849356 3251585384 3832424932 5266608758 : 879

8908318700 7091002373 7710657698 5056433928 8543376583 4259675065 3715005333 5144899082 9388773735 2051459333 : 880

0496265314 1514138612 4437935885 0709446880 4548697535 8170212908 4907873478 0681436632 3322819415 8273456713 : 881

5644317153 7967818058 1958524648 4008403290 9981943781 7181773023 1700398973 3050495387 3561162610 2399943325 : 882

9780126893 4326055847 1027876490 1070923443 8846340117 3555686590 3585244919 3701810416 2620850429 9258697435 : 883

8170981338 9404593447 1937493877 6242324098 5283276226 6604942385 1297094532 4558625210 3600829286 6497241749 : 884

1914198896 6129558076 7709795947 9530601311 9159011773 9431042090 4907942444 8868513086 8444937059 0902600612 : 885

0649425744 7103535476 5785924270 8130410618 5462198818 3009063458 8187038755 8562749115 8737542106 4667951346 : 886

4875867715 4383801852 1348281915 8124625993 3516019893 5595167968 9328522058 2479942103 4512715877 1633452229 : 887

9541883968 0448835529 7533612868 3722593539 0079201666 9413390911 6875880398 8828869216 0023732573 6158820716 : 888

3516271332 8105181876 0210485218 0675526648 6739089009 0719513805 8626735124 3122156916 3790227732 8705410842 : 889

0378415256 8328871804 6987952513 0732663402 7851905941 7338920358 5403956770 3561132935 4482585628 2876106106 : 890

9822972142 0961993509 3313121711 8789107876 6872044548 8760894101 7479864713 7882462153 9559333332 7556200943 : 891

9580434537 9197822805 9039595992 7436913793 7786649409 6404877784 1748336432 6840262829 3240626008 1908081804 : 892

3909145563 5193685606 3045089142 2896452199 8779884934 7477729132 7972660276 5840166789 0136490508 7411421268 : 893

6196986204 4126965282 9810870454 7986155954 5338021201 1556469799 7678573892 0186243599 3267776894 5406050821 : 894

8838227909 8336271671 2449002676 1178498264 3770330020 8184459000 9717235204 3319947082 4209877151 4449751017 : 895

0556430295 4282181967 0009202515 6158441742 0593365814 8134902693 1115170938 7226002645 8630561325 6057925609 : 896

2733226557 9346280805 6834439213 7368840565 0434307396 5740610177 7937014142 4615493070 7413608054 4210029560 : 897

0095663588 9778992676 3051771878 1943706761 4982175641 8659011616 0865408635 3915130392 0131680576 9034172596 : 898

4536923508 0641744656 2351523929 0504094799 5318407486 2151210561 8338545661 7665260639 3713658802 5216662235 : 899

7613220194 1701372664 9660732520 1077194793 1265282763 3024138051 6490717456 5964853748 3546691945 2358031530 : 900

1969160480 9946068149 0403781982 9732360930 0871357607 9862142542 2096419004 3679054790 4993007837 2421581954 : 901

5354183711 2936865843 0553842717 6280352791 2882112930 8351575656 5999447417 8843838156 5148434229 8587042455 : 902

9243469329 5232821803 5083337262 8379183021 6591836181 5542171574 4846577842 0134329982 5945668845 5826617197 : 903

9012180849 4803324487 8725818377 4805522268 1510113717 4536841787 0280274452 4429054745 1823467491 9564188551 : 904

2444213377 8352142386 5979925988 2032870851 0933838682 9906571994 6149062902 5742768603 8850511032 6385445404 : 905

1918495886 6538545040 5713236296 8106914681 4847869659 1668618427 5679846004 1868762298 0555629630 4595322792 : 906

3051616721 5919686758 4952363529 8935788507 7460815373 2145464298 4792310511 6763577494 9462295256 9497660359 : 907

4739624309 9534331040 4994209677 8838270027 1447849406 9037073249 1064441516 9605325656 0586778757 4174721108 : 908

2743577431 5194060757 9835636291 4332639781 2218946287 4477981198 0722564671 4664054850 1310096567 8631488009 : 909

0303749338 8753641831 6513498254 6694673316 1181233648 5439764932 5026179549 3572043054 0218297487 1251107404 : 910

0116114058 9991109306 2492312813 1163405492 6257135672 1818628932 7861388337 1802853505 6503591952 7414008695 : 911

1092616754 1476792668 0321092374 6708721360 6278332922 3864136195 9412133927 8036118276 3241060047 4097111104 : 912

8140003623 3427145144 8333464167 5466354699 7314947566 4342365949 3496845884 5515241507 5637660508 6632827424 : 913

7941360628 7604129064 4913828519 4564026431 5322585862 4043141838 6695906332 4506300039 2213192647 6259626915 : 914

1090445769 5301444054 6180378575 0303668621 2462278639 7527466678 7012100339 2984873375 0144756003 2210062235 : 915

8029343774 9550320370 1273846816 3061026570 3008722754 6296679688 0890587127 6763610662 2572235222 9739206443 : 916

0935243272 2810085997 3095132528 6306011054 9791564479 1845004618 0467624089 2892568091 2930592960 6423570210 : 917

6152464620 5023248966 5939873249 3396737695 2023991760 8984745718 4353193664 6529125848 0644801965 2016283879 : 918

5189499336 7592414856 2613699594 5307287254 5324632915 2911012876 3770605570 6095313775 2775186792 3292134955 : 919

2451330898 6796916512 9073841302 1675732386 3757582008 0363575728 0027544903 2795307990 0799442541 1087256931 : 920

8801466793 5595834676 4328688769 6661009739 5749967836 5933978463 4695994895 0610490383 6474095046 9522606385 : 921

8046758073 0699122904 7408987916 6872117147 5276447116 0440195271 8169508289 7335371485 3092893704 6384420893 : 922

2997711258 5684084660 8339934045 6890267875 1600877546 1267988015 4658565220 6121095349 0796707365 5397025761 : 923

9943137663 9960606061 1064069593 3082817187 6426043573 4253617569 4378484849 5250108266 4883951597 0049059838 : 924

0812105221 1110919433 2395113605 1446459834 2107990580 8209371646 4523127704 0231600721 3854372346 1267260997 : 925

8703856570 9199850759 5634613248 4601884098 5019428768 7902268734 5565005191 2154654406 3829253851 2763176639 : 926

2205093834 5204300773 0170299403 6261543400 1322763910 9129883278 6392041230 0445551684 0548898090 8077917463 : 927

6092439334 9126411642 4009388074 6356607262 3366958427 6458369826 8734815881 9610585718 3576746200 9650526065 : 928

9292635482 9149904576 8307210893 2458570737 0166071739 8194485028 8426039636 6074603118 4786225831 0565808708 : 929

7030556759 5861341700 7454029656 8763477417 6431051751 0367328692 4555858208 2372038601 7817394051 7513043799 : 930

4868822320 0443780431 0317092103 4261674998 0000730160 9481458637 4488778522 2730763304 9538394434 5382770608 : 931

7607635420 9844500830 6247630253 5727810327 8346176697 0544287155 3153400164 9707665719 5985041748 1990872014 : 932

9087568603 7783591994 7193433527 7294728553 7925787684 8323011018 5936580071 7291186967 6176550537 7503029303 : 933

3830706448 9128114120 2550615089 6411007623 8245744886 5518258105 8140345320 1247547232 6908754750 7078577659 : 934

7325428444 5935304499 2070014538 7489482265 5644222369 6365544194 2254413382 1222547749 7535494624 8276805333 : 935

3698328415 6138692363 4433585538 6847111143 0498248398 9918031654 5863828935 3799130535 2228334301 3795337295 : 936

4016257623 2280811384 9949187614 4141322933 7671065634 9252881452 8239506209 0223578766 8465011666 0097382753 : 937

6604054469 4165342223 9052108314 5858470355 2935221992 8272760574 8212660652 9138553034 5549744551 4703449394 : 938

8686342945 9658431024 1907859236 8022456076 3936784166 2705185551 7870290407 3557304620 6396924533 0779578224 : 939

5949710420 1880430001 8388142900 8173039450 5073427870 1312446686 0092778581 8110409115 1172937487 3627887874 : 940

9074652855 6543474888 6831064110 0510230208 7510776891 8781525622 7352515503 7953244485 7787277617 0019648537 : 941

0355516765 5209119339 3437628662 8461984402 6295252183 6785223674 7510880978 1507098978 4130862458 8152266096 : 942

3551401874 4958369269 1779904712 0726494905 7372642860 0521140358 1231076006 6995185361 2486274675 6375896225 : 943

2991164960 6687650826 1734178484 7893372950 5673900787 8617925351 4406210453 6625064046 3728815698 2323175005 : 944

9626108092 1955211150 8593029556 5496753886 2612972339 9146283584 7604862762 7027309739 2020014322 4870758233 : 945

7354915246 0856082103 2888297418 3906478869 9232736913 6004883743 6615223517 0584377055 4521081551 3361262142 : 946

9118156153 0175888257 3594892507 1088792621 2864139244 3309383797 3338678061 3179523731 5266773820 8580247014 : 947

3352700924 3803266951 7421195076 7088432634 6442749127 5589077468 6358216216 6042741315 1702124585 8605623363 : 948

1493164646 9139465624 9747174195 8354218607 7487110573 3845843368 9939645913 7406033821 5935224359 4751626239 : 949

1886853078 2282176398 3237306180 2042465604 7752794310 4796189724 2995330297 9249748168 4052893791 0449470045 : 950

9086499187 2727345413 5081019838 8186467360 9392571930 5119686456 0185578245 0218231065 8894379865 2243205067 : 951

7379966196 9554724405 8592241795 3006820451 7953700434 7245176289 3566770508 4902131077 3662575169 7335527462 : 952

3029430312 0359626095 3423574397 2496592110 1065781782 6108745318 8748031874 3082357369 9195156340 9571627009 : 953

9244492974 9105489851 5196586647 4014822510 6335367949 7371425102 2934188258 5117371994 4991150975 8374613010 : 954

5505064197 7215319293 5487537119 1630262030 3285886585 2848019350 9225875775 5974252765 8401172134 2323648084 : 955

0271433563 6754204637 5182552524 9443296570 4386138786 5901965738 8028684018 9408767281 6714137033 6617326501 : 956

2057865391 5780703088 7142615190 7500149257 6112927675 1930967284 5397116021 3606303090 5422439663 2067432358 : 957

2797889332 3244057791 9927848463 3339777737 6559018705 7480682867 8347965624 1461028995 0848739969 2970750432 : 958

7530299728 7229732793 4442988646 4127253481 6060377970 7298299173 0292963086 9580199631 2413304939 3504933254 : 959

1235507105 4461182591 1411164545 3471032988 1047844067 7801380771 3146540009 9386306481 2666143308 5820681139 : 960

5838319169 5455582594 2689576984 1428893743 4670841079 4631893253 9106963955 7807060212 4597489829 3564613560 : 961

7889834724 1997947856 4362042094 6134123876 1319886535 2358312996 8622689486 0840845665 5606876954 5012744866 : 962

3140505473 5351746873 0098063227 8046891224 6821460806 7276277084 0240226615 5485024008 9528916571 1761743902 : 963

0337584877 8429112896 2324705919 1874691042 0058483261 4067733375 1027195653 9946971625 1724831223 0633919328 : 964

7079838007 4848572651 6123434933 2733566644 7335855643 0235280883 9243482787 6088616494 3289399166 3992104883 : 965

0784777704 8045728491 4563033532 6507002958 8906265915 4985094079 7276756712 9795010098 2294762289 6189159144 : 966

1520032283 8787734851 3097908101 9129267227 1037788980 5396415636 2364169154 9857684083 9846886168 4375407065 : 967

1210390625 0612810766 3799047908 8796747780 6973847317 0475253442 1563903872 0123880632 3688037017 9493089549 : 968

0077633152 3063548374 2568166533 6160664198 0030188287 1237674818 9833024683 6371488309 2592833759 0227894258 : 969

8060087286 0388591688 4973069394 8020511221 7663591382 5152427867 0094406942 3551202015 6837777885 1824670025 : 970

6517085092 4962374772 6813694284 3500629388 1442998790 5301056217 3754591826 7997321773 5029368928 0652100253 : 971

9626880749 8092643458 0116557158 8670044350 3976505323 4782873273 6884086354 0002740676 7838219635 2222653929 : 972

0939807367 3913640828 9872201777 6747168118 1958561337 2158311905 4682936083 2369761134 5028175783 0202934845 : 973

9829250008 9568263027 1263295866 2921476531 4223335179 3093387951 3570953463 7718368409 2444422096 3193312956 : 974

2030557551 7340067973 7406141621 0792363342 3805646850 0920371671 5264255637 1853889571 4164197723 8742261059 : 975

6667396997 1731681694 1543509528 3193556417 7056686222 1521799115 1355639707 1433128936 5755384464 8326201206 : 976

4243380169 5586269856 1022460646 0693307938 4785881436 7407000599 7697036490 1927332882 6135329363 1124036506 : 977

9865216063 8987250267 2380874033 9674439783 0258296894 2568967418 6433613497 9475245526 2914265228 4241924308 : 978

3388103580 0537870239 9954217211 3686550275 3413622116 9314069466 9513186928 1025747959 8560514500 5021715913 : 979

3177516099 5786555198 1886193211 2821107094 4228724044 2481153406 0558959583 5581523201 2184605820 5635926993 : 980

0347885113 2068626627 5887714460 3599665610 8430725696 5005630644 8918759946 6596772847 1715395736 1210818084 : 981

1547273142 6617489331 3417463266 2354222072 6001460127 0120693463 9520564445 5432916629 8666078308 9068118790 : 982

0908152950 6362678207 5614388815 7813511346 9536630387 8412092346 9428687308 3932043233 3872775496 8052103028 : 983

2154432472 3388845215 3437272501 2858974769 1460808314 4041258681 8154004918 7772287869 8018534545 3700652665 : 984

5649170915 4295227567 0922221747 4112062720 6566229898 0603289167 2068743654 9482461086 9736722554 7404812889 : 985

2424718543 2360575341 1672850757 5520571311 5669795458 4887398742 2281358879 8584078313 5060548290 5514827852 : 986

9489112190 5383195624 2287194847 5940785939 8047901094 1940706717 6443903273 0712135887 3850499936 3883820550 : 987

1683402777 4960702768 4488028191 2220636888 6368110435 6952930065 2195528261 5269912716 3727738841 8993287130 : 988

5634646882 2739828876 3198645709 8363089177 8648708667 6185485680 0476725526 7541474285 1028145807 4031529921 : 989

9781455775 6843681110 1853174981 6701642664 7884090262 6828244482 5802753209 4549915104 5185177165 4631180490 : 990

4567985713 2575281179 1365627815 8111288816 5622858760 3087597496 3849435275 6766121689 5926148503 0785362045 : 991

2745077529 5063101248 0341804584 0594329260 7985443562 0093708091 8215239203 7179067812 1992280496 0697382387 : 992

4331262673 0306795943 9609549571 8957721791 5597300588 6936468455 7667609245 0906088202 2122357192 5453671519 : 993

1834872587 4239194108 9044411595 9932760044 5065562064 6116465566 5487594247 3692523369 5599303035 5095817626 : 994

1762318495 6190649483 9673002037 7638743693 4399982943 0209147073 6189479326 9276244518 6560239559 0537051289 : 995

7816345542 3320114975 9948962784 2432748378 8032701418 6769526211 8097500640 5149755889 6502930048 6760520801 : 996

0491537885 4139094245 3169171998 7628941277 2211294645 6829486028 1493181560 2496778879 4981377721 6229359437 : 997

8110044480 6079767242 9276249510 7841534464 2915084276 4520002042 7694706980 4177583220 9097020291 6573472515 : 998

8290463091 0359037842 9775726517 2087724474 0952267166 3060054697 1638794317 1196873484 6887381866 5675127929 : 999

8575016363 4113146275 3049901913 5646823804 3299706957 7015078933 7728658035 7127909137 6742080565 5493624646 : 1000

4126002437 9684543777 3390264725 1281941632 0076848736 2517640659 6754069362 1758879307 8559164787 7727473927 : 1001

2002910342 9495624476 6130820072 9250734529 1707642266 2104767303 7863169954 2374551174 5652202278 3324096803 : 1002

5246676631 9086101120 6745856287 3174135111 6229207886 5132941244 8154716281 8207987716 8346341322 3622341177 : 1003

8823102765 9825109358 8923591620 5510876329 8087993165 1725289380 0123781743 4896832151 5905624933 4737020683 : 1004

2232100118 6373957705 6747386710 2173212375 2243252416 2635803437 6253606808 6691635715 9455152781 7803921774 : 1005

3228234366 3377281118 6390511893 0759016666 5074295275 8384008544 6354193171 9053136365 9724905158 4091065822 : 1006

0181473479 9022359067 1381469051 1605192230 1269482316 1134174399 4471483304 0862484269 1395023367 1341242512 : 1007

3864026657 2581309439 6762193965 5407386524 2298978797 8219863791 8299709557 9247473203 0323911641 0445906907 : 1008

9778623155 1834959303 5305923789 8175158914 5765040802 5109479123 4217584828 4188195013 8546165680 3017550355 : 1009

8005494489 4884871351 6053755934 0234574897 9516602442 3383214060 3009593710 5588457052 5157042662 8460035440 : 1010

2823678768 5509826781 6176552037 5795655481 6778960389 2749835560 8791541177 7494235734 0076416109 3294003899 : 1011

9821992672 5708695732 6068774974 2248020233 0752518765 0255968420 7606932299 8858757989 8896460744 3817881700 : 1012

8154889522 6516722834 0452772191 0699141576 4639485231 1267947308 6580319507 6455197675 6289574288 8179681209 : 1013

0026387145 2578583152 7761510908 8631740243 6956805678 7301523542 7804793414 2664952238 3370711751 1265375503 : 1014

9423720987 8466804913 9473446530 7140796225 9728713050 3077258714 8755705025 8257346686 6613802351 4260561161 : 1015

9740554343 6548698005 4448792959 7028759035 2258409782 6835986664 4658604569 4241390729 0952662499 3290297344 : 1016

0568160683 8057266260 5727708840 7073471496 0600645614 5407073443 2782514087 4742755067 2230484535 7006092214 : 1017

3900029929 8160821171 7047917614 5051910081 3267037521 4930740567 8533111060 5835291278 1007391749 9491978451 : 1018

1291591368 1107394055 1752080196 3053935074 0248509553 7725003670 5466516233 0430425087 4423242624 0463211507 : 1019

8997336929 9854070416 5626104197 6700202415 0948924118 5609240963 7604429612 0023645907 0644977062 7207919019 : 1020

2359648070 4892363697 9860198283 0872842285 6475235316 2882791324 2955248144 4750552190 9672046080 6895451817 : 1021

1220493032 1853740627 2474215197 4030576904 3602686360 7807920047 7623242955 1829473522 0272443763 3902772139 : 1022

2087767065 7162416397 5178585925 4426923428 5352743288 5633685078 9651962072 5194165560 6187037055 0218462845 : 1023

4342578503 8300009537 4518292958 4404649188 3868579348 3961151297 1605816657 4509670367 7495836666 6931218817 : 1024

6367964494 3617130416 0372430506 5848513174 9264055855 1940180051 8090847521 1868224616 9761492432 3831948643 : 1025

4415908558 0110730703 1120150224 3416073157 9295287529 3683582039 7003389112 1141706852 1936658978 9459503154 : 1026

3895890153 0382714300 1929589074 1499435928 9408309707 7078362875 9144840370 4503861896 6975811201 8523192318 : 1027

6865996803 8583812370 3291562075 7883594878 0941688205 5316051281 9015264759 2807574958 1545642213 4145937816 : 1028

7056992868 2998956119 8235383715 7880480478 7045841753 9466549769 0173220310 8900703033 6291176730 8448450372 : 1029

1456696444 0146954517 3857434157 8101586187 8383927855 2609399130 5702555755 5906094705 1498093487 7733200727 : 1030

9757303824 5989466809 6808222213 4848587382 2999281794 0908256652 0958165547 2475244566 7436975944 7468637633 : 1031

2428904269 7761067919 3391098330 0422310293 7282987989 0320939109 2682836306 1736101738 7812367989 8645149311 : 1032

7024371282 8588263048 6298884492 2074156406 0714705913 7405524665 7569718702 1735528724 5439427714 8091793644 : 1033

3765063786 1861324348 6357974112 5852086345 9927803688 7924983543 6329845768 7650165065 1153450086 9572123950 : 1034

7544785683 1736315571 5352704652 4235259737 5134088254 6160966144 0746675514 2268360319 5980107215 2463551069 : 1035

1718713357 3168548563 1280857834 4356236709 5965094994 6968820661 1851180860 3420282133 1801249410 9915026014 : 1036

3545001743 2730793625 1130702982 5049941799 4284451146 4793291545 9955590958 7807621636 6685917910 6543596606 : 1037

5253525320 2736507259 8912125568 6842802077 2464877220 1099663182 9559552903 3933122843 6486447597 3560859840 : 1038

7609472983 8954243393 2623153239 9189818522 6418083129 6333546356 8748288634 6561850481 0632288805 5967378445 : 1039

6200094146 5603499280 8794051153 1005758712 9552571964 1115068503 4077371060 4380371259 5755969859 4936205847 : 1040

7512026354 9473475347 4818926225 4190352671 6144292848 9985753674 0692165271 6300860606 5437373682 3556588626 : 1041

4863436891 5321809557 2204456777 1373683104 5807558452 9612832832 6063196297 2852796667 4362974800 8213186279 : 1042

2186904428 4342630735 7607039996 6943078950 8147269730 2538173756 9492275179 5354326156 9120405948 3286094999 : 1043

2366412287 8812264191 4850485632 8072066418 5570595203 7503032291 6894489427 5783060909 1085241060 1400683274 : 1044

2055839697 7382315073 4996108758 7637042555 6496408685 5071942256 3449667324 3065625925 0474581762 7332818160 : 1045

1701969816 6542426378 7636014530 3594653845 0325476674 9997373408 3566513818 6025156520 2836373891 7101654541 : 1046

4882674448 0091057041 8616262683 7971120886 1413572796 1109908829 2970229692 1281809787 9895139150 4270936786 : 1047

4449831964 2013456683 3908775943 0064424856 2301212461 4511697921 9396344095 0808322928 1294270436 5991464827 : 1048

4998437594 2113020418 2973084171 7881309037 9558545603 2471708191 9530277146 5794555475 5447542844 3440813938 : 1049

8908609776 0178573893 0751866190 6505018077 1650018407 4432585402 4184360501 1182429907 0232341724 3674525365 : 1050

3495947990 6333454075 4371812699 3998337192 1848541873 5979845348 9345922685 1506818266 2490078029 3350126588 : 1051

2497422624 1885352526 6367028276 6249934982 9488748331 0617642084 2901692305 2899608978 6041300651 0902817980 : 1052

5040587107 6711790411 3021748279 6682353001 9602202531 8557678984 3317586806 3783599687 9160153892 2220236575 : 1053

7655815866 1140919939 4861599209 1599175533 4178303334 7643131635 0127053906 9707932656 7812415906 4342847213 : 1054

6023521823 6741214733 1244999443 3415591527 4315931687 4778825331 5509277033 6202901222 5977948098 5539220006 : 1055

4527162280 8553982789 0658423344 7552821276 5176505726 6326769114 1075034845 8718969964 3487577513 8479148183 : 1056

6351006214 6681858509 6348887081 4569767220 2016799119 9462417776 6889079171 3686594596 0726468538 8107787830 : 1057

0216136827 6697026223 4594187374 7673353799 8884403427 0468030425 5169412715 8739320398 4443746045 4781611305 : 1058

6625176412 7598211819 3966110185 0562880555 9425660600 3231211618 0994622129 3010024709 1334715068 2268430458 : 1059

6803009042 4286168202 5562140946 0879000651 9109949557 0815816505 8289833407 3946608445 7565780636 6902728434 : 1060

6201858732 8252924796 5052866814 0850353851 9837523637 4519256227 9549029055 7907030283 9501048548 3592983454 : 1061

2814487304 3580470533 1508151050 3001521428 1171753936 4913316617 2621235405 5278633080 0208317705 5630294963 : 1062

5942016543 3309409417 7196326234 1193871051 6157010179 8053551679 3708602913 6675698609 7124120368 5838129576 : 1063

9530779814 1365700174 7613569669 8614606849 1439699573 8376316958 2460251334 2108072621 7136019430 1808720988 : 1064

8551415024 1638183259 7525959316 5531865833 1171268579 4152720661 2218422661 4118251546 5748487831 2610347834 : 1065

5467492583 0872998544 7421206445 0952332450 5087743149 6166555251 7971680209 9172002640 9374921907 5699368963 : 1066

3028139164 7208963581 7717355558 4859270652 4504862516 4195405508 0134351032 3389813378 3024977018 2275490638 : 1067

1499964723 3340796130 4146973947 6372650869 2733471084 1568560843 0921316240 4346298639 2084166005 5904598506 : 1068

4912435052 6476606760 0344441618 1864036700 8377411410 1094320588 9555986586 7007786367 1896944089 6223213740 : 1069

3411359719 9133135946 5536854466 9236765258 9012108413 7774324821 9181274784 7892287264 8929700323 7187345615 : 1070

7981599834 8391004126 0105074696 4599430331 9788106349 1392381249 0503061433 4079183280 0406390709 8672596197 : 1071

0983112659 6014747372 5330526853 7177421465 5400587392 4623727617 3649051987 1336806772 3952570781 3606866832 : 1072

6139501432 9509474851 5947246675 2720168431 6586608807 5127685847 5554118438 1169011622 0055521134 8448896066 : 1073

8259227431 3190079630 1158708467 0117654935 3930465633 5622531124 4727796669 0058311906 1610197266 3073970542 : 1074

5314398184 5737944948 6780134618 2178759390 7699960202 9083965677 2878469057 3640156401 5047696448 9939475414 : 1075

7460833991 8696889271 1569423454 9265124664 5507792554 0281050376 2203596753 0558601856 4920560628 7909076945 : 1076

3339208808 8494778288 9485112215 4743230191 3832455629 9388102061 4490266876 0102077532 1091568497 7830740859 : 1077

6498579671 5261701003 9475494539 9176987913 2354655010 6407355816 9994097562 4814996744 3278429202 7626441897 : 1078

9391815839 4562708173 3015821602 2551965989 8769376164 0198612074 6675504886 1110855726 7645070526 2244613022 : 1079

2335852072 2736204850 5728923881 5884938754 5352291863 9971438088 4061757286 2209501225 0651586310 4258884134 : 1080

3554319737 2985621775 3072022629 4755524830 4444534043 4888878581 1703413453 4252235431 9407877972 8467601815 : 1081

8322709774 5180929342 1931898158 1248283265 8950040704 8552060998 9378390034 1914163044 6391638805 4965878650 : 1082

1375046341 6956551566 1829887863 0705842306 9676602540 5302481147 1007899784 2118304890 1046405689 6539702885 : 1083

5955309255 5863605215 8957375114 0895649058 4415677493 7105859648 0143158746 1449125054 9253191164 6538215851 : 1084

9737009328 0194530320 5726284526 5804604633 7816631429 9330766466 4653076059 0548962888 7241897160 6022588261 : 1085

7577539922 0551315093 7720062486 3085562820 4935757527 2499556708 9221634233 9836025653 2873102919 4007041176 : 1086

9192208500 1511673567 0101958971 0017970195 7812089291 0969417754 3699043682 0256302405 4822625401 9056965077 : 1087

1058157424 0721496339 5603652702 8333440730 5750073674 5622605846 4988611510 1689612181 1190584717 1446106871 : 1088

9761017456 5873737967 4069713742 3238753839 0303172002 0020720592 8488785123 9117464716 7374373792 3283881966 : 1089

2016876221 9134623389 3762599527 0256721386 2211245898 0212130501 4072889043 0032253550 4095866818 7241393699 : 1090

3819306914 8744717186 6461831119 4260316166 4070377316 4870018647 9960024304 4003242241 8094022785 3330901150 : 1091

9880870678 2688353172 0076752255 3138008818 7804316901 9007280483 1799287414 1254761230 8960683309 5828377667 : 1092

6882875786 8868309297 6001011974 5338983319 5258861963 0132917094 3858166153 7417179449 6319177154 3125069598 : 1093

5348128568 4619377669 8942774591 7091880252 0012749905 5594072896 9659479333 1672243621 5678967769 6670803522 : 1094

9039018485 7308062756 7086765862 7104769409 2035655930 2535274341 8965927002 2270492331 8682999156 0936413757 : 1095

0049885373 0459639615 2734629396 9749517480 6269645179 3018719986 7885375814 1597579931 4806608557 2325683743 : 1096

0528276417 5670050288 0404894298 9958094810 3534833934 1449278859 2526219241 5547231997 1433850866 3732092663 : 1097

2728243514 9336407045 8968385234 5624744361 1752567669 8776759722 3439206357 5074715529 1810276261 4012992480 : 1098

4228839902 9787992541 8517499129 6302839907 2963558857 9890593317 7959087690 7390564602 5623533567 2215522594 : 1099

6883829845 2882922966 2751371624 2217295467 8670715840 9241840841 4755758253 9385240963 3020513497 0474069539 : 1100

9567897981 7278609204 6228683973 5779815111 8681526598 8460694975 8965481314 6511503926 2637774951 3761557248 : 1101

1951161198 7725034456 4710738513 4359273555 3871246237 5598193813 2142384415 8192907004 6389771683 8872079163 : 1102

6174143249 7079109658 1627464297 1707287172 5142745898 3568970955 3462682016 9085356108 9448984071 0058192030 : 1103

2176945120 7717745887 9551951047 3384184739 9807963067 6788584516 7575729904 3069715426 4238349800 9870869933 : 1104

6709121083 9445350624 5922432312 3482785496 6037465718 8014892937 9451478705 4060792457 5900601219 6221239287 : 1105

2001721558 8666345734 9714095337 2115165598 5757941724 4198890261 6701610161 1557834315 0254603287 8119842402 : 1106

7484608510 7224066767 7876085524 7617773833 0895026100 6438835055 0205456324 3461678594 5194179566 9874968515 : 1107

2448838475 1361818066 7108316165 5642093692 7052061189 8517292617 1417144346 5550870630 6063551012 9494003097 : 1108

5916779915 8426049197 1209543227 0267843265 4296572403 2720887143 2199964531 3202587109 6771651285 4966996255 : 1109

2698607311 7637182074 9882739977 0601991362 0930832307 3683820645 5732563765 9829125781 3149222422 0427971241 : 1110

4416299512 6594563979 2759380383 8047826231 6042432539 9132851123 0322470375 6194232173 3047854078 5762440132 : 1111

9171799297 9240783390 7157579814 2681686465 5382946847 3992058886 3165593491 9867896962 8404473449 6802407709 : 1112

2831376408 1033522552 4271740410 7673565424 4410044833 4744010172 6441052954 7872963458 9864050120 3608024451 : 1113

1903509949 7449397361 7181575277 0937802092 3666813584 1636268319 2634067141 8279742134 2546220705 4156000509 : 1114

5967404561 6840451771 7479527903 5325493258 9120483385 7465900967 8173041600 0521088934 6107687540 0424197780 : 1115

3082885181 2001733695 5912713771 4195011361 3044097532 7919050489 1583246399 1434835316 4868154857 9178632935 : 1116

1239255525 1021118278 8573696060 2769313014 6966143344 9642302114 3824837056 3353279385 8895267672 0766889712 : 1117

7443581563 2088106650 1495681435 5879657690 9857765902 7687074536 5927636497 5553449617 3080781609 8710324801 : 1118

3795136170 3677634575 9497568620 8013996374 5517624251 4778062872 2265971455 4829067692 9571364357 2152674468 : 1119

9878894188 2075129222 5756509143 5528288746 1419509786 2427527881 5715664007 6372103780 3194043095 8442725492 : 1120

6998716923 4331890022 1415031139 9876526068 8761566740 2101972017 1960239086 1082974927 6395695411 5303227546 : 1121

0173870795 6259935797 8530244347 6716399591 4623179312 3998998692 8437975702 4923695515 8729768385 4005227651 : 1122

4956144471 0597196288 9888157109 4151717015 1811474351 3643854005 1162462021 3117480079 1983749700 1004713634 : 1123

3252328157 8911355450 4533719052 7506822915 6185003328 4695679262 2620819044 2473340362 5038927920 7158596003 : 1124

9363153368 8427243753 6679969864 7934741133 1983286194 4146065392 2784099903 1438403545 6504705678 9552024827 : 1125

1760118743 3564369024 3503085631 3095590552 5039049273 1613311734 9225846446 0902453507 9190184411 2993216997 : 1126

7045183285 3586480428 5568222087 3721361649 0586303256 3689130841 0376021567 9927020005 3223554398 0465311933 : 1127

9775459044 0450785680 2139846500 9693429547 3102692499 4758646605 8091669984 1606846460 8729394380 8274308285 : 1128

8174796941 7287299031 1013192675 5738979840 9136425347 9694943480 3777033646 3495847686 2982590103 4707278612 : 1129

1862300198 6607987782 6842459338 3563891957 0206853521 6032116352 3006498874 4600200170 4130569853 6515466875 : 1130

2023859375 1832803728 5114327481 1699683692 8492204473 8057063349 6618711240 9478359158 6962685864 3589141359 : 1131

8542535776 8877493274 3634514754 4886408688 1803036965 2431755688 3002058607 7325695971 6086485415 8344684324 : 1132

8996307701 1371344675 1569302448 8548207712 4133557732 3069494580 6726784523 5943631507 8727281579 0157307003 : 1133

3178796854 4362795257 1902362327 4614262868 7327380094 9774112285 6237663214 9046532940 7202619753 9071740422 : 1134

2595392428 8816455979 6570030957 1413891069 3684503626 8231053986 7437532400 5270153474 5893325679 5149418545 : 1135

3780882706 3457295962 1690853835 3537038141 8115573816 3782090325 6151986974 5357646412 1254980760 0515614170 : 1136

7298046994 8135934831 5056811664 2793219335 2798227147 1576734018 6088721518 7996693502 5270075755 6099719882 : 1137

8630642854 4812827513 9280694702 7501481632 8972731434 7348528529 5046048832 7167397898 1563678804 7804436021 : 1138

0900732072 7369749344 6304997314 4257156043 3133690387 6181009488 7312071348 2710815889 8574832658 5420751007 : 1139

7953118326 8617080370 7093592761 4936782530 8583404823 5100363216 6378957426 2025503501 1686154340 7379504516 : 1140

4828967556 9835893552 2020173679 5480757819 0950269798 1271148703 4311903631 1224612829 5303820512 8704309294 : 1141

7197459469 0821025634 7889954317 7152437969 6211281224 5034260663 9926885213 3079196370 2777804488 5792057304 : 1142

6990800923 4401866381 1325209712 3096476059 9899479257 5985100817 3039606822 2199753273 0160658262 8527582576 : 1143

6950785472 6034938298 1335825281 7867060851 2656002268 8717811253 5978293373 4779141273 6284188656 1759208328 : 1144

7944741096 9703879854 7369840254 5806329483 5022359393 5435874802 2398976091 6296250110 4739311694 4910066690 : 1145

7230634693 1301697118 2063253526 9244043840 0937242844 2820970936 4856909468 9200873717 5325255703 0543539828 : 1146

7278123011 3980809386 7015474885 8034456318 7131960267 8548793893 3162050076 7526411204 4390237583 3427242986 : 1147

9965478636 8534102848 8573702547 2550236566 3418680919 0383886707 8790720840 3619402164 6701215348 3797815183 : 1148

2826472578 6288152071 0108149955 8980338118 9615694417 5676134071 7046538512 1709021237 7788433364 9651872119 : 1149

9054075818 7739439752 8364143953 0442459139 0317881300 4188791887 1145531482 6746998705 5587931040 2403888840 : 1150

8385068734 1625071657 2741851349 5208496367 0955542450 4394839480 4597915622 8282483787 9341527203 6226336956 : 1151

1805556371 0768148888 9361927574 2659935823 5594315308 8793305276 7558747512 3650658439 6947560429 7192002319 : 1152

8680243517 1993786810 0361102312 5683642560 7959741057 4153628297 1800464977 4857371837 8639037039 0153973749 : 1153

1165468549 9716453941 6112164176 1071714540 1765190565 0525206622 7788312904 5719693205 9902413753 9598386198 : 1154

2603205495 8395016755 5250964413 7118222561 4960140030 2303540789 9209698677 5078672000 3807426797 0530307167 : 1155

9322960156 4862280851 8403352350 1706085895 1291222324 6117830253 1636289439 4607365277 1336511631 6464461990 : 1156

9902122492 2412315168 9927678558 6373631552 6002503488 4878132330 0191018939 9616702731 4169996265 1194574263 : 1157

6761965002 4347371727 2902846220 9798394871 0659822700 0995491887 7696188505 4326532118 0221944428 2228425152 : 1158

5561411874 3401804194 6141394514 7128725275 9239125596 4437356833 9728963312 6767823491 0356332961 2947191015 : 1159

1571431157 9549093390 3261411918 6547523762 4721531102 0793691158 4874220582 2747343201 7355850771 2243796985 : 1160

7965491580 6279502740 9771688611 4807616315 1618553068 5669245717 1769220443 6684331273 9893379411 1629722451 : 1161

6999854685 6221570241 7594711769 9529165502 1168550010 8985761934 6394559088 2627077531 1465775223 8846343519 : 1162

3765397349 8480245497 6076024403 0808448901 0683878697 2612370978 3578245166 8011714859 8367940552 9046198262 : 1163

1656691720 2742628548 2393396001 8254599409 2543081696 9103297841 1234022885 6001905493 4275022318 5294712829 : 1164

6096939768 1373419770 4278121300 1473286776 0571940596 9979275512 4617184349 5698564171 2872481183 4654206423 : 1165

1871455182 4152867630 5675131162 6771773506 1751124546 3387994265 2912701057 8995671805 7214365579 1835069177 : 1166

7930704075 7329043974 9499582241 0623810514 9176502385 0418273009 6620171750 9405908054 0895728375 5406355152 : 1167

2199658207 5735131570 7592361539 8639459211 1558640009 8809755261 0538382568 9927215847 8504174606 5161511337 : 1168

8833609760 1211484870 0556016581 2492470682 5684427204 5472896309 4203066504 4529864622 3594226008 5549915891 : 1169

4995360649 8428034579 4927570094 9795945060 2378775019 4706246323 9495495782 3082283066 8408188025 2107663907 : 1170

4230973720 9162853371 7680621644 6935432317 9178553058 3317142084 7988630340 8465726426 9395570026 8576057539 : 1171

3478885870 9460058272 3230519108 1175142349 1268733658 5960799891 7329289158 9600181509 1816337400 8060354752 : 1172

0005151175 1029012299 2487096154 5928026206 0761698272 1810291673 1554892942 3740851967 4330791660 7849905578 : 1173

2101935713 6624359908 8361385980 8516156417 4769460547 8554008195 3530670803 0896976304 5294686823 3210532878 : 1174

2374389441 1568517627 1711636309 4014799096 4945635459 2950130739 0036268210 0732637008 2356150691 2696431833 : 1175

5171625439 0304698989 3142615442 6359511363 4660573786 5495124457 4752621678 9547036289 0483048499 6804037722 : 1176

5134319373 7344123661 8586944588 0640185840 7314763379 2940386340 4359194198 7235526301 5654608051 8686760680 : 1177

4316084512 8459160424 4132698791 2538560299 1599672787 6619519505 3176488313 4693257366 8946443825 5813910848 : 1178

6209663742 6745798313 0122234387 2583124422 0330945714 5754147047 9293875858 2389977385 1521352372 3895596643 : 1179

1223564326 2628601147 4890868171 5928106687 2708400820 3377186921 5352352692 6347226809 0825989889 8400262081 : 1180

5217828261 1229313118 2086600709 9686036540 9818326807 5582477670 6950410997 5861436243 5521619453 5302920025 : 1181

4667367996 4850433731 3349520821 0751199258 9266389956 4756985870 7901856123 7915788643 7446903787 1509500112 : 1182

5502100388 4531192365 2965599461 9004748466 2064234794 2329670060 5290037091 7557818870 8193522146 8714272352 : 1183

7763255989 8086948721 1138459800 1412384216 3827824412 7365424467 4883338167 9716201128 8619141540 1936712909 : 1184

4789902646 6644315609 8372961501 9686242282 5067230616 6720943546 5714251493 0864248877 8598682759 5887490650 : 1185

7726025095 1829536765 1811823686 1694472436 0783764294 7624692263 1949892196 4644068316 9287661615 0605081384 : 1186

6319415116 2025779078 6307180123 1159458603 8965625265 5422334623 4454507394 7886902681 5949751311 6885143694 : 1187

5210216883 1904461686 2976332522 9863851818 8500492869 3572764766 8238555646 3655449640 0631764828 5575785866 : 1188

6102285515 6485990882 0958689444 3625469867 9523822686 1159699100 5636608292 6791533753 8160661122 4786953132 : 1189

6158531871 7638859893 7792918890 2998793879 8100036973 0784895927 0625410484 8593158543 2339568310 4239029907 : 1190

0263443797 8756918554 3408976440 7601308444 8197862650 7947644083 0134942435 8342818859 1525929347 1436317533 : 1191

7495897010 7287350127 0788980481 6350456766 6769320755 3051840432 4461007403 2167647183 6083708475 0651269307 : 1192

0766084982 5299000317 8503058536 8213951273 5038638246 0564251033 7775580986 4643398017 1862081426 6307417259 : 1193

2226000511 0913426810 7467012901 4301654101 0649332122 8379082751 5001003530 0156545975 0832377296 5439697382 : 1194

0477416265 7106574082 1649960626 2274961879 5334790706 5988974871 7795643340 6484174564 5747906925 1701494998 : 1195

1009535341 3548908754 8363275795 2240720698 6291024671 7035792514 4176670388 6609906985 7262605812 4082533622 : 1196

5218992000 4189757457 6531512300 0064445715 9317017716 8863548333 3051921582 0559461173 5771632113 2233931965 : 1197

3203861990 0511617817 1334001070 5766526899 1970816920 2219464704 3237953564 1186606392 0558609034 4570641517 : 1198

9778214505 4722278852 9872101978 5884607004 7420028468 8737958442 2894997433 3656271877 9917211379 1616449254 : 1199

1329715652 8795295326 3975953853 5920950138 6333805075 6136953089 9547584883 0242619627 5898594151 3780515805 : 1200

0257675404 0178579585 2448831172 1050892770 8922727343 1973823884 6873071682 3024878868 8585510108 0735227814 : 1201

0537140652 0758107270 8481672639 7709873145 5162646911 4232861030 3693298433 0300323676 1627142640 6758780673 : 1202

1883971515 0027981633 7477907877 5038307986 7594045910 7392103458 7404219617 0349258081 8990720596 1291586420 : 1203

2028857340 0911495523 8865107911 3714953346 3976398818 3948804530 0750747403 7228093682 0535430494 9519483328 : 1204

3347007516 1979008687 2854399629 8157560589 1637624723 0691628711 1113767608 6480323752 4596649304 1175394613 : 1205

6464337804 6711650555 0467067183 6221285795 0480671656 3042762671 1429999113 4876984470 5037063790 0181096888 : 1206

6297217579 5173243380 2780617470 4963020424 9291661917 1886243355 5992820932 4391944571 1886321556 3201616542 : 1207

4705537593 8696624656 3341215410 1403228699 0930159132 8858088312 4124288287 6373872742 8380385907 1029274863 : 1208

3351503090 4453280525 9779565892 0554562434 2979827941 3489175638 2400771612 1733247364 2854016061 0044337641 : 1209

4572207859 2171559140 1037832020 1321338330 9638077890 4095723810 5588293927 9637438166 0686835195 0592770195 : 1210

1536160172 2158904287 8567848206 8291944169 8718192862 7308270444 1630396254 7130532843 8833791337 4768735826 : 1211

1221162583 6027289616 2455904189 6770247453 8275839665 2299371235 1630489833 0124214174 5578859159 4256059792 : 1212

4277218199 0855627984 8605617453 6844789237 9690797559 4555154646 8531630244 6232567403 4895845462 2567448582 : 1213

0204245739 1994253094 2642245042 0268903815 0152683602 4125598075 9752364816 2809304891 2746151196 2315461140 : 1214

0822056396 7806585354 0766868822 7542650381 2259991620 7601708955 6747446524 2344520176 6165032594 5665912966 : 1215

7863246213 7991922296 1458671422 4824928806 4768032108 6477994100 4100600339 0679275237 3625460277 4296007347 : 1216

8803835668 7522003482 4576949084 5686269605 7715701919 1748922606 3520812973 8797443835 4832861369 3956245039 : 1217

2976805783 2234021716 7655591776 6840375723 4844094617 6293128849 2689936871 3898388222 7106027903 7990019045 : 1218

5833600797 3927741092 6655739233 1470259092 3389065438 8422351324 1153880185 5923495613 9930223919 6450504503 : 1219

6935292701 1566305153 3519186418 6482344249 9919272027 2953459599 0630487236 0804159576 0029668121 1168317236 : 1220

6038110542 8035914457 2024825645 6105714055 4624208213 4352094810 8417158289 5724450720 6354681600 2305120140 : 1221

8480543587 4252617101 7681853883 5575587174 1542477544 9772221419 2613155252 6910917556 3331932322 2432185254 : 1222

2218272914 9159810583 6897025035 2281300214 1192486014 2480680797 5369964777 1939490680 4683552808 3473276103 : 1223

0604940973 3091690316 7830979346 3661183278 4531868716 4626807388 3365670456 6010423768 5058013950 7443647963 : 1224

9222841126 9794513477 3004924987 8649656367 9490992913 2712528977 6519181754 2796280608 4932375520 8153611132 : 1225

4033971316 5504391887 9601983821 3858500077 3242461778 8491875814 5964264233 7889793330 8194881600 4011312652 : 1226

5635693244 6593984006 3689031525 4722923991 4144743770 6963389357 6192603918 9247936317 8008310261 1419548543 : 1227

6051577871 6004955788 6565797066 5885510428 8246636305 7207778902 2667770425 1268157197 9533225107 6389036819 : 1228

7628440286 1025880539 2339329474 6720240885 4127649238 6447602161 1626208242 1299166036 2299184923 7822363009 : 1229

8347811952 2913821847 3263422857 5912097980 5478285250 5918379833 6801787411 2426447460 0225624149 8069140074 : 1230

0979721023 2785395756 1512834580 6165411117 9267104279 9057939449 7134946328 9504565128 6884784187 1758020504 : 1231

5832838748 5313736911 3510255062 0102775345 8094391050 0102183397 3245650472 8894768792 9892594501 9875076712 : 1232

2363791875 8647201214 9660611512 8048709648 8630562284 4083936944 3872169212 0849200851 5583812510 7074195518 : 1233

7208093746 9424597311 7281172105 1928903896 3703942357 7686212766 8210931827 6366498404 2124938144 0979598631 : 1234

1422543648 3965499983 4790843070 2176438555 4351257436 8282281530 3222238083 4767951113 5570148063 1820045322 : 1235

0723794891 8635721491 0624252699 3994671015 3668462341 0515333814 2684770627 5852035240 9920797208 6991453730 : 1236

1095516415 0331762820 0196916411 5460268207 2366925527 5141842996 9920539853 4330730680 5737238050 4167197221 : 1237

1273740507 8927266340 6388506867 3445856077 3266648384 5780277189 1147580132 3105519878 4133652185 1907146068 : 1238

1389868867 1031475982 6461129379 5439526672 8672759948 3359025974 4587868768 4964626834 8443441413 5917714587 : 1239

7660880778 4535718393 2937193739 3236408356 3375766884 6821111799 3505541020 8556188490 1020160050 5639541687 : 1240

4510822060 3555410817 6664605241 2496622442 2804545243 2160320360 1946413560 9792001959 0240497929 2367329892 : 1241

4553990101 9801121402 9086869992 0575891777 1880741461 2220502472 8585715367 5307478143 8973057178 7268366360 : 1242

1576136100 7722863196 3885264623 5125538077 3194595635 6796538236 2499926551 8043307963 5962110674 5528521429 : 1243

0262949826 5675533527 3100468788 6573104724 6649332656 7927331345 1229550591 8623293739 3326086077 4513507753 : 1244

0901574443 8294873397 7960532284 9358301361 8379586264 8032129736 8474817516 4769136621 1036036950 9106666505 : 1245

1717115082 7820093278 8358722598 3940463068 3763181180 8904423626 2199881236 8268078579 5262197216 6872017455 : 1246

1747262781 8032683058 5488039709 7704793483 1035439855 9078435527 7667603313 9884605271 5031388563 3246768892 : 1247

7104595851 9328951391 6782385773 5772658100 4798256393 5519352005 5204080028 7059678249 7393747886 0528356493 : 1248

5914978380 3779649600 0521244583 4779001756 0424658666 5199807702 8839438516 3809550430 4921960324 4360903400 : 1249

8517466042 9627430976 8387151945 9826447359 4023424821 1044757291 1177795877 3134155360 9527595708 9861258677 : 1250

1456252399 4500759380 2060935502 4892008476 7332293085 7422225502 0645569023 9126543663 5785242724 2905605320 : 1251

5754030821 0145123820 9021746697 5797653475 1725014658 3747884808 0537735150 4222240429 5760361375 4324861996 : 1252

5589193922 0504699982 1062931609 6756517907 5132296077 7857553310 2658584257 6086686764 5355209277 4827556754 : 1253

5177169950 8789411805 9363052499 4496701237 5980065534 9987396663 9539441701 7059698101 5127193331 1840767923 : 1254

2718539539 8097640485 2784674387 2316432910 0290654953 0861283330 2664007580 1296184992 0702200255 5972156957 : 1255

5883761687 8436434679 2755863573 9722535648 8413306011 9289574642 8093578580 8113233143 3115287482 1797660397 : 1256

1257952890 0364071989 2332813161 1640416937 7366280132 5973822223 7426818917 6489596422 7033803905 9295964969 : 1257

6482133114 4731667650 4197678110 8490966469 4257170694 5700787126 4014486522 4284694889 7617256746 5352205061 : 1258

6210730010 1926248314 6821203551 6995015220 0731638400 4132030333 2423121670 8268546893 1758436630 4307843507 : 1259

8592810447 8492663952 6523987186 4417338008 5681692321 3474297545 8326940216 1253332837 9009606486 2778549412 : 1260

6679513674 0458774169 4559614076 2656625029 9006922672 6787603658 7137932796 0418488393 9339346926 3543415480 : 1261

9518362332 3317522937 0352102914 6413312752 0371171667 5487206347 3892329378 5107290295 1446292741 5467619479 : 1262

4274716691 6030497829 2889614745 8702649979 7079206387 2408250230 0642554499 5904011974 1085351678 4440901880 : 1263

6462937483 5443961440 0353523310 3040411784 5722890295 8180581032 1237438258 9870274737 0401068377 7715925126 : 1264

4535706508 3009214792 5834989247 5127453622 0061058545 7599736931 3529707814 3742841340 5519544467 2148941505 : 1265

7452839171 6037154530 8252555834 3202512542 4166244575 2456296445 7910769717 1521470951 8505500355 0543906316 : 1266

8825810578 5074635656 2047914667 6805569843 8455202770 9969719889 8072337148 6956356703 1776877637 8974327349 : 1267

2829343905 1455670607 4460797047 6931646278 1214171381 8274378561 4621970880 8702106421 1057377851 4713588373 : 1268

7738824076 5280451914 2713748811 0559744718 3100939375 1976598021 0024101251 1230813682 6033847449 1087716132 : 1269

2857660263 9388492849 5989823656 5727204263 5720263748 2564949491 2629141917 1306462805 9566982549 3603261320 : 1270

1925280434 6170439028 9260279931 4043613702 6582012131 2851488158 5731117821 0413103357 2888718172 9526271120 : 1271

0081475064 0268304641 8988769747 8791731737 0381399918 8824241699 4212152776 0451859567 1190941807 3734793310 : 1272

9970928315 5468165639 5271010461 1376254066 4495861838 5463898220 8996778329 5501114314 9959368039 8222303713 : 1273

6329574232 1735744647 3421097414 9174364199 4731958840 0526387269 5923183642 3254918455 9550453437 7846709470 : 1274

4509594201 2021142208 6419127904 9359945213 7392487110 7432314951 1380429379 3655436372 1726348190 7571135312 : 1275

7093079527 2952211247 9531498969 9080894665 7476955651 2436056114 2008663990 5609900038 0302506124 2360775032 : 1276

9341347289 0501316772 8097131626 8349596340 9292243031 1950848788 6710353352 0023712730 2029165929 7525265703 : 1277

9210421496 3495238570 8560572343 4621576956 9851340683 0454833154 5907536471 1469968242 0910232143 1171769227 : 1278

7385347704 1779407644 1001301048 5960927072 1132052318 5382227444 8702433271 0398781147 9127546080 8361156877 : 1279

9215131131 0450083663 6310075175 1102590028 0864277150 2096271366 2397401075 2884454683 3161821150 2789264307 : 1280

2976355761 0551124620 3324800531 0599511150 5431484829 5534329598 3057427245 1737886527 1930007323 2173623758 : 1281

7327314890 9109455374 0270481185 5571990516 8393874535 2067970859 2118964078 5489504109 4056996598 8715988633 : 1282

6207795504 5219321563 3612468530 3174705443 9402941829 2635524015 5452316098 6825531389 7018801539 7045962501 : 1283

6917966481 2501555932 3114826730 0563383579 7260328601 7784741496 0045697257 8349562058 7328730124 5145557634 : 1284

5230298648 1495441009 0788352980 1207012654 1095251846 0666201767 4204525736 7994690771 9084537874 8206080290 : 1285

4825167017 6619820730 6183312392 1935356900 4070521549 8939034465 9388090475 0772416954 3651858075 0664904594 : 1286

4318886297 8723571603 0224813522 0460109063 5214508280 6397492755 1284769435 4996203399 1644887919 7437902095 : 1287

7188863200 2475020791 0237907307 2963746326 3366745942 7556378453 5691367345 5240148971 2590948036 8566282321 : 1288

0050039400 7310663207 5257283147 1151926332 8928520696 7239347175 0982952602 1254947643 3019535743 8350925828 : 1289

3111339115 3906337661 7373077236 3027988986 9985799450 1659237690 6754883798 8929400605 1628261400 4815046948 : 1290

2814033083 9164342486 5093963545 8909132805 9511163345 5036563482 4519150583 1794980831 8272813479 5050772717 : 1291

3359496633 7188214919 2837871164 6390356692 5779942457 3943554730 4493555939 6848032790 2086141968 1508260648 : 1292

1092468854 3383329866 3907454780 5263629161 5627988031 8782827074 5163032786 3907566533 6219750632 2424864576 : 1293

9459753596 6732006038 9826293000 0761251494 7980089567 1245256955 9827585485 7690124636 8659494224 2277271771 : 1294

5184964175 1071598416 3572072412 2437196806 7203927064 7894278942 1712842641 3342711831 8479441334 6064724314 : 1295

1150155098 5511712414 6682433123 5206284065 7226926069 0474791964 4729752832 2749569819 6327787281 6259540120 : 1296

2053807329 5825004974 4593080978 2409529912 9654233184 9879880077 1681631986 0865120883 1586725650 6594414061 : 1297

8446837496 3189291374 5993421603 4848228831 5828973094 2161473689 2558516992 7155311558 8887600721 7034102445 : 1298

8744020844 3428273004 6730979555 5666811501 3003388895 8380231464 3138290026 0076322850 3475830780 8788951803 : 1299

1398102076 2788985174 3534782251 2084675949 7430024437 8958428956 8075266320 3627696299 4601808349 4199491270 : 1300

6559130840 0058626563 9963911040 6851041282 0071532462 5642637145 6355757694 5284927112 6355771963 2506589654 : 1301

5536482125 4592633552 5729259528 1499341587 8776515692 2311915102 3373440716 9916564763 9820008969 8462984399 : 1302

7759385398 1121332181 0328198969 9457926176 4935829748 3733877523 5285946403 5138238230 6269453634 5810031936 : 1303

7250206982 8073843334 1175283157 3143426398 9641634712 7053034775 6991558003 1181591809 1137880268 8385475769 : 1304

7292339888 2860323029 9770430666 2886955301 2102727057 6339598976 8941024996 8479498168 4201199256 1348075644 : 1305

0406559462 3837087236 8881254894 9148794873 4808614168 1055211400 1845517008 4444842948 4755073273 6642827222 : 1306

0633658240 1745498808 2913018839 1401568090 5000084954 6573730003 2747797209 9175074617 8595157995 3202237285 : 1307

2359204007 4251522563 8616675620 3188398117 6186119602 2162847431 9079702503 6745928280 4678178536 6473935600 : 1308

3540382782 8184576694 7823374571 1382212193 2616729501 0427069409 5202650280 5228985909 3500239449 0874562620 : 1309

5345221731 1940957783 0195360518 5038549614 0621825306 1820365182 7337062111 9893902448 8975386358 1809944918 : 1310

1578487833 6528865436 5422483020 2789241704 9689651104 1727594750 1781226785 8143917486 4942435730 0909171264 : 1311

8771605959 2097445811 4629554223 1002200851 2052258976 4778114827 0394267766 6427827462 5939511743 8071986187 : 1312

2226558650 4030028469 1469278646 8003183603 4638172640 5702707422 6203429718 7555809938 6871240465 6223338914 : 1313

6465830554 3013155095 2851097263 0050805188 2652726853 3537293733 8569182693 7171677303 1611864749 4810424215 : 1314

1279159101 4606569795 3331337740 9593674932 6441463702 4275245393 3503013099 2833648540 7069840343 9912124524 : 1315

9275580299 7988240920 6644640425 8596620088 8741916498 7730275403 7292042158 1093781471 3136226288 6666945474 : 1316

2124495528 4909149219 3371936234 0294337125 5755699886 5296623645 0353519202 6777637942 4820828605 6893623152 : 1317

1523178850 1452131321 4914698685 4835944706 8658501098 1314205892 6764161151 6210940535 6780736810 0897342458 : 1318

7293270521 0853572676 3805642288 4092966588 4477795279 5467107351 9329547471 3015079220 8403282322 0442894467 : 1319

8218396547 1109021173 4072513972 4757357008 5553127432 1999675125 9582568063 2358808838 8436620326 2266191414 : 1320

9347404364 9800024739 8332092411 8386674296 0926946070 1418388178 1107142824 3965779638 8439864782 3137154249 : 1321

8947258304 1145149526 8724236189 9676305881 6820846327 4374412103 9055276521 8710735564 5257133601 1455804558 : 1322

5684558650 4328599176 7651961932 7114349866 5407774514 5004730727 1171479571 2227572018 1288644644 0777517460 : 1323

3282423173 3853376529 8981044232 2404677246 3204795179 8097157602 5800885768 9751340594 8054826877 2884776293 : 1324

8464549604 0270370508 5394190927 6993706680 4551719416 0403763511 8018551365 7545109524 7034602260 0207417428 : 1325

2384948178 2254906365 9920847490 3758320574 4677959106 7556606407 7500934712 9817005818 7694080279 9269046059 : 1326

4987211763 4151914882 2518670439 5573100179 3710004665 7292180372 8487979715 6922788883 9704198254 5657064289 : 1327

0898582795 8625659901 3759687500 7856985342 0944399597 1523667673 5599115570 9006141301 8853956006 9330508261 : 1328

1578831597 9018829128 7776539696 4067539208 0848582290 4755619051 8637549059 4176472080 9084852392 9966365377 : 1329

7468709856 8014236137 0763704674 2361802921 8679592476 9777652926 2929041798 3927505343 2943384476 5333985012 : 1330

2828362798 5150263745 4279667177 1484197573 3906572871 5430543215 7523544932 0534653754 2382048448 5088463459 : 1331

0853386677 2925385204 4498441313 6863751894 1176848626 1360368193 7363513393 2540806852 2692147430 7329134467 : 1332

6252932264 0845330844 9386471515 6181394136 3435036481 7794755097 6339255988 2786903696 3238633034 2579445292 : 1333

2923775203 2874489020 0405326681 3935475285 5017464531 7172145995 0814556136 4692526650 2271153373 8181759785 : 1334

5795041988 0754858113 3628915490 0903908060 7754157573 6137375598 8018757307 5362487370 0129122382 6113438103 : 1335

9234372313 5368988915 3374949378 6324984941 7642814170 4528408296 9399172432 3286772564 1504837657 7311449335 : 1336

2155385230 0178110827 6163630370 9020525950 3779092534 1104705700 4656525197 7925679331 4108866326 4059262317 : 1337

8893126031 5285758716 4242119033 3798725775 8742901290 3759362697 2723431489 3572572418 8379418627 6864566775 : 1338

8686920276 0143980501 6387143520 4776738809 0057892836 3381779738 8457344100 1499664332 3582225792 5351711059 : 1339

4856078918 2401521998 2852269465 0958763149 2471279520 1644676474 0270468954 5435103069 8261799914 0223407285 : 1340

4891546806 8420957432 0750662115 4487626644 6757986364 4388023258 6360886918 7594422715 2142965066 4161384963 : 1341

8150279721 7307126592 0578266002 7847181400 3420926569 3070309044 5702459646 7576490185 2781393148 1315092036 : 1342

4104984596 9060225314 4748229457 0702527043 6304061114 4551422276 6936650125 4252372074 3940182775 2508941432 : 1343

9152151705 9974545931 2594682121 4351062276 3303318504 3394889512 7672063729 1512493681 9357031910 4693572905 : 1344

2762887687 8250048505 4800597323 0753265227 7925524199 1315961791 1522069419 6854791873 4156699781 0967025629 : 1345

9399320816 4507174173 4905643398 6521998663 9055709352 1198524390 6798615021 4486239284 3873982018 7602285471 : 1346

2303949459 6615725875 0965032007 1247665759 3813721248 0113415355 0616754720 3695791055 9746106711 2541711745 : 1347

3695430147 1914199373 1972279716 9021161357 2625243116 4722893666 4414262124 3854981362 3694963571 2821160368 : 1348

5441607108 2317751078 0129830425 3814190892 2492085953 6461082139 5648113205 3160737077 7207605599 3498150342 : 1349

4064077512 3315121589 9924629749 7845474385 7855952270 8926710247 9199199645 0430401660 0562176296 2340149282 : 1350

1816115205 0464381405 1201017632 7979026932 7122270125 9270816304 5794086959 3885030885 8577776769 8805771202 : 1351

7746185837 2818585997 0177211160 3710982739 3241471979 3766386484 3160008415 7927253061 1640850151 5001652030 : 1352

0200142743 3763904187 8862263527 4702258984 8494690776 9474761327 6391052599 4056603823 8237163694 3555470658 : 1353

1748273071 8247418272 6362724046 2399440284 4447364245 8644475104 6902997652 6749734435 6985708539 0578191599 : 1354

5859960967 5061283091 0194748865 6507512613 9713632927 6415834913 0420830095 0851100414 0745574437 8492789857 : 1355

6072610576 9741819633 6967907551 8838322017 3443764398 0536829626 8732851893 9530815972 1384099875 3657746635 : 1356

4932531139 3625597895 4300091191 4267407538 5925496901 5797341918 3710401699 9179009456 7835962857 3224471479 : 1357

0732045696 4719786315 4908628412 3332517481 2784828809 8487610221 0097427834 7516462790 5539385196 6889569651 : 1358

0876062872 9574590889 2017023867 2074010602 4538941519 5473932814 2466223126 8923626502 7205640264 3021776903 : 1359

1895555206 1127114631 4671703891 5773390065 4528692327 2080811157 8757374991 0353244466 9361653517 5221246886 : 1360

6080593973 8054689486 7556025887 0687103081 1898922024 2174952934 5821953530 0991561355 3607315909 5673469906 : 1361

9924874268 0019538217 5246210534 9862701061 3215907572 6024080430 0827868356 2931983842 7105219835 4727511764 : 1362

2330279958 9268727305 3118355805 6875276124 0919742444 7633568095 6874844410 4546702835 2365141527 6562700804 : 1363

3630974774 5376780982 0873498038 4982599248 8106702977 5494953522 8299516546 5598506874 2831762852 0857196139 : 1364

3797828505 7790149962 3213922046 2341524168 2380388944 6624267373 0018965433 7647650363 4125182850 9512088864 : 1365

8562947143 9877956655 9280749164 8962562185 9267154146 9217676839 6054500821 6421626056 1064231444 3579823069 : 1366

1965780470 5747148460 0729681823 7228797756 0496089158 1786867293 6323790241 5792047283 6469702103 1397518009 : 1367

7841598550 0070553649 3875321257 4961674875 8725832599 2595761507 4339186228 4379883013 4604454088 0817809685 : 1368

4911945411 9347026896 5059919860 4109976532 1119658106 2966550051 1618365170 6202928808 7760914984 6167316442 : 1369

6864197089 2306484630 5675457388 7202476016 5257760852 9377210933 5844538710 7402729259 1915246267 6235381797 : 1370

8693064215 3401316337 0113573563 5111098141 8211296622 1073672626 9615672674 8307752488 7444841676 6573702400 : 1371

4850839370 2558385910 1226694835 8068391545 4791660164 5691486305 2393597793 2446725588 6717416048 5503871149 : 1372

0317607553 7321944728 3058221915 5807880752 4536969327 4460174736 0524205864 6968697577 0612186776 1972058749 : 1373

1045165142 7154954238 5392023252 6975123495 4654630906 1329460056 6507283098 7280338737 3515537522 3563183570 : 1374

2537006494 0926380803 1737463485 4036114660 0048468762 4231089472 3791650074 5179705248 6284672766 3375517303 : 1375

6873683856 4403704980 6617909200 8317107882 1049818331 5526148505 3735407503 5108223939 2474456301 0969204227 : 1376

8844737169 6889509111 8573692689 0336659718 5225377703 2962201670 8106551812 6758009408 5251506847 7579219138 : 1377

9321380928 6961195312 2090503801 8107658748 8368317882 7814252786 2618796676 0682197703 9093260067 2961512755 : 1378

7125278643 7069898354 4440961391 7379035454 8518040397 3331374805 2358791095 5583040481 5348045391 8785403824 : 1379

3236907304 3102740626 4177776265 7301034703 3840211296 6908481804 6162496487 3947345844 1215530258 1522214994 : 1380

5822249941 9419547256 4103175021 1442280865 2302802213 4240931939 3272767819 5990608112 5986239673 3945898961 : 1381

9071679777 7802595116 3147757626 4028588262 5148158216 4399441350 6196081175 8904619511 5853908261 3354960388 : 1382

0323713522 2451696811 8059751218 9590028591 7973908665 2449528040 7827130270 0453774372 6785553250 4850397463 : 1383

7573946460 9840856589 3018482234 1614986583 1503466082 1862236058 0194811455 4903515474 2662660612 9502687840 : 1384

9754779814 0726823956 9314724876 0982803450 8118938340 4096153431 4863011248 6764653154 7875845494 6522227531 : 1385

8773560890 8350438370 8112088244 1759938586 4663093970 4811725300 4020305813 4090447450 5115637705 4103501416 : 1386

6861912485 2526949334 8297851018 1114723298 7404539612 7540222219 0958440508 7230662326 8888497042 2345670001 : 1387

1949751859 7964940991 4897138536 2279458874 0760990432 8542281277 3058183040 2494510870 6336986946 8674008948 : 1388

1097539710 0908494768 3041071152 9550638887 6524905456 5999426077 3886347394 5525114489 7203610479 3757254472 : 1389

3966023547 7481274941 6069835101 3147640236 4194914610 5980556375 7044651556 6712365256 8282701574 4528476022 : 1390

0781753972 3371640969 8626492055 7668761564 4577446446 6492547734 6729725557 0538828590 7892317597 0676863982 : 1391

4966294555 6019387315 2710362720 1242931201 7642522464 4803181954 4683337639 9461313836 1445704160 8883422253 : 1392

7155878358 0701611560 2717754142 4723331527 8135669400 9898004445 8238998420 0640748958 9238923892 7522891473 : 1393

2945531240 4247755208 3805237951 0123938435 8587754549 9900127206 8286659998 5790984293 0384600732 9623842629 : 1394

0797218233 3727476694 6401526920 4881430422 7394388383 8698807236 5034008809 5245127260 0136152570 4157749789 : 1395

5464274592 8669621641 5427519072 0789657656 7620470876 2910259298 8877128340 5806131718 2068879509 6273552308 : 1396

0228036658 8530930270 4619400614 4644918627 8566424494 2081621020 3832761116 9622442138 6397311571 3011899185 : 1397

3169915158 1650258342 8128487414 9275360507 3550149275 1649655689 4986881445 7828072415 4009011617 6936589862 : 1398

8113745927 9032257848 9093397688 1608670857 0029953457 2157942098 0997220532 1457514271 5411220939 8869874562 : 1399

8011653320 7925455196 9851910384 2815726835 1201092367 9952429068 6799545683 0838859301 3667218521 1353641724 : 1400

4228370492 0603648154 4497177998 8618739061 9701265066 8437064042 5124459951 9090062260 8217984541 5139874086 : 1401

1561892465 9308440274 7014710167 2547160166 8601739769 1997662011 1199893015 5354062817 7813282386 7987398831 : 1402

8548093651 4175269040 5027399232 6953229393 1036045698 4252059471 0877602232 1016774679 2793562530 7683377220 : 1403

6929809952 1332754934 1076406829 3696256538 0979829922 1502007619 0656713323 3307191753 1109537696 7431445827 : 1404

0474521918 5656561730 5618532166 0425946455 3856168837 5993453276 7382788781 2223153728 1113417355 4517073553 : 1405

2082760440 7745254423 0785453748 1125966546 3557459604 3270368542 1573869622 4447960925 9367500830 9891400068 : 1406

5383635881 7787486427 1068825787 8740799283 4182519771 4084223048 9497915517 9876782746 8475408492 8993864763 : 1407

4983917539 2445932931 2913808073 8765005052 2006666627 2734384454 0498968011 8343255349 9976250119 2176787558 : 1408

0980672332 4167826178 2570891163 0179808819 5583791075 4011805096 2160109308 0422570180 5492976467 8411538769 : 1409

1430708824 7531217231 3794037236 5928771043 4554469626 6599992623 3933298641 1371001268 0408116027 6969402287 : 1410

1365072981 0644525201 6551733860 4686504062 1292457892 7147227426 7638614268 2367640851 6411947662 6514371013 : 1411

9385568064 2700778296 5968048607 7517949221 2156291738 6716354649 8898538357 5153249743 1583541399 1322136505 : 1412

1551384109 0309027554 3323644120 2253007704 2821114714 1918147570 9618331378 2294342072 5434103155 5828186693 : 1413

2838668366 0726916383 6967793201 0214202904 6813370491 5343805924 6547114970 8354012272 4100650394 9742164188 : 1414

6692274473 6899506252 8945027771 8989469132 9634675858 7926423521 1633546474 6864260548 5613157784 0361143149 : 1415

0269544275 0564803847 8887943295 6556048443 3918406020 2704514682 7824231514 0650702210 4851959207 2312004933 : 1416

7176738352 3709308856 5264344841 9467734538 2413296885 4306302477 8255435028 1959571754 3326873583 1728279337 : 1417

7410102634 7172525800 0551089980 8792042744 7783853642 7497206543 0922479605 7214003306 6159793981 5697061366 : 1418

0983964055 2028766999 1722547240 2063960609 6429945427 0591546000 7353673154 9880773908 3001581335 1603573011 : 1419

1114109280 1541228066 6670587855 5092703338 5009831156 7628516164 9242550929 2830390877 0988934946 0723490286 : 1420

5856020542 2067037156 8046350038 2605276371 0823986597 9318483093 6764165636 0790706605 2334341113 7793121612 : 1421

0205880951 4614377394 7683538839 5047212945 2834986548 0864837885 0194676769 4562326701 9987133184 5545348373 : 1422

6084512767 1800567875 4235887195 1058956527 9780453783 4484650468 1469516775 3813695184 5103083239 0374965716 : 1423

2143307963 8601544816 1449552393 5111212189 4430238269 5405786011 6467373664 7956520658 7250815927 5305713134 : 1424

3835699200 4899961804 3254950205 2195550206 1792779930 5642458366 5872167535 1928175033 4499239183 3256236162 : 1425

6502081490 3557861244 0518344040 3815991358 2717384337 3404529744 9996405991 8656664153 5612424308 0016261793 : 1426

3750921429 6580882832 2195705784 3171697946 2845513309 6838246000 3698996180 5929879506 6037607124 3272559753 : 1427

6508820386 3609588090 4003800176 0475078669 7443325877 2321543832 5998399864 3950114495 4150770097 2822653695 : 1428

8394380850 9128411041 6290966370 1274249881 7616344101 6674234005 0683616764 8232710388 9422394820 2530869672 : 1429

2292524340 7506026512 9885763587 8137500851 0056886874 3282747187 3232428984 7733542581 5041625895 5023854489 : 1430

0684967676 4892829707 2811584351 1676077617 2604891355 8510981478 9508429849 8360559365 9371053202 0599790443 : 1431

6973534016 6287645320 6371886938 2189780157 3219076299 8103612568 3876483872 6985360129 4481607317 6186580668 : 1432

0596837338 9411982650 0873262426 6960024090 8832076226 1178399915 7440210584 2789845063 0360141993 3928362455 : 1433

4027683509 9897204218 5962090201 6210156519 2235842119 4882020912 3783927557 1856055416 5620545534 7196978661 : 1434

2350583489 6282128608 2084034973 1199881077 2590454586 3376610850 5095823850 3075128425 9642859749 4715967542 : 1435

5924034955 8609796434 0196646672 1757237237 0707851846 4663837067 1702995416 9832988691 2472818768 0273812549 : 1436

6293898760 7223408465 7095098943 2016548760 4793394679 4685134373 2630392230 9331790687 3031699418 0074048000 : 1437

6872513659 7857958599 4780199496 5234272868 8988717813 5161715505 7783915871 3864040578 9565918232 1370814005 : 1438

8713808836 5230471671 2718220060 1860881125 7260339862 4035420675 2127690892 1081552260 3293004441 0189063723 : 1439

6591957119 5303028824 8586847825 6488300525 1812608103 5421351812 2471584004 6275105924 4487058370 9540835318 : 1440

9752152361 0342040845 0764137674 2347300588 2203432316 0474633043 5062814232 1082948724 0902594764 4118910322 : 1441

3374049794 7408578277 6220482618 2195142821 7981124372 6766258468 9519510699 8673740227 3230026026 1505970642 : 1442

1527460232 6999497006 1582359282 8222978328 6840199729 0365378168 1600288411 7306733244 9662838403 2435365041 : 1443

3975362055 0910521974 9095799860 5957269413 8402426755 5967486377 4293085831 4066480318 4453153290 8153215494 : 1444

3458288044 2937355680 0527667018 0009478873 3588609136 4949458385 2689279136 5594342881 7418645559 4102961792 : 1445

9958126080 9706454746 5090234261 8403450108 1240335390 0061073469 4120978386 7162772161 3708361451 5110500772 : 1446

0117042140 5751029551 1491370255 4533502068 1411652447 6917845869 4354034118 7913507194 7286833389 6624761011 : 1447

8301700497 2618956118 3989816053 9092008911 7277245282 7329958680 8380107378 1314001876 0672501269 2645464509 : 1448

7673374700 2367678201 3523567324 2624788804 8234362900 9996330109 7657305710 7450862132 1877968280 7434398964 : 1449

8355242714 4875730583 0321802494 5210923199 1204178629 8321106456 1898234504 9505439716 1803039568 5126538014 : 1450

9225169487 8479554724 1863827862 7582327821 2993978207 4286755471 0924982182 4468614795 8081408355 0046687559 : 1451

6261579061 7175902192 7186972378 4547241129 8557573179 3747953518 2955842991 3369281405 8848042157 1538074685 : 1452

3113023354 9462721418 4400563239 7445875377 2751807146 6016570650 3537500007 8000547610 0367863699 1113239858 : 1453

6213221822 4624643435 0103632239 8596701728 9928425234 1131543432 6293039073 5953429144 1393387428 2187214841 : 1454

8613127907 1626858266 8472059546 6403565113 3279272928 3670421533 3378156489 7878724347 2316577108 1189058811 : 1455

5922053413 4477675212 9774635506 5511098018 1145470892 1701244106 3492394924 2422673834 9439407865 4658363868 : 1456

5970026019 9154168385 5861557896 7012722002 3220031686 1954197028 9247574216 6676680152 4808240221 1115619098 : 1457

2909528829 3422784064 9039533967 2008649956 9654470752 1184613434 0977857777 3642631658 6916987627 4954188683 : 1458

1332475145 3159002335 4409517149 1408135927 3191146192 0067757921 5856331076 1254707093 3961164415 0880072729 : 1459

3945636849 2532718589 1551688147 2096011415 4056640038 9210281186 4854595041 1900558007 9283947161 9967600301 : 1460

8770007299 1661348781 0389918979 9277933082 6033333833 4057919338 6012599266 3543506471 0091260634 6252385743 : 1461

4635268474 9297906578 0017287665 9682562194 6854107798 7421844550 4710482511 3899365427 9944593202 4438989851 : 1462

3442567266 9327861329 5048517020 4267041681 0423988787 7662828350 1931254549 5101087037 6696381206 0312761799 : 1463

6218893187 7783052045 0194812047 4270520457 3212548733 9039302866 8085392898 5514539518 3070167737 2533915679 : 1464

2769039073 3624859034 3351476117 8705177976 6471010750 2450768161 6557253954 8200948091 1058631732 9891753118 : 1465

4160364021 9503463573 2195947558 6008320829 2675123788 4955166725 0649220720 6097412031 2931357435 3745218554 : 1466

5498302580 4156517986 2278016468 9374817239 7133811236 9536373581 1057393910 5369179739 2934319775 1880325243 : 1467

5258608082 7553740999 7210154008 0046979927 9434223454 4768970758 0313149065 4997645727 1996996280 3326920908 : 1468

9155838176 0321398926 4488023769 1008274209 0668080043 7399250454 1223684971 9409774670 4673167378 8785204941 : 1469

6564473707 1325437283 1395409623 1813376473 8488941218 2775687605 8275472115 3484064111 9286609198 0614228229 : 1470

5524907588 5258711407 2134140163 5238119989 1274778913 1397574682 8093424728 2311021898 4300702443 9996429064 : 1471

4450844788 0276686539 4635783597 8633014357 4307385522 4801180578 5516300305 9480351702 3052917619 3766804489 : 1472

7455190062 2981417402 2546879385 9809142285 8374494142 9466840567 8447862996 8730373668 6339751013 9100798455 : 1473

8831971893 9840420585 1783126255 6099075164 2566660914 4857660683 6793744806 5297240370 9933396292 8343483326 : 1474

6104136871 3447259629 4417153661 6832569298 7460751934 9004367548 7124501251 7388228959 4264322061 7183770595 : 1475

1665664903 8896234159 0342836592 4676238921 5431621094 7396500986 9257089507 5041141578 1971894579 9485168292 : 1476

3997676852 6059094084 7692555560 3209473017 9889261822 9473834688 6884787742 1474782112 4629005048 7616242097 : 1477

5722951786 0733959886 9641860539 9569127426 1105379964 8648272882 1472986544 7937270511 4310364153 9950430249 : 1478

2489038987 1904738048 1217370572 5663713465 1471541312 2205631956 9952971074 4845423257 8540931960 7037480624 : 1479

3288730574 0374143132 3821583556 2671427568 7557551361 8201917633 0108628379 7258551156 7417230504 7190608736 : 1480

1627708326 2964429580 4827975636 3082376436 1615455540 6169800458 1964467066 7810243347 8459880692 4847727489 : 1481

5298262045 1694370037 1120191295 3531129197 1380175955 7797453217 9706899810 7869799671 1614064725 8355731385 : 1482

2803781447 9461864582 1634745203 9855897512 3171364079 7468385145 5920414500 5217721229 1446699278 6476520100 : 1483

3653978899 7094195677 9542290004 1438454871 4348852855 6517630802 9925167644 4247682186 4906215121 9172342568 : 1484

6851600605 8597808966 2366883201 2839653122 7030746548 1821199948 2253881430 0401681144 5036211672 0244462048 : 1485

2829677761 6016563789 7576349795 5487255108 0910578133 9420347277 4484748769 8984192182 8085630416 4926029917 : 1486

6230362632 2504418296 2965215438 5628760703 7421868140 0473863094 5015910913 2542103032 5613511075 7558287347 : 1487

8656260809 3256450743 4633723342 2408558581 6338537153 0694587826 9202052395 0672724753 6900139801 1496431659 : 1488

4582971648 6863220484 1795219642 4498327948 8063134646 2010891393 2870531345 5615037887 6921145927 2685051467 : 1489

7135599589 0632238650 7647782826 9016803601 3061708569 8288633635 3398216641 1661335548 0403703821 0034458380 : 1490

8150558303 4017971208 2249390950 3856609585 5713953746 3476283240 4217519342 6566863925 5917743378 3255482070 : 1491

3861056330 1262376287 6981734728 2242509461 5318907021 5082050421 8103977489 4076572149 9083247852 8545951002 : 1492

4679597393 0841106272 5225415696 4938923682 7358143460 7727598033 4626431259 8278889441 8184917380 2687044960 : 1493

3886707186 4770831564 7875891178 0354308201 3186565820 3435407342 2928347455 7696514986 8391503976 1412613360 : 1494

7894809975 5916482490 6255168553 6794824740 5098464960 8568188917 2036998737 5796439800 1165295270 2772372260 : 1495

1935755572 0232631014 7686928476 2636285189 3048492690 9264098547 2493648181 4128316893 8328312579 5662135988 : 1496

3554452066 7408958409 2314862575 5911051962 2000503080 2042573700 2899660124 1363556488 0280339995 6946560958 : 1497

8576321992 6030004685 3975598028 7655583171 0706399750 6660476148 6777635632 2611612715 2242671096 7361840252 : 1498

9108255244 6153885776 6602779608 0898302837 0687781398 4923812545 1717898757 7906769165 1324603108 7551814796 : 1499

0012167620 1685543613 8875351111 4464644596 5948986286 8500384293 8167759796 1912729990 4591343960 4283622782 : 1500

1457438491 0806626737 2039815968 3311458313 2775573719 3964762139 4703694871 3448379653 3672088650 7609494431 : 1501

0674893862 8101668608 0935487620 4062953142 6836790162 2324344216 2500961919 8865282501 8478075009 3092989616 : 1502

8789351440 4852784485 2101949729 3149122933 6642838361 0958359117 9266973210 5032865863 7196191306 4985733208 : 1503

6615243198 9177517561 3307253369 0606289440 1403624673 5791686124 1907679730 7215389609 9260914778 0039218290 : 1504

9660567805 1574245394 8127051582 7865608617 6628088767 5485282643 5345792975 1091037432 4314804905 0997201340 : 1505

0938712099 6799226673 2745697219 9757397498 3529556634 4453243455 7032626027 8293136893 8896296769 1490051117 : 1506

9164157396 4151622345 9624143879 9849972397 2106259104 5242665562 8296014596 7901286176 4153524786 4330478558 : 1507

1496257111 3956032515 0363183745 0619425879 0732974799 0654033781 2932343549 6477095994 1597021691 8103681473 : 1508

3833330641 5138771322 1517339840 9381746568 3332375212 4521204263 5149480179 5737064857 4825588129 6241114146 : 1509

4692661774 7817386015 6155696776 8080635428 0813392622 2268057358 6043957391 6273877143 5084847701 8662653169 : 1510

7488864738 6824309419 6018928758 9120213872 7709615384 8809506565 3207344205 8984978568 2144810993 4432714379 : 1511

4129234072 9754793264 7618296204 0361443641 1274652404 3691754283 5856614059 5943326100 9132314486 4164204976 : 1512

4947955201 7171086517 0698122416 0848217072 1710164948 2479807749 1801666631 8076045716 3952518386 0958271832 : 1513

7208657052 9825589266 4923127405 0673123487 7203497799 8295609410 6360305165 8168190384 8011147030 4239018204 : 1514

5758372731 6520859225 3994751093 8900121122 1942666544 5908677926 9137115495 0789666576 6765460962 8827777519 : 1515

9570554507 2979236662 0852350781 6894340032 0475437404 0076217990 9188135109 4993966943 1342798599 2158062927 : 1516

0421382675 6214353405 9246720235 0206425854 1096859551 2829598880 1679474853 4882762322 6089882142 6027966949 : 1517

4883399735 3809115310 2615727526 0615166467 5747231126 7311304563 0210164427 5628278219 1487924669 8975320978 : 1518

3265292168 2584330479 0854783365 4269758433 0779557195 2000101207 8724019881 3494984438 4367638270 4117421003 : 1519

6951169011 1801683269 9946612010 0860532094 1579019288 9761397840 3516511159 9346420444 1482768205 4550634184 : 1520

8306161979 9460270489 6489524389 7025843417 1773190315 3309321479 8054202089 6195125075 9293649016 2781474077 : 1521

3224772573 2201913504 5680559997 8569277543 0546578798 4285946840 8586784134 1145382412 4072065675 5982648262 : 1522

5761903033 8341742518 4853854038 4703710069 0876508085 3508640217 6210101567 2829143567 3677110351 1643978363 : 1523

4404283023 4780735456 6914381770 4745089458 7211787839 1541665309 2472697951 9526863928 2330037168 5067876207 : 1524

8775481783 9108197321 8290478799 3291396078 8741768330 8186531819 9940659792 6782213227 1345963247 1409529463 : 1525

0761973967 4998463493 6360975806 7253661551 8078598145 3495358216 0148026023 3176252015 0636639939 1351428775 : 1526

1153532124 1122515057 0657231152 0853765028 4322101584 0618982570 0470439171 8649072412 0891714561 2024917300 : 1527

4379934999 4206586637 9857873460 6048061922 8119464331 5629256867 1087969712 3496236406 1937388112 1802073791 : 1528

5981801097 5908011327 2257843002 5011137880 3495792043 9189928830 0516242921 7600337641 0793371968 1331920675 : 1529

8299182607 8485247571 1775242016 8349348194 1400539164 6393521827 3710489150 0365804792 5976158343 6513553494 : 1530

3843191509 2146293081 9950183591 6709425302 6540329803 2496761584 3963471143 5324714370 3922148617 8438282611 : 1531

3866885521 5984613445 0580330263 6914394174 3559917537 8716668814 0045296893 4351987652 7230084584 6550156565 : 1532

9895211301 1048528816 9394156867 0635178319 2218559553 0500029864 8325444774 7771995501 6508265889 6713964088 : 1533

9880567958 0669160658 0609404851 3928010222 7697615613 8260831907 6033245484 6528661464 9429483966 7733008070 : 1534

7320067510 4262514142 9624471453 6875097068 7850660059 3940265187 7861032765 4702806325 7299061968 9759188738 : 1535

6672305110 1237949329 2597649574 8262551959 2739447176 4009255618 5211857724 4308889458 9313045709 7527258670 : 1536

7145565142 3603418198 9031519545 7218862114 9171034530 5965784508 2618680743 6497735831 7577008647 5879964322 : 1537

7445489500 7809667119 6162151367 6950853089 2336123866 6283481102 9398046074 3553427272 4428104903 2807567670 : 1538

0337727112 0949128434 4874508135 6882215603 3050438835 1754108148 3037534434 2084122081 6836058132 6234576775 : 1539

4279316198 6045430504 4485105558 0041167943 3767132055 8147058727 2088253604 7310649679 3184796373 5278844788 : 1540

5205873182 8660065633 4932560235 9088898353 7772507970 2005054144 0210559461 0720764924 4091363372 2789739946 : 1541

6397512341 1788366312 5090061416 2322765702 8541048506 7974498127 1814676430 8414103002 3752565373 0495276727 : 1542

5484545999 7871633253 3105061902 4021518146 8100146512 6285103975 9839412882 3698621131 8315247764 9679577744 : 1543

1913323947 9855287165 3023199869 8023983984 7319817881 7133310344 3398908379 5800005131 9653452338 3390109097 : 1544

0444714347 9426502628 5740315181 5203546507 2823118385 1986580293 6213522437 9754319380 1983432914 3125027577 : 1545

6675431686 9888602865 6770135003 7258969644 5868683417 6473878390 6654442181 9235857731 0787002319 1744542871 : 1546

4160030268 2837240494 6436034787 6903573326 1881143101 0813218855 2798589730 3450534403 3037227691 5140453182 : 1547

3618783217 1998898905 5082908966 2419765855 9805783414 2873730648 0985290782 1459411264 9499219651 1361256777 : 1548

3076994605 8020640723 9180866900 2017569564 1759552721 1359337589 7911604759 8231558725 3564456825 7143746585 : 1549

6688982037 3705497045 2907158469 7376355587 0609280120 1769780532 9357967838 0795022792 2001052016 7689887325 : 1550

4108389319 2509071742 8881081070 8623207551 0184800417 6969682629 0392399839 3811623663 8478713081 9320185559 : 1551

2678658980 7098502295 3739494217 5424696253 5470439547 3241339247 6485210376 1177731123 1385001618 7130471064 : 1552

7783932487 5850063619 9119677877 5326807139 2468984403 8826593605 1085465236 9222619272 4034991210 3831622629 : 1553

7241144083 5568680499 8074604837 1359252075 3901701446 9373916409 2864863919 0537573932 9455653677 5435632948 : 1554

9530854791 9735618116 8943469443 4436430308 7144425491 0609829482 8815811595 6356299337 7947392209 7851104067 : 1555

2166448032 0531067091 3037594884 3457873439 8473707653 7474047930 8090343824 4339705830 5326958562 9984793830 : 1556